Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, Åsa, 2007. Miljösystemanalys av VA-system i omvandlingsområden : fallstudie i Värmdö kommun. SLU, Dept. of Biometry and Engineering, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biometry and Engineering

[img]
Preview
PDF
669kB

Abstract

Wastewater handling of private sewage systems has become an all increasing matter. In Stockholm region the 90 000 private sewage systems contribute with larger phosphorus flows to the Baltic Sea than the two biggest sewage plants in the area, Henriksdal and Käppala, contribute together, even though these two plants purify wastewater from more than one million inhabitants.

When summer house areas turn into areas for permanent living – transition areas – the load on the existing systems increases, systems that already often are unsatisfying. In those areas it is not clear what the best system choice is; On-site systems for single households; Local collective systems or Connection to central systems.

The VeVa-project was initiated in the year 2005. VeVa stands for Tool for environmental assessment of wastewater handling in transition areas. The aim of the project was to create a tool to support municipalities and consultants to evaluate what type of system is best suited, in environmental means, for a specific transition area. This Master Thesis is the base for the VeVa-tool and the aim was to compare six different sewage systems in an environmental assessment analysis, taking in consideration important environmental- and recourse aspects. A transition area in Värmdö community has been used for a case study.

The following environmental- and recourse aspects have been studied; Flows of nitrogen, phosphorus, BOD7 and cadmium to recipient; The potential of the different sewage systems to bring plant available nitrogen and phosphorus by residues to arable land, and the amount of cadmium that is at the same time added to the field; Use of clean water; and Energy used for producing materials, construction and operation for the sewage systems, including taking care of the residues.

In this study, six different sewage systems have been studied. They include three systems that are being used today in Värmdö community; Sand filter systems, Local waste water treatment plant and Conection to large scale waste water treatment plant. Three other systems considered to have a good purifying potential have also been studied; Reactive filter beds, Urine separation + reactive filter beds and Aerobe membrane bioreactor + reversed osmosis.

The results show that all the studied sewage systems, except the Sand filter system, have at least 90 % reduction of phosphorus and can via the residues recycle a relatively large amount of phosphorous to arable land. The sewage systems with higher energy consumption can, according to the study, reach a better level of purification and get more concentrated and clearer residues than the systems using less energy. The discussion deals with the complexity of comparing environmental- and resource aspects, as well as other important aspects not included in this study, when choosing a sewage system.

The conclusions to be drawn in this Master Thesis is that all the studied systems except for the Sand filter system can fulfil the limits of purification from the Swedish EPAs recommendations for small sewage systems (high as well as low level of protection). All systems apart from the Sand filter system have the potential to fulfil the national environmental goal of recycling phosphorus from residues. The used amount of clear water is hardly affected by the sewage system chosen. The energy use for the production of materials, system construction and operation varies much between the systems. For the two Reactive filter bed systems the energy for production of materials are considerably higher than for operation, while Aerobic membrane bio reactor + reversed osmosis has the opposite conditions with considerably more energy use for operations than for production of materials. For the remaining systems the amount of energy used fore production is about the same as for the operation.

,

Hantering av enskilda avlopp har blivit en allt mera aktuell fråga. I Stockholms län bidrar de
90 000 enskilda avloppen med ett större fosforutsläpp till recipient än de två största regionala
avloppsreningsverken Henriksdal och Käppala tillsammans, vilka renar avloppsvatten från
mer än en miljon invånare.
När sommarstugeområden omvandlas till permanentboende, så kallade omvandlingsområden,
ökar belastningen på de befintliga enskilda avloppen, som i många fall är otillräckliga. I dessa
områden är det inte på förhand givet vad som bäst ersätter otillräckliga avloppsanordningar:
enskilda system, gemensamhetssystem, eller anslutning till centralt avloppsreningsverk.
År 2005 startades VeVa-projektet. VeVa står för Verktyg för miljöbedömning av VA-system
i omvandlingsområden. Projektet avser att skapa ett verktyg som kan hjälpa kommuner,
konsulter och miljömyndigheter att bedöma vilken typ av system som passar bäst i ett
specifikt omvandlingsområde. Följande examensarbete utgör basen för VeVa-verktyget och
har som mål att i en miljösystemanalys jämföra sex avloppssystem utifrån viktiga miljö- och
resursaspekter. Ett omvandlingsområde från Värmdö kommun används som fallstudie.
Följande miljö- och resursaspekter har studerats: Utsläpp av kväve, fosfor, BOD7 och
kadmium till recipient; Avloppssystemens potential att återföra växttillgänglig kväve och
fosfor till åkermark samt mängden kadmium som samtidigt tillförs åkern;
Dricksvattenanvändning i de studerade avloppssystemen och Energianvändning vid
framställning/tillverkning, anläggning och drift av avloppssystemen och hantering av de
producerade avloppsprodukterna.
I examensarbetet studeras sex avloppssystem. De innefattar de idag befintliga systemen i
Värmdö kommun; Markbädd, Lokalt ARV och Central anslutning, samt tre system som anses
ha god reningspotential; Filterbädd, Urinsortering + filterbädd och Aerob membranbioreaktor
+ omvänd osmos.
Resultaten visar att alla studerade avloppssystemen förutom Markbäddssystemet har minst 90
% fosforreduktion och kan genom avloppsprodukter återföra relativt mycket fosfor till
jordbruk. Avloppssystemen med en högre energianvändning kan enligt studien uppnå en
bättre rening och erhålla mer koncentrerade och renare avloppsprodukter än systemen med
lägre energianvändning. Diskussionen tar upp komplexiteten med att jämföra miljö- och
resursaspekter, samt andra aspekter än de som ingår i studien, som också är viktiga att väga in
vid val av avloppssystem.
Slutsatserna som kan dras av studien är att alla studerade system förutom Markbäddsystemet
kan klara reningskraven från Naturvårdsverkets Allmänna råd för små avloppsanordningar
(både hög och låg skyddsnivå). Alla system förutom Markbäddssystemet har potential att
ersätta relativt mycket fosfor och klarar därmed Riksdagens miljökvalitetsmål om
fosforåterföring. Dricksvattenanvändningen påverkas marginellt av valet av avloppssystem.
Energianvändningen för drift respektive anläggning varierar mycket mellan avloppssystemen.
För de båda Filterbäddssystemen är anläggningsenergin markant högre än deras driftsenergi,
för Anaerob membranbioreaktor + omvänd osmos är i stället driftsenergin mycket högre än
dess anläggningsenergi. För övriga system är anläggningsenergin av samma storleksordning
som driftsenergin.

Main title:Miljösystemanalys av VA-system i omvandlingsområden
Subtitle:fallstudie i Värmdö kommun
Authors:Erlandsson, Åsa
Supervisor:Tidåker, Pernilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biometri och teknik
Volume/Sequential designation:2007:2
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Biometry and Engineering
Keywords:VA, avloppshantering, miljösystemanalys, omvandlingsområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 08:49
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 08:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics