Home About Browse Search
Svenska


Hedberg, Erika, 2008. En uppföljning av floran i Enköpings vattenpark : kan anlagda våtmarker med vattenrening som huvudsyfte bidra till naturvård och biologisk mångfald?. SLU, Dept. of Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Wetlands are important ecosystems and form habitat for both common and threatened species. In Sweden, as well in many other places on earth, there is a lack of wetlands. There is an expressed will to adjust this lack through restoration of wetlands with reduced function and through construction of new wetlands. Follow-ups and evaluations are important steps to optimize these actions. The wetland Vattenparken was constructed 1999 – 2000 for treatment of surface water. During the construction a big effort was made to ensure the benefits for biodiversity, mainly through planting of wetland vegetation and introduction of wetland plant species.

This study involves an inventory of the flora of the constructed wetland Vattenparken that was made in the summer 2008. The goal with the study is to evaluate the contribution of the wetland for biodiversity. The result of the inventory shows that the wetland includes a high number of species but a very uneven distribution. Cattail (Typha latifolia) and common reed (Phragmites australis) was found to dominate and these two species cover more then half of the inventoried area. The different types of planting have a significant effect on number of species and on diversity. The wetland Vattenparken has a positive impact on biodiversity in the region, probably also on other groups of organisms than plants, such as birds, reptiles and evertebrates. Though, there is a risk of an ecological community with more uniform structure and with less species in the future, because of competition from increasingly dominant plant species.

Arrangements which are supposed to increase the conditions for a high biodiversity in the wetland Vattenparken is to eliminate the common reed (through mainly mechanical methods as mowing) and introduce naturall variations of the water-level. A proposal for new constructed wetlands is to build two connected systems of pools where biodiversity and water treatment are optimized separately. Consequently, naturally hydrology can be maintained to create a viable habitat without risking the effect of the process of water treatment.

,

Våtmarker är betydelsefulla ekosystem och utgör habitat för både vanliga och hotade arter. I Sverige och på många andra platser i världen är det brist på våtmarker i landskapet. En uttalad vilja finns att åtgärda denna brist genom restaureringar av befintliga våtmarker med nedsatt funktion samt även med nykonstruktioner. Uppföljning och utvärdering är ett viktigt steg för att optimera anlagda våtmarkers funktioner. Vattenparken i Enköping anlades 1999 – 2000 för behandling av dagvatten som tidigare släppts ut orenat i Mälaren. I anläggningsskedet gjordes en omfattande insats för att gynna biologisk mångfald genom framförallt utplantering av våtmarksvegetation.
Denna studie innefattar en florainventering som genomfördes sommaren 2008 och har som mål att utvärdera Vattenparkens bidrag för flora- och faunavärden. Resultatet från inventeringen visar att artantalet i Vattenparken är relativt stort men att fördelningen är mycket ojämn. En tydlig dominans av bredkaveldun och jättestarr noterades, och dessa båda arter täcker mer än hälften av ytan i de inventerade områdena. De olika typerna av plantering har en signifikant påverkan på artantal och diversitet. Vattenparken har en positiv effekt på biologisk mångfald i området, även hos andra organismgrupper som till exempel fåglar, reptiler och evertebrater. Dock finns en risk att utvecklingen går mot ett allt mer enformigt och artfattigt artsamhälle, framför allt för vegetationen.
Åtgärder som bedöms öka förutsättningarna för en variationsrik artsammansättning i Vattenparken är dels bekämpning av bredkaveldun (med framförallt mekaniska metoder som slåtter) och dels införandet av naturliga flödesvariationer. Vid nyanläggningar av våtmarker föreslås utformning av två sammanlänkade dammsystem där artrikedom och reningsfunktion optimeras var för sig. Därmed kan naturlig hydrologi upprätthållas för att skapa ett livskraftigt våtmarkshabitat utan att äventyra reningseffekten.

Main title:En uppföljning av floran i Enköpings vattenpark
Subtitle:kan anlagda våtmarker med vattenrening som huvudsyfte bidra till naturvård och biologisk mångfald?
Authors:Hedberg, Erika
Supervisor:Glimskär, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2008:12
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:våtmarksvegetation, anlagda våtmarker, naturvård, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8443
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Ecology
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 14:26
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics