Home About Browse Search
Svenska


Sjögren, Carl Emil, 2017. Wooden products supply chain to India : a study on glue board planks and finished products. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img] PDF
1MB

Abstract

We live in a global world with companies that operate in different countries and continents. This globalization creates great opportunities for companies to reach new markets, but also lead to increased competition. This competition makes it essential for companies to constantly work with costs. One important cost for global companies is the logistical costs that arise during transport of goods between countries.
This report was written in conjunction with IKEA. The aim of the study is to investigate how the costs are affected if material or finished products are sent to India. The study was made on container freight for three different wooden products, which were transported by truck and boat to India.
The work begins with a literature review of what previously had been done within the field. The study is a flexible case study that uses both qualitative and quantitative data. The data was collected in interviews by telephone, meetings, and in the form of computer files, and information sent by mail. Data gathering and data processing continued throughout the course of the work.
To achieve the aim of the study, the report investigates the structure of the supply chain and costs was quantified and located. Lead times, supply strategies, and stocks were researched. The report also investigates existing risks in different parts of the chain and which risks that have the greatest influence on the chain. Examples of risks that are treated are the risk that the supply chain fails to supply the department stores, transport risks and control risks.
After the data had been collected, the report presents it with maps, tables and models. These figures give a picture over the chain's different parts, costs and a model is presented that shows the costs and how they affect each other. The model is general, which allows it to be used in other similar cases. On the collected data analyses such as sensitivity analysis and break-even analysis to better describe the effect of different costs.
The conclusions drawn at the end of the work are that it is cheaper to transport planks and glue board instead of finished products. Material cost is the biggest factor that affects the total cost the most, but taxes and fill rates also affect the final cost considerably. The biggest risks in the chain are that the department stores not get the products on time or that accidents occur in the chain. The supply chain is lean and the forecasts are a very important feature for the chain´s efficiency.

,

Vi lever i en global värld där företag bedriver verksamheter i flera olika länder och kontinenter. Denna globalisering skapar stora möjligheter för företag att nå ut till nya marknader, men den leder samtidigt till ökad konkurrens. Konkurrensen tvingar också företag att ständigt analysera och kontrollera sina kostnader, en viktig kostnad för globala företag är logistikkostnader som uppkommer utmed internationella försörjningskedjor.
Denna rapport skrevs i samarbete med IKEA. Studien undersöka bland annat hur kostnader påverkas av att transportera material till möbler i form av plank och limfog istället för leverans av färdiga produkter. Studien gjordes på containerfrakt för tre olika träprodukter, som fraktades med lastbil och båt till Indien.
Arbetet börjar med en litteraturgenomgång av tidigare studier inom ämnet. Relevanta teorier valdes som stöd för studien. Studien är en flexibel fallstudie, som använder både kvalitativa och kvantitativa data. Datamaterialet samlades in genom intervjuer över telefon, möten samt i form av datauppgifter och annan information som skickades över mail. Datainsamlingen och databearbetningen pågick parallellt under arbetets gång.
För att uppnå målet undersöktes strukturen på försörjningskedjan, kostnader kvantifierades och lokaliserades. Ledtider, försörjningsstrategier och lager undersöktes. Även risker undersöktes som uppstår i olika delar av kedjan samt vilka risker som hade störst inflytande på kedjans prestanda. Exempel på risker som behandlas är leveransstörningar som kan leda till att försörjningskedjan misslyckas försörja varuhusen, men även transport och kontroll risker.
Efter att datamaterialet insamlats visualiseras resultaten med hjälp av kartor, tabeller och modeller. Dessa figurer ger en bild över hur försörjningskedjans olika delar och kostnader. En modell konstrueras som visar var de olika kostnaderna uppkommer samt hur de påverkar varandra. Modellen är generell vilket gör att den kan användas i andra liknande fall. Analyser som känslighetsanalys och break-even analys gjordes på den insamlade datan för att bättre förstå effekten av olika scenarier.
De slutsatser som dras är att det är mer kostnadseffektivt att transportera möbelkomponenter, det vill säga plank och limfog istället för färdiga produkter. Materialkostnaden visar vara den största faktorn som påverkar totalkostnaden mest, men skatter och fyllnadsgrader har också en stor betydelse. De största riskerna i kedjan är att varuhusen inte får produkterna i tid eller att olyckor inträffar i kedjan. Det visar sig att försörjningskedjan är lean och att prognostiseringen är en mycket viktig funktion för att kedjan ska fungera bra.

Main title:Wooden products supply chain to India
Subtitle:a study on glue board planks and finished products
Authors:Sjögren, Carl Emil
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:191
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:activity based costing model, emerging markets, furniture, global, IKEA, international, management, risk, material
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8269
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8269
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:English
Deposited On:25 Oct 2017 10:41
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics