Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Daniel and Malmqvist, Charlotte, 2007. Gårdsslakteri. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
311kB

Abstract

Eftersom vi har ett eget stort intresse för djurvälfärdsfrågor och produktion av livsmedel med hög kvalitet har vi valt att fördjupa våra kunskaper inom gårdsslakt. I en tid där vi går mot allt färre stora slakterier, som leder till långa transporter för djuren och resulterar i ökad stress och skaderisk, så känns detta extra aktuellt. Vi har därför sammanfattat det vi tycker är viktigast att tänka på för den som går i tankarna att starta ett eget slakteri. Det man bör börjar med är att kontakta kommunen för bygganmälan och söka byggnadslov, där skall man även söka miljötillstånd för sin verksamhet. Därefter vänder man sig till livsmedelsverket med sin verksamhetsbeskrivning och planritning för att få tillstånd att producera livsmedel. Jordbruksverket kontaktas för att få ett produktionsplatsnummer. All slakteriverksamhet är noga reglerad av lagar och förordningar som man hittar på livsmedelsverkets och jordbruksverkets hemsidor. Vid planering av byggnaden är det viktigt att tänka på varu- och personalflöden så att det finns möjlighet att hålla isär oren och ren hantering. Djur, djurkroppar och personal skall utan att korsa varandras vägar kunna gå från oren till ren zon. Slaktlokalens golv, väggar och tak skall vara av ett lätt rengöringsbart material för att motverka smutsansamlingar. I lokalerna är det ofta fuktigt, därför får inte rost- eller rötbenägna material förekomma. Kylanläggningen med kylrum är den kostsammaste delen av slakteriet och det som de flesta underdimensionerar vid byggnationen. Det är viktigt att skilja på lokaler för nedkylning av kroppar och sådana lokaler som lagrar redan kylt kött. Alla djur som ska slaktas måste besiktigas tidigast 24 timmar före slakt, därefter skall slaktkropparna besiktigas inom 24 timmar efter slakt. Vanligast är att distriktsveterinären genomför besiktningarna. Enligt livsmedelslagen skall alla som producerar eller hanterar livsmedel yrkesmässigt upprätta ett egenkontrollprogram för att undvika, begränsa och eliminera de faror som kan uppstå i slakteriet när det gäller föroreningar av alla slag. HACCP är ett egenkontrollprogram där man gör en riskanalys utifrån vissa kritiska kontrollpunkter. Detta program ska alla livsmedelsföretag av industriell karaktär använda sig av. Vår erfarenhet av det här arbetet och de kontakter vi har haft med branschkunniga personer har gett oss uppfattningen att det inte är omöjligt att driva sitt eget gårdsslakteri bara tillräckligt stort intresse finns.

,

Because of our great interest for animal welfare questions and the production of
provisions with high quality we have chosen to focus on the area of yard slaughterhouse.
In a time with a reduced amount of large slaughterhouses which, leads to long
transportations and results in increased stress and injuries for the animals, we believe
this is an important issue. We have with our report summarized what we feel is
important to think about before you start your own slaughterhouse.
There are different key areas you need to think of before you start. First of all you need
to contact your local municipality for an approval for construction. At the same time you
should also apply for an environmental permission for your activity. When this is done
you should contact the national food administration with your description of activity and
a drawing plan to be able to get permission to produce provisions.
The national agriculture administration should be contacted to get a number for
production. All activities around slaughterhouses are strictly regulated and these laws
can be found at the National Food Administration or the National Agricultures websites.
When you are planning and designing your building it’s important to think about the
goods and personnel flow to be able to separate hygienic and unhygienic management.
Animals, animal bodies and personnel shall, without crossing each others way, go from
unhygienic zone to a hygienic zone. The slaughterhouse floor, walls and ceiling should
be made of a material which is easy to clean and keep hygienic. These areas are often
damp therefore there should be no materials which have a tendency to rust.
The room containing the cold store is the expensive part of the slaughterhouse and these
are often not prioritised when constructing the building. It is very important to separate
the different areas for cooling of animals and areas which already store cool meat
All animals which will be slaughtered have to be examined the earliest of 24 hours
before the slaughter therefore all the slaughter bodies should be examined within 24
hours after the slaughter. The most common thing is for the local veterinary to carry out
the examination.
According to the law of provisions everyone that produces or handles provisions on a
professional basis has to establish a personnel control program to avoid, limit and
eliminate the dangerous pollution of all kinds which can occur in a slaughterhouse.
HACCP is your own control program where you do a risk analysis on the basis of
certain critical control points. This program should be used by all the provisions
companies of industrial character.

Our experience of this work and the contacts we have had with knowledgeable people in
this area has given us an opinion that it is not impossible to run your own slaughterhouse
as long as there is an interest.

Main title:Gårdsslakteri
Authors:Andersson, Daniel and Malmqvist, Charlotte
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:4
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:slakterier, gårdsslakterier, livsmedelsproduktion, gårdsslakt, djurvälfärdsfrågor, slaktlokaler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 09:16
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 09:16

Repository Staff Only: item control page