Home About Browse Search
Svenska


Wolf, Sara, 2017. Lämplighetstester på hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
239kB

Abstract

För att avgöra om en hund är lämplig att arbeta som tjänstehund inom försvarsmakten och
polisen måste hunden klara av lämplighetstesterna (L-testerna). L-testerna är till för att bedöma
hundens mentala egenskaper. I genomförandet av L-testerna utsätts hunden för olika situationer
för att ”locka” fram reaktioner. En besiktningsman bedömer och analyserar hundens beteende
för att avgöra om hunden uppfyller kriterierna för godkänt eller icke godkänt. De mentala
egenskaperna hos hunden som analyseras i L-testerna är bland annat: dådkraft, skärpa,
försvarslust, kamplust, nervkonstitution, temperament, hårdhet och tillgänglighet. Efter godkänt
L-test följer en prövotid för att säkerhetsställa hundens lämplighet som tjänstehund.
I dagsläget är det brist på tjänstehundar och flertalet hundar som genomgår L-testerna uppfyller
ej kriterierna för godkänt eller klarar inte den kommande prövotiden och blir till följd därav inte
tjänstehundar. År 2007 var det cirka 40 % av de hundar som utförde L-testerna som bedöms
icke godkända på grund av bristande mentala egenskaper. Av de hundar som klarat L-testerna
har forskare sett att dessa hundar har högre kortisolhalt i kroppen och är dem som hyperaktiva i
hemmet.
C-BARQ och Mentalbeskrivning hund (MH) är två andra metoder som används för bedömning
av hundens mentalitet. C-BARQ är ett frågeformulär för att mäta hundens beteende där
hundägaren får svara på olika frågor. Vid MH-testet får hund genomgå en testbana med olika
moment där intensiteten i hundens reaktioner bedöms.
Det finns begränsat vetenskapligt stöd för L-testerna och de innehåller utrymme för subjektiva
tolkningar. Trots att det finns andra vetenskapligt beprövade metoder som exempel C-BARQ för
att bedöma hundens mentalitet används främst L-testerna i uttagning av tjänstehundar till
försvarsmakten och polisen. Området behöver mer forskning för att säkerställa att analys av rätt
beteende görs och för att se om L-testerna mäter det som de är avsett för att mäta.

,

To determine if a dog is suitable to work as a service dog in the armed forces or the police the
dog must pass the aptitude tests (L-tests). Suitability tests are designed to assess the dog's mental
qualities. During the suitability tests the dog is exposed to different situations in order to "attract"
reactions. The reaction and behavior of the dog is analyzed by an inspector to determine if the
dog fulfil the test-criteria and gets approved or not. The mental characteristics of the dog that is
being analyzed in the aptitude tests are for example: strength to act, sharpness, defense, desire to
fight, nerve constitution, temperament, hardness and availability. After having passed the
aptitude test there is a trial period to ensure that the dog
is suitable as a service dog.
In the current situation, there is a lack of service dogs and the majority of dogs that undergoes
the suitability test do not pass or fail later during the trial period. In year 2007 about 40% of the
participants were judged not qualified due to lack of mental qualities. Researches have showed
that the dogs that do pass the suitability test have a higher cortisol level and are hyperactive in
the home.
C-BARQ and Mental test dog (MH) are two other methods for assessing the dog's mentality. CBARQ
is a questionnaire to measure the dog's behavior, where the dog owner answers several
of questions. In MH-test the dog goes through a test track with different obstacles where the
intensity of the dog's reactions are evaluated.
There is limited scientific evidence of the suitability tests and it contains space for subjective
interpretations. Although there are other scientifically proved methods to assess the dog's
mentality the aptitude test are mainly used in the selection of service dogs to the armed forces
and the police. The topic needs more research to ensure that the right behavior is being analyzed
and to see if the test measures what it is designed to measure.

Main title:Lämplighetstester på hundar
Authors:Wolf, Sara
Supervisor:Lindqvist, Christina and Yngvesson, Jenny
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:82
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:polis, hund, smådjur, lämplighet, arbetshund, servicehund, temperament, test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 09:42
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 09:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics