Home About Browse Search
Svenska


Sandström, Emma, 2008. Skötsel av tätortsnära skogliga rekreationsområden : besökares upplevelser i norra och södra Sverige. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

The main purpose of this M. Sc. thesis is to increase the knowledge about managing urban forestry for recreational use. The analysis is focusing on differences between visitors' experiences in the north and south of Sweden, represented by Nydalasjön and by Härlanda tjärn.

The analysis was carried out with questionnaires handed out to visitors in both areas. To complete the questionnaires, the visitors followed a path and judged five different forest environments. The forest environments were similar at Nydala and Härlanda tjärn. Along the path, the visitors judged the recreational value partly from the real forest environment and partly from manipulated photos of the forest environment. After the visitors had walked the path, they participated in an interview were they ranked photos from the path. The interview was made in order to see if the visitors perspective of the forest environments had been effected of "the learning" during the path.

At Nyalasjön the analysis took place during four days in September, two weekdays and two weekend days. At Härlanda tjärn the analysis took place during two days in October, one weekday and one weekend day. In total, 124 visitors participated in the analysis, approximately the same number at Nydalasjön and at Härlanda tjärn. In both areas, the majority of the visitors were women. The visitors were younger at Nydalasjön, mainly 20-29 years old. At Härlanda tjärn the visitors were of all ages. People with education from forestry or being forest owners, were larger at Nydalasjön compared to the visitors at Härlanda tjärn. The visitors at Nydalasjön lived closer to the recreation area than the visitors at Härlanda tjärn. Still, the visitors at Härlanda tjärn visit the area more frequently, 2,9 times during a 14 days period compared to 1,6 times during a 14 days period at Nydalasjön. The most frequently visit environments were, at both areas, walking roads.

The analysis showed that forest management can create increased recreational values, and some differences between the answers in north and south of Sweden were noted. Above all, management like precommercial thinning were positive for recreation value. Also the introductions of old trees in the young forest were positive and thick dimensions of birch. The visitors by Härlanda tjärn were also positive to an increased amount of trees on the peat land. At Nydalasjön the visitors considered the open peat land and the forest peat land of equally value. The visitors' grading of the even high, edge of the wood were not different from the judgment of the step formed, edge. If the results may be generalized they show that the area of young forest should be limited in recreation areas in both parts of the country, but mostly in the north of Sweden. The visitors in the south of Sweden do not appreciate dead wood. In the south of Sweden forest of Norway spruce were also graded negative. In the north of Sweden both forest of Norway spruce and dead wood were appreciated.

Women graded potential precommercial thinning (not performed precommercial thinning) more negative then men and performed precommercial thinning more positive then men. The difference was not significant.

The combined method of real environments and manipulated photographs, performed visitors' experiences of different environments were effectively. The method makes it possible to analyse social values of several management alternatives in a limited area to reasonable cost.

,

Huvudsyftet med studien är att öka kunskapen om besökares inställning till skogsmiljöer och
skötsel i tätortsnära skogliga rekreationsområden i allmänhet. Studien fokuserar i synnerhet på
skillnader mellan norra och södra Sverige. De olika landsdelarna representeras av
rekreationsområden som omger Nydalasjön i norr och Härlanda tjärn i söder.
Studien genomfördes med hjälp av skriftliga enkäter. Besökarna gick en slinga med fem olika
skogsmiljöer markerade. ”Samma” skogsmiljöer valdes i norr och i söder. I skogsmiljöerna
fick besökarna bedöma rekreationsvärdet dels i den verkliga miljön, dels på ett foto med
”manipulerad” miljö, dvs. resultatet av en skötselmetod. Efter slingan fick besökarna
medverka i en kortfattad intervju där rangordning av foton från slingan utfördes, för att se om
prioriteringen av skogsmiljöerna påverkats av ”inlärningen” under slingan.
Studien utfördes under fyra dagar i september vid Nydalasjön, två vardagar och två helgdagar.
Vid Härlanda tjärn utfördes studien under två dagar i oktober, en vardag och en helgdag.
Totalt deltog 124 besökare fördelat relativt jämnt mellan Nydalasjön och Härlanda tjärn.
Majoriteten av deltagarna i studien utgjordes av kvinnor på båda lokalerna. Vid Nydalasjön
var besökarna betydligt yngre, 20-29 år, medan besökarna vid Härlanda tjärn hade en jämnare
åldersfördelning. Skogliga erfarenheter, så som utbildning inom området eller skogsägare, var
större hos besökarna vid Nydalasjön. Besökarna vid Nydalasjön bodde närmare
rekreationsområdet än besökarna vid Härlanda tjärn. Besökarna vid Härlanda tjärn besökte
dock området mer frekvent, 2,9 gånger under 14 dagar jämfört med 1,6 gånger under 14 dagar
vid Nydalasjön. De uppsökta miljöerna var på de båda lokalerna framförallt välbesökta
promenadstråk.
Studien visar att skötselåtgärder kan skapa högre rekreationsvärden, skillnaderna i norr och
söder var dock inte lika tydliga. Framförallt åtgärden siktröjning var positiv för besökarnas
värdering. Även införandet av grova träd i blandungskog var positivt och grövre dimensioner
av björk. Vid Härlanda tjärn var besökarna även positivt inställda till en ökad mängd träd på
myrmark. Vid Nydalasjön var besökarna relativt likvärdiga i sin bedömning av öppen och
skogbevuxen myr. Besökarnas bedömning av jämnhögt skogsbrynet skilde sig inte nämnvärt
från bedömningen av trappstegsformat skogsbryn. Om resultaten är generaliserbara för
rekreationsområdena visar det att arealen ungskog bör begränsas i rekreationsområden i båda
delarna av landet, men främst i norra Sverige. Besökarna i södra Sverige uppskattar inte heller
död ved. Även luckig granskog värderades lågt i södra Sverige jämfört med norra delen, där
både luckig granskog och död ved visade sig uppskattat.
Kvinnor bedömde potentiell siktröjning (icke utförd siktröjning) negativare än män och utförd
siktröjning positivare än män. Skillnaden var inte signifikant.
Den utnyttjade metoden med en kombination av verkliga miljöer och manipulerade foton, var
effektiv för att skildra besökarnas uppfattning av de olika skogsmiljöerna. Härigenom kunde
enkelt skogsskötsel av miljöerna bedömas utifrån ett rekreationsperspektiv. Metoden
möjliggör studier av sociala värden av många skogsskötselalternativ på ett begränsat område
och till en rimlig kostnad.

Main title:Skötsel av tätortsnära skogliga rekreationsområden
Subtitle:besökares upplevelser i norra och södra Sverige
Authors:Sandström, Emma
Supervisor:Albrektson, Arne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2008:5
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skog, skötsel, tätortsnära, rekreation, siktröjning, grova dimensioner, ungskog, myr, skogsbryn, död ved
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8682
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 08:16
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 08:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics