Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Henrik, 2008. Ajuourhållning av ungskogsdata med hjälp av digitala flygbilder. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The purpose of this study is to investigate whether it is possible for SCA to update their stand register with use of digital aerial photos photographed with a Zeiss/Intergraph DMC. "Updating" in this study implies the delineation of stands and estimating stand variables such as average stand height, volume density, stand volume, and tree species composition in order to identify stands which can be of current interest for thinning.

The study also includes how the aerial photo material and experience of the interpreter can influence the quality of the interpreted variables.

The aerial photo interpretations were made by both experienced and inexperienced interpreters. The inexperienced interpreters consisted of staff from SCA with forest knowledge and also Master of Forestry students from SLU.

The experienced interpreters underestimated the average stand height between 1 and 1.3 meters compared with the field inventoried stand height. The standard error from the measurements was between 0.8 and 1 meter. The experienced aerial photo interpreters together measured average stand height with a systematic underestimation of around 1 meter.

The inexperienced aerial photo interpreters had a standard error between 1.2 and 2.4 meters and had a greater distribution compared with the experienced interpreters. All together as a group there was no systematic error in their interpretations.

Conclusions

• The experienced interpreters showed better results when measuring average stand height.

• The experienced interpreters showed systematic errors when measuring average stand tree height. Their errors were relatively small.

• The inexperienced interpreters, as a group showed no systematic errors in their interpretations.

• The two experienced interpreters both over- and under-estimated stand volume, respectively.

• The results from interpreted tree species composition were better in the digital photos as compared to the scanned analog photos.

• Site index was under-estimated by both the experienced and the inexperienced interpreters.

• There was no positive effect from training among the inexperienced interpreters except in the case of interpretation of volume density.

• Photo interpretation made by inexperienced interpreters will probably provide adequate results, with additional training, which can result in a good possibility of updating stand values and furthermore identify potential thinning stands.

,

Syftet med arbetet är att undersöka hur stora möjligheter det finns för SCA att ajourhålla sina ungskogsarealer med hjälp av digitala flygbilder. Ajourhållningen innefattar i denna studie beståndsindelning och uppskattning av beståndsvariabler såsom beståndsmedelhöjd, volym och trädslagsfördelning i syfte att identifiera bestånd som kan vara aktuella för gallring. I studien ingick även att undersöka hur bildmaterial och erfarenhet hos flygbildstolkaren inverkar på resultatet vid tolkning av skogliga variabler. Bildtolkningen utfördes dels av erfarna tolkare, dels av nybörjare som bestod av personal från SCA med skoglig bakgrund och jägmästarstuderande vid SLU. De oerfarna tolkarna gjorde sina uppskattningar i två omgångar. Mellan de två omgångarna genomfördes bildtolkningsövningar. Syftet var att se om tolkningsresultatet skulle förbättras i den andra omgången. De erfarna flygbildstolkarna uppskattade beståndsmedelhöjden med en systematisk underskattning på cirka 1 meter då de jämfördes med de fältmätta beståndsmedelhöjderna. Precisionen i mätningarna (spridningen) visar på medelfel mellan 0,8 – 1,0 meter. De oerfarna flygbildstolkarna uppvisade som grupp inga systematiska fel vid höjdmätningarna men hade större spridning. Den större spridningen tyder på att de skulle behöva ytterligare träning innan de börjar flygbildstolka skarpt. Hos de oerfarna flygbildstolkarna varierar medelfelet mellan 1,2 – 2,4 meter vid mätning av beståndsmedelhöjd. Slutsatser
• De erfarna uppvisade ett bättre resultat vid beståndsmedelhöjdsmätning och massaslutenhetsbedömning jämfört med de oerfarna tolkarna.
• De erfarna flygbildstolkarna som grupp uppvisade systematiska fel då de uppskattade beståndsmedelhöjd. Deras slumpmässiga fel var förhållandevis små.
• De oerfarna uppvisade som grupp inga systematiska fel vid mätning av beståndsmedelhöjd.
• De två erfarna tolkarna överskattade respektive underskattade virkesförrådet.
• Resultaten från bedömningen av trädslagsblandning blev bättre i digitalt fotograferade bilder jämfört med skannande analoga bilder.
• Ståndortsindex underskattades av både de erfarna och de oerfarna tolkarna.
• En tendens finns att de oerfarna flygbildstolkarna förbättrade sina slutenhetsbedömningar i den andra tolkningsomgången. För övriga variabler finns inga tydliga tendenser till utbildningseffekt, för detta hade troligen krävts längre utbildning.
• Oerfarna flygbildstolkare kan förmodligen få tillräckligt bra resultat med ytterligare träning än vad som genomfördes i försöket vilket ger goda möjligheter att ajourhålla eftersatt ungskog samt goda möjligheter att identifiera potentiella gallringsbestånd med hjälp av digitala flygbilder.

Main title:Ajuourhållning av ungskogsdata med hjälp av digitala flygbilder
Authors:Johansson, Henrik
Supervisor:Nilsson, Björn
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:240
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:tolkning i digitala flygbilder, ajourhållning, bedömning av skogliga variabler i digitala flygbilder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8491
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2017 09:34
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 09:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics