Home About Browse Search
Svenska


Ingemarsson, Torbjörn and Isaksson, Linda, 2010. Kvicksilver i skogsmark. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
892kB

Abstract

I mer än hälften av Sveriges sjöar innehåller gädda en kvicksilverhalt som övergår Food and Agriculture Organization’s (FAO) rekommendationer. Det kvicksilver som finns lagrat i svensk skogsmark är ett resultat av antropogent nedfall. Studier visar att kvicksilver utlakas vid skogsbruksåtgärder på hela skogsmarken som en följd av förhöjd rörlighet av dissolved organic carbon (DOC). En ökad metylering av kvicksilver sker vid vattenmättade, syrefattiga förhållanden där det finns tillgång till organiskt material. Syftet med den här rapporten var att identifiera områden känsliga för kvicksilverutlakning. Samt undersöka hur slutavverkning kan genomföras för att minimera utlakningen av kvicksilver. Studierna har gjorts utifrån området Krycklan i Västerbottens län och resultaten har tagits fram med hjälp av Geografiska informationssystem. Utifrån dagens kunskapsläge har ”hotspots” för metylering vid torvmark, sumpskog, bäcknära zoner och sjökanter samt högt flöde tagits fram som känsliga områden. Resultaten visar på hur olika känslighetstyper är fragmenterade över landskapet. 27 % av området Krycklan har visat sig känsligt för kvicksilverutlakning utifrån antaganden. Vid planering av skogsbruksåtgärder bör det tas extra hänsyn i dessa områden för att undvika körskador och ingen slutavverkning bör förekomma. Vid avsättning och anpassade åtgärder minskar nuvärdet för Krycklan med 0,5 % och volymuttaget med 9,7 %. Det är svårt att veta om det går att dra några generella slutsatser av resultaten eftersom det finns få studier på området som kan jämföras med våra resultat.

,

Pike in more than half of Sweden's lakes contains a mercury content above Food and Agriculture Organization’s (FAO) recommendations. The mercury that is stored in the Swedish forest soils is the result of anthropogenic deposition. Studies indicate that mercury is leached out due to forestry measures throughout the forest soils as a result of increased mobility of dissolved organic carbon (DOC). Increased methylation of mercury occurs in watersaturated, anaerobic conditions where organic matter is available. The purpose of this report was to identify areas sensitive to mercury leaching. Also to examine how final felling can be implemented to minimize the leaching of mercury. These studies have been based on the area Krycklan in Västerbotten County and the results have been retrieved through Geographic information systems. Based on current knowledge, "hot spots" for methylation in the peat soil, swamp, stream and lake near zones and high flow have been defined as sensitive areas. The results show how different sensitivity types are fragmented across the landscape. 27% of the area Krycklan has proved sensitive to mercury leaching according to made assumptions. In planning of forestry measures these additional areas should be taken into account to avoid soil damage caused by vehicles and no final felling should occur. Excluded areas and responsive action reduces the present value of Krycklan by 0.5% and harvested tree volume decreases by 9.7%. It is difficult to know whether it is possible to draw any general conclusions from the results because there are few studies on the topic that can be compared with our results.

Main title:Kvicksilver i skogsmark
Authors:Ingemarsson, Torbjörn and Isaksson, Linda
Supervisor:Schelker, Jakob and Ågren, Anneli
Examiner:Alanärä, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Kvicksilver, vattenkvalitet, skogsbruk, utlakning, topografiskt index, buffertzon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-425
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil chemistry and physics
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2010 08:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics