Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Elin, 2010. Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
341kB

Abstract

Vallfoder är en stor och viktig del i mjölkkornas foderstat i norra Sverige. Produktion av ett högkvalitativt grovfoder är av stor vikt för att minimera behovet av inköpta kraftfoder. Kons dagliga konsumtion bestäms av hennes behov av näring och energi samt vilket foder hon erbjuds. För att inte begränsa konsumtionen med för stor volym foder behöver vallfodret vara av god kvalité avseende fibersmältbarhet och energiinnehåll. Syftet med detta examensarbete var att studera om fibersmältbarhet skiljer sig mellan sorter inom arterna timotej och rödklöver.

15 olika sorter av timotej respektive rödklöver ingående i SW Seed’s sortprovning skör-dades vid tre påföljande veckor från provrutor i Röbäcksdalen, Västerbotten, för att mot-svara tidpunkten en vecka innan axgång/knoppning, veckan för axgång/knoppning samt veckan efter axgång/knoppning under sommaren 2009. Proverna analyserades med avse-ende på aska, VOS, NDF och iNDF.

Flera signifikant olika värden kunde observeras i en ANOVA-analys. Samtliga analyse-rade parametrar skiljde sig starkt signifikant för timotej. NDF och VOS vid knoppning för rödklöver visade inte en signifikant skillnad mellan sorter. En tendens till signifikant skill-nad observeras för NDF efter knoppning hos rödklöver. Scheffé-testet uppvisade signifi-kanta skillnader mellan sorter för alla analysparametrar som fått en signifikans <0,001 i ANOVA-analysen. Olika sorter framstår som de signifikant bästa respektive sämsta för de olika analysparametrarna. Orsak till detta kan vara att de olika sorterna är olika tidiga och visar därför upp olika egenskaper vid de olika skördetidpunkterna.

De signifikanta skillnaderna som observeras indikerar att det finns en genetisk spridning inom arterna vilket möjliggör genetisk selektion för förbättrad tillgänglighet av vallfoder-fiber.

,

Forage is a big and important part of the ration for dairy cows in northern Sweden. Producing high quality forage is very important to minimize the need for purchased concentrate. How much feed the dairy cow will consume in one day is determined by her need for energy and nutrients together with the kind of feed she is offered. The feed intake can be restricted by bulky volume before the need for energy is met; therefore it is important to offer forage which has high fiber degradability and high energy content. The purpose of this thesis was to investigate if fiber degradability varies within species for timothy and red clover.

15 different varieties of timothy and red clover from SW Seed’s variety trials were sown in Röbäcksdalen, Västerbotten, Sweden. The varieties were harvested once during three following weeks to correspond the week before heading/budding, the week of head-ing/budding and the week after heading/budding during the summer of 2009. The samples were analyzed for ash, in vitro organic matter digestibility, NDF and iNDF.

Several significant differences were observed in a one way ANOVA-analysis. For timo-thy all parameters were highly significantly different. Also red clover had several strongly significant differences though there were some parameters not reaching significance. NDF and in vitro organic matter digestibility at budding were not significantly different and NDF at budding only showed a tendency for significance. Scheffé’s test showed signifi-cant differences between varieties for all parameters reaching a significance of <0.001 at the ANOVA-analysis. Different varieties appear as the best and worst depending on when the samples were harvested. The reason could be that the different varieties are developing earlier or later, thus presenting different qualities at the different sampling occasions.

The significant differences found suggests that there is a genetic difference which enables a genetic selection for increased degradability of forage fiber.

Main title:Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder
Authors:Jonsson, Elin
Supervisor:Arvidsson, Katarina
Examiner:Martinsson, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2010:3
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:fibersmältbarhet, sortval, grovfoder, frivilligt foderintag, mjölkkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2010 06:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics