Home About Browse Search
Svenska


Nybom, Jozefine, 2008. Energigrödor för större fjärrvärmeverk : faktorer som styr inköp och prissättning. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

Detta arbete syftar till att få en bild av hur delar av bioenergimarknaden kan se ut. Vad styr priset och vad är bra att veta om man funderar över att sälja energigrödor eller biobränslen till ett blivande eller befintligt kraftvärmeverk. I den här undersökningen har jag valt att avgränsa mig till halm och flis. Det visar sig att transport och val av hantering är de kritiska punkterna för ekonomin. För halmbalar är transport med lastbil och tåg det lönsammaste alternativet och skiljer sig marginellt vid de olika transportavstånden. Vid avståndet 100 km är kostnaden för transport av halmbalar med lastbil 107 kr/MWh och med tåg 134 kr/MWh. Vid transportavstånd 250 km är kostnaden för de båda alternativen 141 kr/MWh. Den motsvarande kostnaden för flis med lastbil alt. tåg vid transportavstånd 100 km ca 188 kr/MWh medan vid transportavstånd 250 km är kostnaden för flis med tåg 194 kr/MWh och bunt med tåg 234 kr/MWh. D
Kartläggning av halm görs av de stora anläggningarna via statistik, i animalietäta områden finns det mindre halm att tillgå eftersom det används som strömedel (se exempel bilaga 5). I detta arbete redovisas exempel på hur ett avtal kan se ut. Vattenhalt är en känslig parameter, och när det gäller halm gör det just att lagringen blir en fråga av vikt, då den bör lagras skyddad. Just halmens volym är något som ofta talar emot den.
För att få fart på salixodlingen, krävs tydliga politiska incitament och bättre upphandling för att brukaren skall känna sig trygg med att långsiktigt avsätta åkermark till energigröda. För mindre odlare kan det vara kritiskt att odla upp mark utan långsiktiga avtal eftersom en salixodling består i 20 år. Frågan är även om man med dagens läge och utveckling vågar binda mark under så lång tid. Det förutsätter även att man har tillgång till större arealer eftersom salix skördas vart 6:e år och då det behövs ett flertal fält för att få skörd varje år. I bilaga 3 visas hur NIR-teknik kan användas för bestämning av vattenhalt i biobränsle vid leverans, för att därigenom få direkt information om partiets status.
En annan viktig del är att om det ska satsas mer på t.ex. halm och salixflis, måste jordbruksföretagare samlas och se efter hur andra länder gjort. För att agera mot stora aktörer krävs samarbete. I både våra grannländer och i många stater i USA, bildar man bolag som sköter affären mot kraftvärmeverken.
Det kan även konstateras att det finns mycket kvar att utforska när det gäller marknad och prissättning för dessa biobränslen. Det tar antagligen minst 10 år innan bilden helt klarnar och dessa bränslen blir etablerade och de fossila bränslena varit under gångna decennierna. Då kanske hampa nått en utveckling som gör den intressant, vi kanske odlar mer energigräs, vi kanske har utvecklat bättre samt effektivare biogasanläggningar och sop- och avfallshantering som kan minska sopbergsproblematiken. Kanske har då biogastekniken utvecklats längst i de delar av världen vi idag betraktar som minst utvecklade. I stället för att skapa avfallsproblem som idag måste lösas i industriländer, kan man då utnyttja avfall från människor och husdjur som en verklig och värdefull resurs för framställning av biogasenergi samt ett ekologiskt gödselmedel för jordbruket.

,

This work continued with that I wanted a picture of how the energy market looks like. What governs the price and what is good to know if one goes in thoughts around selling straw to a proposed or existing combined power and heating plant. It shows itself that transport and choices of handling is the critical points for the economy. Mapping of straw is done of the big plants via statistic, in animal populated areas are less straw to supply (annex 5).
In this work, examples of agreement are presented in order to move a view in how it can look like. Water content is a sensitive parameter, and when it comes to straw, just the storage becomes a question importunately, it should be stored safe. The straw's volume is somewhat as often is spoken about. In order to few rate on Salix it is required clear political incentives and better purchasing in order to get the farmer feel himself safer with investing arable land to non-food crop. It applies also to have access to more land, when Salix is harvested approximately each 6th year there for it is needed several fields in order to get harvest each year. For smaller farmers this could be critical to cultivate up land without long-term agreements since Salix consists for 20 years.
The question is although one with today's situation and development balances tie land during so long time. In annex 3 it is written about how NIR-technology can help to decide water content in biomass fuel directly at arrival, and to get direct information about the batch's statuses. Another important part is that if it will be invested more on for example straw and Salix, agriculture must be more of an entrepreneur, be collected and to see after how other countries done. In order to act against big units it is required more of cooperation. In many states in EU and in many States in USA, the government helps farmers to start companies that deal with the business against the force heat agencies.
It can also be established that there is a lot left to investigate when it comes to biomass, probably it will take another 10 year in order to find the position for renewable energy. Then perhaps hemp a reached development that does it interesting, we perhaps grow more energy grasses, we perhaps has developed better and more effective gas plants - and waste handling that can decrease the growing mountain of garbage. Perhaps, the biogas technology has begun to be used more in the less developed parts of the world, there excrement from people and animals can be used to transform into energy and a cleaner fertilizer for the agriculture.

Main title:Energigrödor för större fjärrvärmeverk
Subtitle:faktorer som styr inköp och prissättning
Authors:Nybom, Jozefine
Supervisor:Ascard, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:energi, energigrödor, kraftvärmeverk, bioenergi, halm, flis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8143
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 11:45
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics