Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Corinne and Wendt, Hermine, 2007. Skånes gröna guld : anläggning, odling & mossarter i mossträdgården. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This is a 15 hp (10 p) thesis in biology at the programme for Horticulture Management at the Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. In this literature study we have processed, reviewed and arranged facts and research, to make it more available for those who want to know more about establishment or cultivation of mosses. Our client is Fredriksdal's Museums and Gardens in Helsingborg who are planning to establish a moss garden. The information is meant to be used by Fredriksdal and other similar facilities. It also meant to be a help for the development of commercial moss cultivation in the future.
In a commercial cultivation, mosses can be grown in relatively constant conditions. The shade needed in nature can be replaced by a nutrient fog and a high humidity. Mosses don't need high temperatures to grow, which imply that they can be cultivated in a frost free greenhouse throughout the year. This is why moss cultivation could present an additional job during the low season.
It is difficult to find a substrate that works for all moss species, since the pH-value is important during the establishment of the moss. Another difficulty to overcome in greenhouse and outdoor milieu is how the watering systems should be arranged. Many mosses prefer to grow in an acid environment, which means that the presence of minerals, chlorine and fluorine in tap water can be a problem. This problem is easily evaded if rainwater is used instead.
When working with small-scale establishment, mosses are most often transplanted directly to the spot where they will later grow. This ensures establishment of the moss since large slabs can be used, e. g. instead of small dried-up moss pieces which are spread out for vegetative propagation.
Small scale establishment of a moss garden has been recommended to Fredriksdal. During the first three years the care for the moss garden will be extensive. It will include keeping the area clean from leaves, weeds and branches. Gradually, the mosses will become more competitive and the care will in time decrease.
The proposed moss garden is divided into four rooms. All rooms are inspired by natural environments where mosses prefer to grow; a spruce forest, a gully, a deciduous forest and a wetland. The four rooms are described in detail and important components and moss species are listed aiming to create the right atmosphere. For example, the deciduous forest is characterized by stones, trees and stumps which together with mosses give the room a sense of space, damp soil, leaf cover and sunshine. A lot of thoughts and problems occur when creating the moss rooms, which are dwelled upon in the discussion.

,

Detta är ett examensarbete på 15 hp (10 p) i biologi inom Trädgårdsingenjörsprogrammet
med odlingsinriktning vid SLU, Alnarp. Arbetet är en litteraturstudie där vi har bearbetat,
refererat och sammanställt fakta och forskning kring odling och etablering av mossor.
Beställare är Fredriksdals Museer och Trädgårdar i Helsingborg som har planer på att anlägga
en mossträdgård. Den framtagna informationen ska kunna användas av Fredriksdal och andra
liknande anläggningar, men utgör även ett underlag för att i framtiden kunna bedriva en
kommersiell mossodling.
I den storskaliga etableringen kan mossor odlas under relativt konstanta förhållanden.
Naturlig skugga kan i ett växthus ersättas av näringsdimma och hög luftfuktighet. Mossor
kräver inte heller höga temperaturer för att växa utan kan odlas året runt i ett frostfritt
kallväxthus. En mossodling skulle därför kunna vara en bra bisyssla när annan odling kan
vara svår att driva.
Det är svårt att hitta ett generellt substrat som fungerar för alla mossarter, eftersom de har
mycket varierande krav på substratets pH-värde, speciellt i etableringsstadiet. En annan
svårighet i växthus, men även i anläggningar utomhus, kan vara bevattningsvattnets
sammansättning. Eftersom många mossarter föredrar att växa surt, kan kalk i vattnet bli ett
problem i odlingen. De kan även vara känsliga mot ämnen som klor och fluor. Ett sätt att
undvika oönskade mineraler i vattnet är därför att använda regnvatten.
Vid småskalig etablering, i parker och trädgårdar, kan mossor transplanteras direkt till
platsen. Eftersom större sjok av mossor då kan användas, är det lättare att garantera en säkrare
etablering än om t ex torkade mossbitar sprids ut för att förökas vidare vegetativt.
Som ett exempel på en småskalig etablering har ett förslag tagits fram för en mossträdgård
på Fredriksdal. Under de tre första åren kommer den att vara relativt skötselkrävande eftersom
ytan måste hållas ren från ogräs, löv och grenar. När mossorna väl har etablerats är de
emellertid en konkurrenskraftig växtgrupp och skötselbehovet minskar. Den mossträdgård vi
föreslår är uppdelad i fyra s.k. mossrum. De är alla inspirerade av naturliga miljöer där
mossor trivs; barrskog, bäckravin, lövskog och våtmark. För att skapa de olika rummen ges
förslag på komponenter och mossarter som bör finnas för att ge rummet rätt känsla och
upplevelse. För t ex lövskogsrummet beskriver vi hur stenar, träd och stubbar tillsammans
med mossor ger en känsla av rymd, fuktig mull, lövtäcke och solsken. De problem som kan
uppstå när de olika rummen i mossträdgården ska anläggas och skötas granskas i
diskussionen.

Main title:Skånes gröna guld
Subtitle:anläggning, odling & mossarter i mossträdgården
Authors:Carlsson, Corinne and Wendt, Hermine
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:38
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:mossor, mossa, mossors biologi, bryophyter, levermossor, bladmossor, mossträdgård, japanska trädgårdar, mossanvändning, kommersiell odling av mossor, anläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8291
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8291
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 08:43
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page