Home About Browse Search
Svenska


Skoglund, Malin, 2008. Kundrelationer på Internet : en utveckling av Skandias webbplats. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
583kB

Abstract

This study is made in cooperation with the insurance company, Skandia. Skandia is a part of Old Mutual group's Nordic division and is one of Swedens largest insurance companies with a total of 1.9 million customers. The company offers traditional life assurance, unit-linked insurance, private healthcare insurance and banking services. Insurance companies such as Skandia operate in a highly competitive environment. Due to this, Skandia wants to expand the contact with some of their customer base, particularly those that they have very little contact with today. Skandia wants to use their homepage, Skandia.se, as a communication platform with these customers.

The contemporary literature emphasises the need to involve customers in design and decision making, the main purpose with this dissertation is therefore to identify and assess the customers' needs for a possible future IT communications platform. This essay reviews how the homepage should be remodelled in order to fulfill the consumers' needs. It also reviews what factors could influence customers to visit the webpage more regularly as well as make them feeling more secure with buying insurance at Skandia.se. The research question is therefore formulated as follows: How can Skandia build customer relations through the Internet?

This thesis focuses on customers within the segment Skandia terms Base customers, whom Skandia has the least contact with today. Data collection focused on the subsegment called Workinglife, which are persons in the age of 25-50 years.

Semistructured qualitative interviews with six customers, of different age and gender, within this subsegment were made. A breakdown of these interviews can be found in chapter five, where the results of the study are presented. This disseration used the relationship marketing field as a theoretical framework, particularly focusing on Prahalad and Ramaswamy's (2004) concept of co-opting customer competence. Applying this coopting perspective to design of consumer insurance delivery services is a novel contribution of this work.

The main conclusion is that Skandia needs to simplify significantly both its homepage layout and product descriptions. Customers feel highly insecure about the nature of the insurance products and the differences between the Skandia insurance company and another subsidiary company in the group called Skandiabanken. This insecurity leads to a feeling of insecurity buying insurances or collecting information at Skandia.se. There are many questions concerning the products that customers always wants to clarify before they make a purchase. A possible solution to this problem is that the future Skandia homepage enables much more interactivity, which is something that the literature also advocates. Possible ways to do that are presented. In chapter seven there are also some suggestions on how Skandia can develop its webpage by integrating the customers in the product development process. The proposals arise partly from suggestions from the interviewed customers, partly from the literature theory. This chapter also includes suggestions for improvement based on the research. A general but very central conclusion is that if Skandia wants to build customer relations over the Internet, it must focus on achieving simplicity and interactivity.

,

Detta arbete är utfört i samråd med försäkringsbolaget Skandia. Skandia ingår sedan 2006 i
koncernen Old Mutual och är en del av deras Nordiska division. Skandia är ett av Sveriges
största försäkringsbolag med totalt cirka 1.9 miljoner kunder. Företaget erbjuder traditionell
livförsäkring, fondförsäkring, privatvårdsförsäkring samt banktjänster. Skandia, såväl som
andra försäkringsbolag, befinner sig i en mycket konkurrensutsatt bransch. Med bakgrund i
detta vill Skandia knyta kunderna närmare företaget och framförallt utöka kontakten med de
kunder de har minst kontakt med i dagsläget. Företaget vill använda hemsidan i kommunikationen
med dessa kunder.
Huvudsyftet med denna undersökning är därför att identifera samt bedöma de behov kunderna
har för att i framtiden kunna använda Internet som främsta kontaktkanal med företaget. Vidare
skall uppsatsen undersöka hur sidan bör vara utformad för att tilltala konsumenterna samt vad
som skulle kunna få dem att besöka hemsidan regelbundet och känna sig trygga med att köpa
en försäkring på Skandia.se. Problemformuleringen är därför utformad på följande sätt: Hur
bygger Skandia kundrelationer via Internet?
Arbetet avgränsas genom att endast behandla Skandias baskunder, vilka de har minst kontakt
med i dagsläget. Under datainsamlingen avgränsas arbetet ytterligare genom att endast
intervjua kunder inom undergruppen till baskunderna; Arbetsliv vilket innefattar personer som
är mellan 25-50 år.
Metoden som använts är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex baskunder av olika
kön och åldrar. En sammanställning av dessa intervjuer finns i kapitel fem, där resultatet av
studien är presenterat. De olika teorier denna uppsats har sin grund i är framförallt
relationsmarknadsföringen samt Prahalad och Ramaswamys (2004) teorier om hur ett företag
kan använda kunderna i produktutvecklingsprocessen. Dessa två delar, teori och empiri är
analyserade i kapitel sex.
Den främsta slutsatsen av arbetet är att Skandia måste förenkla både hemsidan samt
produktbeskrivningarna. Kunderna känner en stor osäkerhet framförallt gällande produkterna
samt skillnaden mellan Skandia och dess dotterbolag Skandiabanken. Denna osäkerhet leder
till att de i dagsläget inte känner en trygghet med att köpa försäkringar eller hämta information
på Skandia.se. Det finns för många frågetecken vilket leder till att kunderna vill prata med
någon på företaget innan de genomför ett köp. En tänkbar lösning på detta problem är att öka
interaktionen på hemsidan, något även teorin förespråkar. Tänkbara sätt att göra detta på finns
presenterade på sidan 12. I kapitel 7 finns även förslag på hur Skandia kan förbättra hemsidan
samt fortsätta med att integrera kunderna i produktutvecklingen. Förslagen kommer dels från
kundintervjuerna, dels från teorin. Avsnittet innehåller förslag på förbättringar baserat på
undersökningen. En generell men mycket central slutsats är att om Skandia vill bygga
kundrelationer via Internet, måste enkelhet och interaktivitet stå i fokus.

Main title:Kundrelationer på Internet
Subtitle:en utveckling av Skandias webbplats
Authors:Skoglund, Malin
Supervisor:McCluskey, Denise
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:25
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:relationsmarknadsföring, kundrelationer, försäkringsbranschen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8538
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8538
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 09:08
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 09:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics