Home About Browse Search
Svenska


Ström, Karin, 2006. Species richness correlations between taxa calculated from species-area relationships. SLU, Dept. of Entomology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Entomology

[img]
Preview
PDF
523kB

Abstract

Predicting the species richness of certain taxa from the richness of others could be of great value in biodiversity conservation. If we know how the species richness of groups of organisms correlate to each other under different circumstances, inventories of only a few well-known taxa could be enough to establish the biodiversity values of different areas. In this master thesis I have examined the richness correlations between taxa from species-area relationships extracted from the literature to evaluate the possibilities of this approach.

Calculations of the pairwise correlation between the residuals of the species-area relationships of different taxa found in the literature resulted in 503 correlation coefficients. Of the 79 taxa covered, the most frequently examined groups (several taxa included) were plants > butterflies > true bugs > birds > mammals. Only 157 of the 503 correlations were significant. An average effect size of 0.373 (95 % CL = 0.059) indicates positive but usually weak correlations between taxa in the very heterogeneous dataset. The dataset was divided into a number of categories (according to spatial scale, taxonomic distance, trophic position, biotope and climatic region) to investigate some hypotheses, for example (1) that richness of closely related taxa are likely to be more correlated than distantly related taxa, and (2) that correlations between plants and animals are higher than correlations among plants or among animal groups. Between families – within order comparisons had significantly higher correlation than comparisons in all other taxonomical classes except between kingdoms. These results were in agreement with my hypotheses concerning taxonomic distance and trophic position.

No universal indicator taxon has been found to predict the species richness of other taxa. With more careful studies in certain biotopes and at appropriate spatial scale perhaps good indicator groups can be discovered. These are unlikely to be universal and it is probable that indicator taxa are only useful at regional scales.

,

Förutsägelser av artrikedom hos vissa organismgrupper från diversiteten hos andra grupper
skulle vara till stor hjälp i naturvårdsarbetet. Om man vet hur artrikedomen hos
organismgrupper korrelerar med varandra under olika betingelser, kan man genom att bara
inventera ett fåtal taxa bedöma ett områdes biodiversitetsvärden. I mitt examensarbete har jag
undersökt diversitets-korrelationerna mellan taxa från art-areakurvor hämtade i litteraturen för
att kunna utvärdera möjligheterna av denna infallsvinkel som hjälp i naturvårdsarbetet.
Genom att räkna ut den parvisa korrelationen mellan residualerna från art-areakurvorna hos
olika taxa i litteraturen fick jag 503 korrelationskoefficienter. Av de 79 inbegripna taxa var de
vanligaste undersökta grupperna (flera taxa inkluderade) växter > fjärilar > skinnbaggar >
fåglar > däggdjur. Endast 157 av 503 korrelationer var signifikanta. En medeleffektstorlek på
0,373 (95 % konfidensintervall = 0,314 - 0,432) indikerar positiva men svaga korrelationer
mellan taxa i det väldigt heterogena datamaterialet. Materialet delades upp i ett antal kategorier
(enligt rumslig skala, taxonomisk distans, trofisk position, biotop och klimatisk region) för att
undersöka några hypoteser, till exempel (1) att diversitetskorrelationer mellan nära besläktade taxa är högre än mellan avlägset besläktade taxa, och (2) att korrelationer mellan växter och
djur är högre än mellan växter eller mellan djurgrupper. Korrelationer för jämförelser mellan
familjer – inom ordning var signifikant högre än för jämförelser i alla andra taxonomiska
klasser utom för jämförelser mellan riken. Dessa resultat överensstämde med mina hypoteser
om taxonomisk distans och trofisk position.
Någon universell indikatorgrupp som förutsäger artdiversiteten hos andra grupper har inte
hittats. Kanske kan lämpliga indikatorgrupper upptäckas med mer grundliga studier i särskilda
biotoper och på passande rumslig skala. Dessa kommer sannolikt inte att vara universella och
det är troligt att indikatortaxa bara är användbara på regional skala.

Main title:Species richness correlations between taxa calculated from species-area relationships
Authors:Ström, Karin
Supervisor:Bengtsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i entomologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för entomologi
Volume/Sequential designation:2006:4
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Entomology
Keywords:species richness correlations, meta-analysis, species-area relationships, taxonomic distance, biodiversity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8401
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8401
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:30 Oct 2017 10:43
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics