Home About Browse Search
Svenska


Gålnander, Helena, 2005. Bevarande av naturvärdesträd i enlighet med FSC och Holmen Skogs naturvårdspolicy. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
983kB

Abstract

In the end of 1998 the company Holmen Skog AB was certified accordint to the FSC system
with an area of 1 036 000 hectare. After that Holmen Skog AB has been working actively
with the nature conservation in the forestry. In order to control the quality of the company's
nature conservation in final fellings they started a yearly inventory which is called BAKRUS
(Judgement of ecological and culture care in relations to policies for a persevering
silviculture). After 1999 the control was expended to include all actions in the forest. The
collected data is the basis for the evaluation of how the regions and districts attain the
company's strategic objective for nature conservations. The strategic objective is that at least
90 % of the final felled areas only haves one deviation per area. No deviation is tolerated
concerning watercourse, relic of antiquity, areas with high environmental value and obvious
green tree retention.

In relation to the goal of not having any deviation concerning obvious nature trees, Holmen
Skog AB wants in a more extensive way measure to what extend the nature trees are reserved
in final felling. The purpose of this study is to evaluate how many nature trees there are and
how many are reserved after final felling.

The study was concentrated to the regions Lycksele and Örnsköldsvik that have 4 respective 5
districts. Ten percent of the planned area for final felling 2001 was inventoried, total 815
hectares. One inventory was made before final felling to point out the nature tree with an x –
and y coordinate be means of the GPS system. A subjective classification of every tree was
made according to the categories thin, normal and large. Next inventory was after final
felling in order to check if the trees were preserved or cut down.

On the 815 hectare that was inventoried 1.48 nature trees per hectares were preserved after
final felling. In average there are 0.47 trees per hectare that are of the large category, 0.54
trees per hectare that are of the normal category and 0.47 of the small category. With A
comparison between the two regions of Ö-vik and Lycksele shows that Ö-vik had the highest
rate of remained trees per hectare, 1.61, compared to Lycksele that had 1.39. The tree species
that separated the two regions the most is sallow; Ö-vik had 1.32 sallowtrees/hectare and
Lycksele 1.39 sallowtrees/hectare. Except the 1205 remained trees 161 nature trees had been
cut down, i.e. 11.8 % of the 1366 nature trees that were originally there. Divided between the
two regions Ö-vik had cut down 11.2 % (64 trees) and Lycksele 12.3% (94 trees). The biggest
reason that a nature tree is not kept after final felling is that it is cut down. 79 % of all the not
spared nature trees have been cut down. Other reasons are that they have been knocked down
by the machine or by another tree or that they have been made into a high stump.

The objective that Holmen Skog AB has set is to have no deviation concerning the saving of
obvious nature trees on final felling. The result of my study illustrates that this objective has
not been achieved. There is a relatively large deviation concerning the saving of nature trees.
About 25 % of the nature trees that I have come upon during the inventory before final felling
and at least 11 % of all nature trees from both inventories have been cut down.

The result gives an indication of how many nature trees that was cut down in the specific area.
The result, the exact quantity of nature trees that was cut down, is how ever uncertain due to
the number of the nature trees that have been overlooked in the two inventories. Also the
vague definitions from FSC affect the result.

