Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Hans-Olof, 2008. Startfosfor till höstvete. SLU, Agrosystems (until 121231), Alnarp. Alnarp: SLU, Agrosystems (until 121231)

[img]
Preview
PDF
285kB

Abstract

There is always an endeavor to govern the initial products in the plant cultivation with precision in order to keep down the expenditure and in order to decrease environmental impact. Initial phosphorus fertilizer can then be one possibility in order to keep down the fertilizer cost and to decrease environmental impact. This exam study includes a literature study about location of fertilizer and which effects this give and two field experiments. The aim with initial phosphorus fertilizer to autumn wheat is to accelerate the root growth and to give the crop a big root system before the growth stagnates before the winter. Easy to access phosphorus favours the root growth. Practically this is done so that the initial phosphorus is intermixed and placed along with the seed in the seed row.
In order to see if this theory agrees in the reality, two field experiments are organized in north-western Skåne. The faster root growth should give wintering advantages. The experiments show that this is not the case. The tendency was a rather opposite effect, depending on which field. A reason why it did not become any significant differences was perhaps the relatively high phosphorus value in the soil. The conditions were not perhaps the best, with surface water on parts of the field.
Initial phosphorus fertilizer for autumn wheat is no solution in order to establish the crop later than what the current cultivation local permits, according the experiments in this study. The weather conditions have a great influence on how much the crop can grow before the winter.

,

Det finns alltid en strävan att styra insatsvarorna i växtodlingen med precision för att hålla nere utgifterna och för att minska miljöpåverkan. Då kan startfosforgödsling vara en möjlighet för att hålla ner på gödselkostnaden och minska miljöpåverkan. Detta examensarbete innefattar en litteraturstudie om placering av mineralgödsel och vilka effekter detta ger samt två fältförsök.
Syftet med startfosforgödsling till höstvete är att påskynda rottillväxten och att ge grödan ett stort rotsystem innan tillväxten avstannar inför vintern. Lättillgängligt fosfor gynnar rottillväxten. Praktiskt går det till så att startfosforn blandas och placeras tillsammans med utsädet i såraden.
För att se om denna teori stämmer med verkligheten anordnades två fältförsök i nordvästra Skåne. Den snabbare rottillväxten borde ge övervintringsfördelar. Försöken visar att så inte var fallet. Tendensen var snarare tvärt om, beroende på vilket försöksfält som studerades och vilken statistisk metod som används.
En anledning till varför det inte blev någon signifikant skillnad mellan leden kan vara de relativt höga fosforvärdena i jorden. Förutsättningarna var kanske inte de bästa, med ytvatten på delar av det ena försöksfältet.
Startfosforgödsling för höstvete är ingen lösning för att kunna etablera grödan senare än vad den aktuella odlingslokalen medger enligt genomförda försök. Väderförutsätt-ningarna spelar stor roll på hur mycket grödan hinner växa innan vintern.

Main title:Startfosfor till höstvete
Authors:Johnsson, Hans-Olof
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Keywords:höstvete, startfosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8005
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 07:46
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 07:46

Repository Staff Only: item control page