Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Solveig, 2007. Skötselplan ur landskapsvårdsperspektiv för Ekebacken på Marielunds gård - Karlskrona. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Ekebacken är ett naturområde som är beläget på Marielunds gård väster om Karlskrona.
Området ligger i den sydligaste delen av gården intill de gamla mangårdsbyggnaderna och
angränsar till en äldre anlagd trädgård. Natursköna Ekebacken är en långsträckt bergsrygg
bestående av en ädellövskog med inslag av äldre grova träd och stenblock. Där finns även
fornlämningar från bronsåldern och stenmurar. Den ena stenmuren delar Ekebacken, eftersom
den sträcker sig över Ekebackens mitt. Den nordligaste delen av Ekebacken har även en före
detta Engelsk park som ligger närmast trädgården. Här fanns förr bland annat flera ringlande
stigar som i dag delvis har växt igen. En del av parken har blivit vandringsled och en mindre
del finns kvar i befintligt skick.
Syftet med examensarbetet är att upprätta en skötselplan utifrån ett landskapsvårdsperspektiv.
Skötselplanen för Ekebacken bygger på en landskapsinventering som har gjorts i det
inledande skedet av examensarbetet. Planen är tänkt som ett alternativ till dagens skötselplan
på Ekebacken och som ett komplement till direktiven för Skogsstyrelsens registrerade
nyckelbiotop och Länsstyrelsens i Blekinge Natura 2000-bevarandeplan. Ekebacken är dels
nyckelbiotopsregistrat av Skogsstyrelsen med både naturvårdsavtal och biotopskydd, och dels
ett Natura 2000-område, klassificerat av Länsstyrelsen i Blekinge på EU:s begäran. I enlighet
med EU:s habitat och fågeldirektiv, har Ekebacken delats in i ett antal mindre områden med
naturtypsklassificering, vilket utgör bevarandeplanen med dess tillhörande karta. Denna karta
har sedan legat till grund för landskapsinventeringen av Ekebacken. Inventeringen gjordes
vintern 2006.
Med Natura 2000 kartan som grund bröts Ekebacken i samband med landskapsinventeringen
ner till 28 stycken delområden. Uppdelningen gjordes utifrån variationer i växlighet samt
utifrån föremålsupptäckter som stenmurar och fornlämningar. I sammanställningen av
inventeringen tas en beskrivning upp över var de olika delområdena ligger på Ekebacken och
vilken vegetation och vilka föremål som förekommer. Tagna bilder i samband med
inventeringen redovisas också här. Efter nulägesbeskrivningen av landskapsinventeringen
följer ett avsnitt där skötselförslag för varje enskilt delområde redovisas. Skötselplanen består
av förslag till åtgärd vid ett första tillfälle och av en rekommendation av lämpligt intervall.
Vid 2008-12-31 bör första åtgärdstillfället ha varit och frekvensen på intervallen har bestämts
utifrån vad som behöver åtgärdas fram till 2028. Då bör en ny landskapsinventering ske av
Ekebacken.
I den framtida skötseln är det viktigt att det görs små regelbundna punktinsatser som blir till
en helhetsunderhållande insats av naturområdet Ekebacken med dess stenmurar, vandringsled,
stigar, fornlämningar och den före detta Engelska Parken. Ingen uthuggning eller avverkning
av äldre, grova eller för tätt växande träd bör ske oberoende av vilken släkt/art eller kvalité det
är. En sådan avverkning skulle kunna innebära alldeles för stora ingrepp i naturen med
eventuella efterlämnade hjulspår eller olycklig förstörelser på föremålen vid Ekebacken som
följd. Detsamma gäller för äldre, grova och döda träd, och fruktbärande vegetation, då de
bidrar till att bevara den biologiska mångfalden med livsviktig föda för vissa insekter och
fåglar. Ett betydelsefullt resultat av att området har lämnats i fri utveckling är just de
vegetationsförändringar som har uppstått. De regelbundna punktinsatserna bör därför vara så
små att inte för mycket tas bort från det estetiska och fantasifulla intryck som idag finns.
Dessa intryck kan istället komma att utvecklas ytterligare och på flera andra platser av
Ekebacken om möjligheten ges.

Main title:Skötselplan ur landskapsvårdsperspektiv för Ekebacken på Marielunds gård - Karlskrona
Authors:Johansson, Solveig
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:9
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:skötselplan, landskapsvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8375
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 07:51
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 07:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics