Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Petra, 2008. Ips typographus and other bark and wood-boring beetles in girdled spruces. SLU, Dept. of Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

To decrease the number of spruce trees and to create dead wood in some areas several county administration boards have girdled spruces. Girdled spruces have been little studied in terms of the insect fauna. In this study the occurrence of the spruce bark beetle (Ips typographus) and other beetles are investigated in girdled spruce trees (Picea abies) in two provinces in Sweden, Uppland and Jämtland. Girdled trees have been compared with cut trees. The study contains 213 girdled and cut trees. To find out to which extent woodpeckers use girdled spruces as food resource estimation was also done with consideration of how much bark that was picked off each tree.

Girdled trees were more long-lived than expected. Most trees with a "normal" girdle was colonised by insects and dead the second season after the treatment while the "lifeline" trees was living even longer. The species composition was much the same in girdled and cut trees and did not seem to differ between below and above the girdle. However, no breeding spruce bark beetle was found below the girdle. Girdled trees were more utilised by spruce bark beetles than cut trees were. Even trees thicker than 25 centimetres in diameter were more utilised while no increase was visible regarding an increased sun exposure. The amount bark picked away by woodpeckers was equal at girdled and cut trees but in one locality there were a correlation between trees colonised by the spruce bark beetle and utilised by woodpeckers. In one another locality the correlation instead was between the larvae of Tetropium sp. and Rhagium sp. and woodpeckers.

,

För att minska antalet granar i vissa områden, och för att skapa död ved, har flera länsstyrelser
låtit ringbarka en del av träden. Ringbarkade granars insektsfauna är dåligt känd. I den här
studien undersöktes artsammansättningen och den reproduktiva förmågan hos granbarkborren
(Ips typographus) i ringbarkade granar (Picea abies) i två landskap, Uppland och Jämtland.
De ringbarkade granarna har jämförts med fällda träd. Förekomsten av granbarkborre och
andra skalbaggar uppskattades på fyra till fem barkprover från varje träd. Totalt ingick 213
ringbarkade och fällda träd i undersökningen. För att ta reda på i vilken utsträckning
hackspettar utnyttjar ringbarkade granar som födokälla uppskattades även mängden
borthackad bark på varje träd.
De ringbarkade granarna var mer långlivade än förväntat. Många av de träd som hade en
”normal” ringbarkning var koloniserade av insekter och döda den andra säsongen efter att
åtgärden hade gjorts medan det tog längre tid för träd med en ”livlina” kvar i ringen att dö.
Artsammansättningen var snarlik i ringbarkade och fällda träd men skiljde sig mellan
stampartiet över och under ringen. Inga reproducerande granbarkborrar påträffades under
ringen. Granbarkborren utnyttjade ringbarkade träd i större utsträckning än fällda träd liksom
de utnyttjade fler träd över 25 cm i diameter. Däremot fanns ingen skillnad med avseende på
ljusexponeringen. Mängden bark som hackats bort av hackspettar var lika stor hos de
ringbarkade som de fällda träden. I ett område fanns ett samband mellan träd som var
koloniserade av granbarkborre och utnyttjade av hackspettar. I ett annat område föredrog
hackspettarna träd som hade koloniserats av larver av långhorningarna Tetropium sp. och
Rhagium sp.

Main title:Ips typographus and other bark and wood-boring beetles in girdled spruces
Authors:Svensson, Petra
Supervisor:Lindelöw, Åke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2008:3
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:girdle, spruce, Picea abies, spruce bark beetle, Ips typographus, woodpecker, bark and wood-boring beetles, Scolytidae
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8626
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8626
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Ecology
Animal ecology
Language:English
Deposited On:07 Nov 2017 07:18
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 07:18

Repository Staff Only: item control page