,

I slutet av 1998 blev Holmen Skog AB certifierade enligt FSC (Forest Stewerd Council) med
en areal på 1 036 000 ha. Därefter har Holmen Skog aktivt arbetat med naturvård inom
skogsbruket. En årligen återkommande intern inventering, vid namn BAKRUS (Bedömning
Av natur – och Kulturmiljöhänsyn gentemot Riktlinjer för Uthålligt Skogsbruk) startades
1995 för att kontrollera kvalitén på företagets naturhänsyn vid föryngringsavverkningar. Efter
1999 har kontrollen utökats till att omfatta alla skogsvårdsåtgärder. De data som samlas in
varje år ligger till grund för beräkningar hur regionerna och distrikten klarat Holmen Skogs
strategiska mål för naturvård. Det strategiska målet är att minst 90 % av den
föryngringsavverkade arealen får maximalt ha en avvikelse per trakt. Dock tolereras inga
avvikelser vad gäller skador på vattendrag, fornminnen, hänsynskrävande biotoper och tydliga
naturvärdesträd.
Holmen Skog AB vill, utifrån sitt mål att inte ha några avvikelser avseende sparande av
tydliga naturvärdesträd vid föryngringsavverkning, i en mer omfattande skala kontrollera
huruvida naturvärdesträd sparas vid föryngringsavverkning. Syftet med den här studien och
inventeringen är att utvärdera hur mycket naturvärdesträd det finns och i vilken grad
naturvärdesträd sparas vid föryngringsavverkning.
Studien koncentrerades till regionerna Lycksele och Örnsköldsvik som vid inventeringen hade
4 respektive 5 distrikt. Av deras planerade slutavverkningsareal år 2001 inventerades 10 %
vilket ger en inventeringsareal på 815 hektar. En inventering skedde före avverkning där
naturvärdesträd märktes med x- och y-koordinater med hjälp av GPS. En subjektiv klassning
av varje träd gjordes efter klasserna smal, normal och grov. Året efter gjordes en inventering
av respektive trakt efter avverkning för att kontrollera om naturvärdesträden var avverkade
eller inte.
På de arealer som är inventerade står efter avverkning, förutom andra träd som lämnas av
naturvårdsskäl, 1,48 naturvärdesträd/ha kvarlämnade. I genomsnitt är det 0,47 träd/ha som är
av klassen grova naturvärdesträd, 0,54 träd/ha som är klassen normal och av klassen smal står
det 0,47 träd/ha. Vid en jämförelse mellan de två inventerade regionerna har region Ö-vik
flest kvarlämnade naturvärdesträd per hektar, 1,61 träd/ha, jämfört med Lycksele som har
1,39 träd/ha. Det trädslag som skiljer regionerna mest är sälg där Ö-vik har 1,32 sälg/ha och
Lycksele 1,14 sälg/ha. Utöver de kvarlämnade 1205 naturvärdesträden konstaterades det att
ytterliggare 161 naturvärdesträd hade avverkats, dvs. 11,8 % av de 1366 naturvärdesträden
som fanns från början. Fördelat på de två regionerna har Ö-vik avverkat 11,2 % (64 st)
naturvärdesträd och Lycksele 12,3 % (94 st). Största anledningen till att ett naturvärdesträd
inte lämnats kvar efter en avverkning är att det har avverkats. Sjuttionio procent av alla icke
sparade naturvärdesträd har avverkats. Andra orsaker är att träden blivit påkörda, påfällda
eller gjorts om till högstubbar.
Holmen Skog har som mål att inte ha några avvikelser avseende sparandet av tydliga
naturvärdesträd vid avverkning. Resultatet av min studie visar dock att för de inventerade
trakterna uppfylls inte det uppsatta målet. Det är en relativt stor avvikelse gällande sparandet
av naturvärdesträd. Av de naturvärdesträd som påträffades före avverkning konstaterades det
att ca 25 % av de träden var avverkade. Ser man till båda inventeringarna (före och efter
avverkning) och räknar med alla naturvärdesträd sjunker siffran och det är ca 11 % av
naturvärdesträden som är avverkade. Merparten av de avverkade träden var sälgar och rönnar.
Resultatet ger en indikation om på hur många naturvärdesträd som har avverkats på det
inventerade området. Resultatet, antalet avverkade naturvärdesträd, är dock osäkert då det
finns ett okänt antal avverkade naturvärdesträd som varken påträffades före eller efter
avverkningen. Även de otydliga definitioner som FSC satt upp påverkar resultatet.

Main title:Bevarande av naturvärdesträd i enlighet med FSC och Holmen Skogs naturvårdspolicy
Authors:Gålnander, Helena
Supervisor:Kruys, Nic
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:143
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:naturvård, skogsbruk, FSC, Forest Stewerd Council, föryngringsavverkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 06:59
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 06:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics