Home About Browse Search
Svenska


Edlund, Marita, 2009. Produktivitet och lönsamhet vid skogsbränsleuttag längs skogsbilvägar. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
860kB

Abstract

With an increased demand for biomass based energy and with development of better technique harvest biomass, new possibilities open up. With the possibility to combine traditional cleaning of road's right of way with biomass harvesting, the work of suppressing tree vegetation could become profitable or at least decrease the road maintenance cost. However, knowledge about productivity and profitability in mechanical biomass harvesting in roads' right of ways are still limited. Therefore a productivity study of a Rottne H8 harvester with an accumulating Naarva-harvester head was conducted. The study was performed in, respectively, three study units with small trees (2 cm mean diameter in breast height (dbh)), medium sized trees (3 cm dbh) and large trees (4 cm dbh) along a forest road. The average productivity for the machine was 2,7 tones of dry matter (DM) biomass per productive hour (E0-hour). The subsequent forwarding and chipping of the material were also studied. The total cost for all processing and transport to industry were calculated and compared to the income for the chipped biomass. The mean net income was 15 108 SEK/ha. Roads having medium and large sized trees in their right of ways were profitable to harvest (net income 20 599 – 34 457 SEK/ha) with the studied system. The harvesting of small trees resulted in a cost (9 733 SEK/ha) which were larger than the costs for expanded traditional cleaning (5 600 – 7 000 SEK/ha). The costs and incomes related to this kind of harvest should be compared to the future costs that can be avoided as a result of the improvement durability of roads. Directly profitable or not, the maintenance of roads' right of way should therefore be seen as an investment in future road quality.

,

Med en ökad efterfrågan på bioenergi och med bättre teknik att tillvarata denna skulle
igenväxta vägar kunna gå från att vara ett kostsamt problem till att vara en
biobränsleresurs. Möjligheten att kombinera traditionell buskröjning med biobränsleuttag
skulle kunna medföra att underhållskostnaden för skogsbilvägarna subventioneras av
biobränsleintäkterna. Kunskapen om produktiviteten och lönsamheten vid mekaniserad
biobränsleskörd längs vägkanter är dock begränsad. I detta arbete har därför en
produktivitetsstudie av en Rottne H8 med en klippande Naarva-grip gjorts. Studien gjordes
i tre klena (brösthöjdsdiameter ca 2 cm), tre mellangrova (ca 3 cm) och i tre grova parceller
(ca 4 cm) efter en skogsbilväg. Den genomsnittliga produktiviteten vid skörd var utifrån
det invägda materialet 2,7 ton TS/G0timme. Även den efterföljande skotningen och
flisningen av materialet tidsstuderades för att möjliggöra att ställa kostnaden för hela
arbetsprocessen mot intäkterna för det flisade materialet. I genomsnitt för samtliga
behandlingar var nettot för att skörda vägkanterna 15 108 kr/ha. Vägar kantade med
mellangrova och grova bestånd var lönsamma att skörda (20 599 – 34 457 kr/ha) med det
studerade systemet. Skörd av klena bestånd gav ett negativt netto (– 9 733 kr/ha) vilket var
sämre än kostnaden för utökad traditionell buskröjning (5 600 – 7 000 kr/ha). Kostnaderna
och intäkterna från denna typ av skörd skall ställas mot de eventuella kostnader som kan
undvikas i framtiden på grund av vägens förbättrade långsiktiga hållbarhet. En åtgärd av
vägkantbeståndet bör ses som en investering i framtida vägkvalitet.

Main title:Produktivitet och lönsamhet vid skogsbränsleuttag längs skogsbilvägar
Authors:Edlund, Marita
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:243
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:produktivitet, biobränsle, skogsbilväg, vägunderhåll, klenträdsskörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8459
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 11:28
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics