Home About Browse Search
Svenska


Frank, Joakim, 2007. Systemlösning för höstkalvning. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
811kB

Abstract

Att använda sig av höstkalvning innebär att man ska lämna sina slaktdjur i den period under året som det är högst betalt och störst efterfrågan. Att använda ett stall till just dikor är kanske inte det man tjänar mest pengar på. Likviditeten är inte alls bra i början, men har man bete som måste betas ner och har ett genuint intresse av djur är det ett bra alternativ. Tillvägagångssättet för att få fram information har byggt på intervjuer med lantbrukare som använder sig av höstkalvande dikor, en rapport från Swedish Meats som har räknat på åtgång av foder och kalkyler även de från Swedish Meats som jag har uppdaterat. Om man ska välja höst- eller vårkalvning beror till stor del på vad man har för stallar och hur stora betena är. Bygger man ett nytt stall vill man utnyttja det optimalt och ha en jämnare beläggning året runt. Har man ett befintligt stall med vårkalvning kan man utan större ombyggnader använda det till höstkalvning. Kalvgömman bör byggas större så att även större kalvar får plats och foderbordet bör kunna nås av kalvarna också. Kalvarna kräver även stor yta för att kunna röra sig fritt. Det stora merarbetet är nog att få korna att flytta kalvningen antingen fram eller tillbaka ett halvt år. Antingen får dom gå tomma ett år eller flytta dom successivt under antal år genom att släppa tjuren tidigare. Risken finns att man får stor spridning på kalvningarna. Peter Pettersson, Arvidsgård som både hade höst- och vårkalvning sa att om han hade tillräckligt med stall skulle hela besättningen kalva på hösten. Bakom det resonemanget ligger en tanke på ekonomin. För några år sedan var det ännu större skillnad på priset på kött under året och det var större chans att tjäna mer pengar på höstkalvning. Nu har slakterierna jämnare flöde på slaktdjur under hela året och kan inte hålla högre pris på vintern, som dom kunde göra för några år sedan. Visst finns det skillnader på slaktpriset fortfarande, men det kanske kommer att bli ett jämnare pris över året om några år? Kostnaderna finns ändå kvar. Är det ekonomiskt att ha köttdjursuppfödning med extra kostnader för stall och foder när de kan gå utomhus på bete året runt på andra platser i Europa? Nackdelarna med höstkalvning är att det är en dyrare produktion, på grund av en merkostnad i foder, arbete, halm och byggnader. Nackdelarna vägs upp av ett högre pris och en jämnare tillväxt. Arbetet blir jämnare under året. Det är inget fertilitetsproblem vid höstkalvning och man kan styra till viss del med att ha tänt längre i stallet. Min gård ligger söder om Hörby och är omgärdad av skog och åkermark. Här finns ett stall som har varit grisstall och som nu står tomt. Här är det tänkt att det ska bli djupströbädd, ett foderbord och skrapgång ute på gödselplattan med ett snedtak över. Där får det plats med 20 foderplatser. Grovfodret kommer att lagras på logen och framför foderbordet i den mån det går och resten bakom gödselbrunnen. Enligt kalkylerna är det en skillnad på 2755 kr i TB3 i tjurkalkylen till fördel för höstkalvning. Tittar man bara på skillnaden mellan dikorna går det minus med en skillnad på 1033 kr.

,

To use autumn calving means that you leave your livestock to butchering in the period
during the year that gives you greater income and greater demand. To use a stable for
suckler cow is perhaps not the thing you earn the most money from. The liquidity is not
at all good at the start, but if you have pastured that need grazing and a genuine interest
in animals, this is a good alternative. The course of action is based on interviews with
farmers who use autumn calving suckler cows, a report from Swedish Meats which had
calculated the consumption of feed and calculations from Swedish Meats which I have
updated. Choosing between autumn- or spring calving depends to a great extent on your
stables and the size of your grazing. If you build a new stable you would want to use it
as well as possible and have a more even covering all year around. If you have an
existing stable with spring calving you can, without any greater rebuilding, use it for
autumn calving. The calf hide should be bigger to make room for the larger calves and
the feeding table should be reachable for the calves as well. The calves also require
space to be able to move around freely. The greater extra labour is probably to make the
cows move the calving period either forward or backward six months. Either they have
to go empty for a year or move them gradually over a number of years by letting the bull
in earlier. There is a risk that the calving period gets a wide spread. Peter Pettersson, on
Arvidsgård who both had autumn- and spring calving, said that if he had enough stables
all of the livestock would calve during autumn. Behind that reasoning there is
economics taking into consideration. For some years ago there were even a greater
difference in meat prices during the year and there were a bigger chance to make more
money out of autumn calving. Now the slaughterhouses have got a more even flow on
livestock during the year and can’t maintain the higher price in winter, as they could
those years ago. Sure there are still differences in price, but maybe that will be even less
a few years from now? The costs remain the same. Is it economical to have livestock
breading with extra costs for stables and feed when they are able to graze all year round
in other places in Europe? The disadvantage with autumn calving is a more expensive
production, due to a higher expense in feed, work, straw and buildings. The
disadvantages are balanced by a higher price level and a more even growth. There is a
more even division of labour. There is no fertility problem when autumn calving and
you can facilitate, to a certain point by keeping the lights on longer in the stables. My
farm is situated south of Hörby and is surrounded by woodland and arable land. There is
a stable that used to be for pigs but is now empty. This is thought to be deep litter, a
feeding table and a manure alley on the manure pit with a sloping roof. It will contain
20 feeding places. The coarse feed will be stored in the barn and in front of the feeding
table to a certain degree, and the rest behind the manure well.
According to the calculations there is a difference of 2755 kr in TB3 in the bull
calculation in benefit for autumn calving. If you only look at the differences between the
suckler cows there will be a negative difference of 1033 kr.

Main title:Systemlösning för höstkalvning
Authors:Frank, Joakim
Supervisor:Ascard, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:19
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:höstkalvning, systemlösningar, köttdjursuppfödning, kalvar, slaktdjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8346
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8346
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 09:01
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 09:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics