Home About Browse Search
Svenska


Fjellstad, Sara, 2017. Bluetongue : europeiska utbrott och kontrollmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
684kB

Abstract

Bluetonguevirus (BTV) är ett vektorburet virus som orsakar sjukdom hos idisslare, främst får. På senare år har BTV oväntat spridits långt norrut i Europa med flera olika serotyper delaktiga. Virusets spridning är komplicerad och ofta svår att härleda då det sprids med svidknott av vissa Culicoides arter som både kan transporteras långa sträckor med vinden men också genom transport ombord på bl.a. flygplan och båtar. Därtill diskuteras det vilken inverkan de pågående klimatförändringarna kan ha då effektiv spridning av viruset kräver ett varmt klimat. BTV har orsakat stor ekonomisk påverkan speciellt i Europa sen dess spridning norrut.
Denna litteraturstudie inriktar sig på att granska hur spridningen av bluetongue har skett i Europa, hur de europeiska utbrotten har hanterats genom åren, vilka kontrollmetoder som står till buds och inom vilka områden forskning har skett för att bättre kunna hantera och förhindra framtida utbrott.
För att kontrollera spridningen av BTV har förordningar och direktiv instiftats av den Europeiska Unionen, men exakt hur olika länder har hanterat olika utbrott har dock skiljt sig ganska mycket. De kontrollmetoder som har stått till buds har varit vaccination, passiv och klinisk övervakning av tamdjur, övervakning av vilda djur, entomologisk övervakning, vektorkontroll och restriktioner i form av skydds- och övervakningszoner med begränsningar av transportering av djur.
Vaccinering har visat sig vara den mest effektiva metoden för att kontrollera spridningen av BTV och därmed även dess ekonomiska konsekvenser. Dock har det visat sig finnas problem med de vacciner som använts och används. Problemen har inte endast setts i form av biverkningar utan även genom att det inte har gått att skilja på vaccinerade och infekterade djur. Dessutom är det ett problem att det finns många olika serotyper. Även om vaccinering skett mot en specifik serotyp, har det visat sig att spridningen av en serotyp ibland följts av en annan. Arbetet med att få fram nya bättre vacciner går framåt och på senare år har även forskning skett inom entomologisk övervakning och övervakning av vilda djur. Dock saknas fortfarande kunskaper inom vissa områden som behövs för att bättre kontrollmetoder för BTV ska kunna utvecklas.

,

Bluetongue virus (BTV) is a vector-borne virus which causes clinical disease in ruminants, especially in sheep. In recent years, BTV unexpectedly spread far north in Europe with several different serotypes involved. The spread of the virus is complex and often difficult to trace as it is spread by midges of certain Culicoides species, which can be transported long distances by the wind, but they can also be transported on e.g. airplanes and boats. In addition, it is discussed what impact the ongoing climate change has had since the transmission of the virus requires a warm climate. Especially in Europe BTV has caused great economic impact since the virus spread north and caused severe outbreaks.
The aim of this study is to review how the transmission of bluetongue has occurred in Europe, how the European outbreaks have been managed through the years, what control methods are available and also what research has been done to better manage or prevent future outbreaks.
To be able to control BTV, regulations and directives have been issued by the European Union. However, exactly how different countries have managed different outbreaks has varied quite a lot. One of the control methods that has been available is vaccination, but there are also others such as passive and clinical surveillance of domestic animals, surveillance of wild animals, entomological surveillance, vector control, restrictions of animal movements in surveillance and protection zones.
Vaccination has proven to be the most effective control method of BTV, and thereby also its economic consequences. However, problems have been seen with the vaccines used. Both side effects, and inability to distinguish between vaccinated and infected animals, have been problematic. The many different serotypes also cause problems, even if an animal has been vaccinated against one serotype is it not protected from subsequent infections with other serotypes. The progress with obtaining new better vaccines is going forward and in recent years, research has also been done within entomological and wildlife surveillance. However, there is still a lack of knowledge within certain areas needed for progression with development of better control methods.

Main title:Bluetongue
Subtitle:europeiska utbrott och kontrollmetoder
Authors:Fjellstad, Sara
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:20
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Bluetongue, utbrott, kontrollmetoder, övervakning, restriktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 09:39
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 09:39

Repository Staff Only: item control page