Home About Browse Search
Svenska


Klintberg, Charolina, 2008. Vattenanläggningar som gestaltningselement i offentliga miljöer. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

By way of introduction, mans relationship to places is described and the factors that contribute to the reality that we prefer some places more than others. A good place to stay is open but well defined, gives protection, offers a good view and is varying in topography and vegetation, together with contents of single landscape elements like visible water.

This study then continues to discuss mans relationship to water and its means for our wellbeing. Despite the fact that people have a different relations to water due to personality, background and age, it's an element that raises positive feelings, interest and aesthetic pleasure for most people. Water is an element that enriches a place with sight- hearing- and scent experiences that gives the visitors a feeling of being away from the daily stress and demands.

The aesthetic qualities of water and how factors like movement, calmness, sound, light and colour affects the way people experience water in a construction, are described. Water is an element without colour and form and is participating in an eternal transformation taking colour and form from its surroundings.

Important initial points for designing with water are then being discussed. The conditions of the place, the design elements and physical material being used and some of the references and inspirations used in the creation of water constructions.

Furthermore the functions of the different water environments and the factors determining the design of the construction are described.

To give an insight in the creative designprocess of different water enviroments and to enlighten the problems that can arise, three water constructions are described and analysed.

Finally some of my own ideas on how to work with water as an architectural and room building element are presented. The chosen place is Davidshallstorg in the centre of Malmö and the ideas are presented in some proposal sketches. The purpose is to show how a square can get a new identity by adding water.

,

Vattenanläggningar – som gestaltningselement i
offentliga miljöer är titeln på det här examensarbetet
med fokus på vattens funktion och
betydelse i stadsmiljö.
Inledningsvis beskrivs människans förhållande
till platser och vilka faktorer som medverkar
till att människan föredrar vissa platser framför
andra. Platser där människor gärna vistas är
öppna men väldefinierade, de ger skydd och har
en god utsikt. Sådana platser är även varierade
topografiskt och vegetationsmässigt samt innehåller
enskilda landskapselement såsom synligt
vatten.
Arbetet behandlar sedan vilket förhållande
människan har till vatten och vilken betydelse
detta element har för vårt välbefinnande. Trots att
människor har olika relationer och förhållningssätt
till vatten som beror på personlighet,
bakgrund och ålder är det ett element som väcker
positiva känslor, intresse och estetiskt behag hos
de allra flesta. Genom vattnets närvaro kan olika
platser berikas. Sinnena aktiveras, såsom syn,
hörsel, och doft. Vattnet kan också ge besökaren
en känsla av att komma bort från vardagens
stress och krav.
Därefter beskrivs vattnets estetiska kvalitéer och
hur faktorer såsom rörelse kontra stillhet, ljud,
ljus och färg påverkar hur vi människor upplever
vattnet i en anläggning. Vatten är ett färg- och
formlöst ämne, som under ständig förändring tar
form och färgsätts av sin omgivning.
Viktiga utgångspunkter för gestaltningen av
vattenmiljöer behandlas sedan. Platsens förutsättningar,
vilka gestaltningselement och fysiska
material som används, samt några av de förebilder
och inspirationskällor som projektörer
och designers utnyttjar i skapandet av vattenanläggningar.
Vidare beskrivs de funktioner som olika vattenmiljöer
kan ha, samt de faktorer som styr
anläggningarnas utformning.
För att ge en inblick i skapandeprocessen av
olika vattenmiljöer och för att belysa de problem
som kan förekomma i projekterings- och
anläggningsprocesserna beskrivs och analyseras
tre vattenanläggningar.
Slutligen presenteras även egna idéer på hur man
kan arbeta med vatten som arkitektoniskt och
rumsbildande element. Den utvalda platsen är
Davidshallstorg i centrala Malmö och idéerna
presenteras i form av förslagsskisser. Syftet är att
visa på hur ett torg kan få en ny identitet med
hjälp av vatten.

Main title:Vattenanläggningar som gestaltningselement i offentliga miljöer
Authors:Klintberg, Charolina
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:13
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:vatten, vattenanläggningar, vattendesign, gestaltning, vattenmiljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8254
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8254
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 07:23
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 07:23

Repository Staff Only: item control page