Home About Browse Search
Svenska


Granberg, Jacob, 2017. Sågverksprocesser för ökat värdeskapande : en fallstudie om möjligheter till ökat värdeskapande inom skogsägarföreningen Norrskogs försörjningskedja. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sågverksindustrin är en av Sveriges största exportbranscher och flertalet aktörer kämpar med låga marginaler. För att uppnå lönsamhet har branschens fokus legat på effektivisering genom rationalisering. Tidigare studier påvisar möjlighet till ökat kundvärde och minskade kostnader genom ökad integration och samordning i sågverksorienterade försörjningskedjor.
Syftet med denna studie är att identifiera vilka konsekvenser ökad integration och samordning har på sågverksorienterade försörjningskedjor. Studien belyser även möjligheter och utmaningar för att uppnå ökad integration och samordning. Genom kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner i skogsägarföreningen Norrskog har slutsatser kring effekter på flöden och processer kartlagts samt påvisat vilka möjligheter och utmaningar som finns.
Studien visar att flöden och processer påverkas olika beroende på synsätt. Några av slutsatserna visar att ökad integration och samordning skapar möjlighet att öka pullflödet och anpassa informationsutbytet efter mottagaren. Verksamheters huvudprocesser påverkas inte av ökad integration och samordning samtidigt som både stöd- och ledningsprocesser där även planeringsprocesserna ingår påverkas. Utmaningarna ligger i hanteringen av gränssnitten mellan processer och ansvarsområden, öka samarbetet i planeringsprocesserna och åtgärda incitaments- och beteendehinder samt förbättra informationsflöden i försörjningskedjan. Möjlighet till ökad lönsamhet finns genom att anpassa mål och belöningar, förbättra informationens synlighet och precision samt bygga strategiska samarbeten och förtroenden.

,

The sawmill industry is one of Sweden's largest export industries, and most companies are struggling with low margins. In order to achieve profitability, focus has been placed on increasing efficiency by rationalization. Previous studies show that there is a possibility of increasing customer value and reducing costs through increased integration and coordination in sawmill-oriented supply chains.
This study aims to identify consequences for sawmill-oriented supply chains when integration and coordination increases. This study also highlights opportunities and challenges to achieve increased integration and coordination. Through qualitative interviews with key individuals in the forest owners' association Norrskog, conclusions on effects on flows and processes have been mapped out, as well as the opportunities and challenges that exist.
This study shows that flows and processes are influenced differently depending on the approach. Some of the findings show that increased integration and coordination create the opportunity to increase the pull flow and adapt the information exchange to the recipient. The main processes of operations are not affected by increased integration and coordination, while both support and management processes, including planning processes, are affected. Challenges lie in managing the boundaries between processes and responsibilities, to increase collaboration in the planning processes and address incentives and behavioral obstacles and at the same time improve information flow in the supply chain. To increase profitability the opportunity’s is to adapt goals and rewards, improve visibility and precision of the information and to build strategic partnerships and trusts.

Main title:Sågverksprocesser för ökat värdeskapande
Subtitle:en fallstudie om möjligheter till ökat värdeskapande inom skogsägarföreningen Norrskogs försörjningskedja
Authors:Granberg, Jacob
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:192
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:försörjningskedjan, integration, samordning, sågverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8421
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8421
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 12:22
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics