Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jonatan, 2008. Identifiering av fel i skogliga beståndsregister med hjälp av satellitdata. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
356kB

Abstract

This thesis has focused on the possibility to use a satellite image method developed by Metria Mijöanalys to identify stands that are wrongly registered in Holmen Skogs database. The method is only intended for identifying stand with poor descriptions in Holmen's database that needs to be updated and not for updating the stand information.

The study area is located several km west of Hudiksvall on the borderline between Gävleborgs- och Västernorrlands län. The area is covered by a SPOT image from 2005. By which Metria Miljöanalys has made estimates of forest parameters for all stands in the area, and compared them with corresponding estimates according to the stand database. The stands in which the estimated and registered values differed more than a certain "threshold" value was marked as deviant. The total number of stands in the studies area is 8941, of which 1473 were marked as deviant.

To evaluate Metrias method, a number of random chosen stands marked as deviant where measured in field. Prior to the field inventory, the populations were divided into two strata, in one the populations marked as deviant and in the other strata, the rest. In both strata, a number of random stands were chosen. Most of the chosen stands were marked as deviant.

In this thesis, the method of using satellite images to estimate variables, such as volume and distribution of tree species, has been evaluated. The results show that at the threshold value used by Metria Miljöanalys (2*Ssat), about 25 % off all included stands were marked as deviant, of which about 50 % were truly deviant which corresponding to about 25 % of the truly deviant stands. The results also show that the method estimates the volume better than other variables. About 65 % of the stands registered as deviant in volume, truly was deviant. The time needed to measure all the 1090 stands marked as deviant by Metria Miljöanalys in field is about 3300 h.

Depending on the intentions with the method, two ways of working with the method can be chosen. A low threshold value gives a high number of deviant stands. This also means that a high number of stands that isn't truly deviant will be marked as deviant. On the opposite, a high threshold value will generate a lower number of stands marked as deviant. Of the stands marked as deviant, a higher number will be truly deviant. But this also means that a higher number of truly deviant stands won't be found. This thesis also shows that the method should be used to find deviant population, regardless of which variable that differ.

,

Detta examensarbete har fokuserat på att undersöka möjligheten att använda den satellitbildsmetod som utvecklats av Metria Miljöanalys för att identifiera felaktigt beskrivna bestånd i Holmen Skogs beståndsregister. Metoden är inte tänkt att användas för att uppdatera registret utan endast för att välja ut bestånd som behöver ajourhållas i fält. De variabler som ingått i studien är volym (m3sk/ha) och trädslagsfördelning Studieområdet ligger några mil väster om Hudiksvall på gränsen mellan Gävleborgs- och Västrnorrlands län. Området täcks av en SPOT-bild från 2005, och med hjälp av den har Metria Miljöanalys tagit fram skattningar av de aktuella variablerna för samtliga bestånd och jämfört dem med motsvarande uppgifter från det befintliga registret. De bestånd som hade en avvikelse större än ett visst tröskelvärde har därefter markerats som felaktigt beskrivna i registret. Totalt omfattar Metrias analyser 8941 bestånd, varav 1473 markerats som felaktigt beskrivna. För att undersöka hur bra Metrias metod är på att peka ut felaktigt beskrivna bestånd kontrollinventerades ett stickprov av dessa i fält. Inför fältinventeringen delades bestånden in i två strata: ett som representerar de bestånd Metria markerat som felaktigt beskrivna och ett som representerar resterande bestånd. Därefter lottades ett antal bestånd ut i respektive strata. De flesta bestånd som kontrollinventerades tillhörde stratumet med potentiella felaktigt beskrivna bestånd, ett mindre antal inventerades även från det andra stratumet, dvs bestånd som är korrekt beskrivna enligt satellitbildsmetoden. Vid fältinventeringen mättes grundyta per trädslag med relaskop, höjd med laserhöjdmätare samt diameter med måttband. Tester har utförts som visar hur stor andel av de felaktigt beskrivna bestånden i Holmens register som hittats med satellitbildsmetoden, hur många korrekt beskrivna bestånd som felaktigt pekats ut samt hur många av de felaktigt beskrivna bestånden som ej hittats. I testerna ingick att undersöka om satellitbildsmetoden är bättre på att hitta fel i någon av parametrarna volym och trädslagsblandning. Resultaten från studien visar att vid det tröskelvärde som Metria Miljöanalys bedömt som rimligt (2*Ssat) utpekades ca 25 % av alla bestånd som felaktigt beskrivna i registret. Av dessa var ca 50 % också felaktigt beskrivna enligt fältinventeringen, vilket motsvarar ca 25 % av det totala antalet bestånd som är felaktigt beskrivna i registret enligt fältinventeringen. Resultaten visar även att metoden var bäst på att hitta fel i totalvolymen, där nästan 65 procent av bestånden som markerats som felaktigt beskrivna också hade en felaktig totalvolym enligt fältinventeringen. Tidsåtgången för att inventera de 1090 bestånd som satellitbildsmetoden identifierat som felaktigt beskrivet i registret vid ovan nämnda tröskelvärde är ca 3300 timmar. Beroende av vilken målsättning man har med att använda sig av den framtagna satellitbildsmetoden för att hitta avvikelser i beståndsregistret så finns olika alternativ att välja mellan. Om man exempelvis vill inventera mycket och hitta flertalet av de felaktigt beskrivna bestånden i registret ska ett lågt tröskelvärd används i satellitbildsmetoden. Detta betyder dock att ett stort antal korrekt beskrivna bestånd kommer att besökas i fält. För att inte lägga ner alltför mycket tid på att inventera bestånd i onödan bör gränsen för vilka bestånd som skall besökas i fält läggas relativt högt. Detta leder dock till att man hittar färre avvikelser i registret, men en stor del av de bestånd som inventeras är också felaktigt beskrivna i registret. En annan slutsats som dragits är att metoden inte ger tillförlitlig information om vilken variabel som är felaktigt beskriven i registret.

Main title:Identifiering av fel i skogliga beståndsregister med hjälp av satellitdata
Authors:Eriksson, Jonatan
Supervisor:Nilsson, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:241
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:bestånd, satellitbild, trädslagsfördelning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8530
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8530
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 08:34
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 08:40

Repository Staff Only: item control page