Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Hans, 2009. Abundance of syrphid larvae in willow plantations : role of habitat type, prey (Phratora vulgatissima) availability and interactions with other natural enemies. SLU, Dept. of Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
635kB

Abstract

A large number of hover fly species are as larvae effective predators and often feed on insect pests in plantations. The leaf-beetle Phratora vulgatissima is a common pest in willow plantations and the aim of this study is to study what may affect the presence of hover flies in this system. The quality of the surrounding habitats, prey availability and interactions with other natural enemies are parameters that may explain variances in densities of hover flies and was here investigated at five localities whereas a total of 40 plots of 5 x 5 meters have been studied in detail. The heteropterans Anthocoris nemorum and Orthotylus marginalis are two natural enemies to P. vulgatissima and whose foraging behaviour differs and their interactions with the hover fly may therefore differ. The syrphid larva and the mirid display a similar foraging behaviour and interactions, e.g. competition and predation, between these two species are thus likely to occur. Experiments were performed in the laboratory to study if there were any differences in proportion of consumed syrphid eggs and in time to consumption of eggs between anthocorids and mirids. The results showed that all plots in field where syrphid eggs were found were surrounded by a high proportion of forest while no eggs were found in plots next to arable land. Leaf beetle egg clutches with syrphid eggs were in average larger in size compared with clutches without. The variation in density of leaf beetle eggs was small between localities and plots, which could explain the lack of association between high densities and abundance of syrphid eggs. The abundance of other enemies, e.g. heteropterans, seemed to have a negative effect on the hover fly since no hover
fly eggs were found in plots with high densities of other enemies. Both species of heteropterans consumed a large proportion of syrphid eggs. Contrary to my expectations
none of the species had a larger negative impact on the survival of the syrphid neither when considering time to consumption of the egg nor the proportion of consumed syrphid eggs. This study shows that a higher diversity within the enemy-complex may have negative
effects on the biological control of pests and that predators within the same guild are
susceptible to predation in certain developmental stages. Hover flies are probably of little importance in the biocontrol of leaf beetles in situations with high densities of other natural enemies but have the potential to be particularly important as predators in recently harvested plantations i.e. plantations with low densities of heteropterans.

,

Ett flertal arter av blomflugor är, som larver, effektiva predatorer och äter ofta insektsskadegörare
i odlingar. Bladbaggen Phratora vulgatissima (Coleoptera:Chrysomelidae) är
en vanlig skadegörare i Salix-odlingar och målet med denna studie är att undersöka vad som
kan påverka förekomsten av blomflugor i detta system. Kvalitén på omgivande habitat,
tillgång på föda och interaktioner med andra predatorer är faktorer som kan förklara
skillnader i täthet av blomflugor och undersöktes här på fem lokaler där totalt 40 ytor om 5 x
5 meter detaljstuderades. Skinnbaggarna Anthocoris nemorum och Orthotylus marginalis är
två naturliga fiender till P. vulgatissima och vars födosöksbeteende skiljer sig åt, vilket gör
att deras interaktion med blomflugor kan skilja. Blomflugelarven uppvisar ett
födosöksbeteende som mest liknar miridens och interaktioner, såsom konkurrens och
predation, mellan dessa två är därför troligast. Experiment utfördes på lab för att undersöka
om det fanns någon skillnad i andel uppätna blomflugeägg och tid tills ägget ätits upp
mellan anthocorider och mirider. Resultaten visade att alla ytor i fält där blomflugeägg
hittades var omgivna av en hög andel skog medan inga ägg hittades i anslutning till odlad
mark. Bladbaggeägg-samlingar med blomflugeägg var i genomsnitt större än de utan.
Variationen i täthet av bladbaggeägg var liten mellan såväl ytor som lokaler, vilket kan
förklara varför inget samband mellan höga tätheter och förekomst av blomflugeägg kunde
konstateras. Förekomst av andra fiender, skinnbaggar, tycktes ha en negativ effekt på
blomflugan då inga ägg av blomflugor hittades i ytor med höga tätheter av andra fiender.
Båda arterna av skinnbaggar åt en stor andel blomflugeägg och i motsats till vad som
förutspåtts hade ingen art större negativ inverkan på blomflugans överlevnad varken i fråga
om tid till ägget blivit uppätet eller andelen ätna blomflugeägg. Denna studie visar att
närvaro av flera predatorer inte alltid är positivt för biologisk kontroll av skadegörare utan
att predatorer som annars delar byte i vissa stadier är känsliga för predation. Blomflugor är
troligen av mindre betydelse för kontroll av bladbaggar i närvaro av andra fiender men har
goda möjligheter att bli viktiga bekämpare i nyskördade fält, där det är låga tätheter av
skinnbaggar.

Main title:Abundance of syrphid larvae in willow plantations
Subtitle:role of habitat type, prey (Phratora vulgatissima) availability and interactions with other natural enemies
Authors:Johansson, Hans
Supervisor:Björkman, Christer
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2009:3
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:intraguildpredation, hover fly, foraging behaviour, heteropteran, willow plantation, surrounding habitat, biocontrol, leaf-beetle, mirid, anthocorid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8480
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8480
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Ecology
Animal ecology
Language:English
Deposited On:31 Oct 2017 13:28
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 13:28

Repository Staff Only: item control page