Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Lars, 2008. Utvärdering av flygbildstolkning för uppskattning av beståndsvariabler och åtgärdsförslag i ungskogar : en studie på Korsnäs Skog och Bergvik Skog AB i västra Dalarna. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
607kB

Abstract

In Korsnäs district Dala Väst there were problems with information concerning their younger forests, mainly those in pre-thinning stage. They were divided into large, heterogeneous stands with often poor stand data quality. In 2006 an aerial photo interpretation of the young forests was conducted to fix these problems. Necessary information to get from the interpretation were silvicultural management suggestions, new stand delineation and new stand data. This thesis is supposed to evaluate the quality and usability of the interpreted data.

To evaluate the interpretation an objective control inventory was conducted in 60 stands, either through callipering or counting stems. Height, number of stems and tree species composition, and in callipered stands also mean diameter and standing volume, were registered. These control measured values were then compared to the interpreted, or from interpreted values calculated, values of the same variables and differences between them were formed. The mean and variation of the difference, and its correlations with other variables, were then investigated.

The height is on average well interpreted, with deviations of the same size as previous studies. The deviations for number of stems are bigger in this study than others, and number of stems is generally underestimated. Other studies are however rarely focused on younger forests. The tree species composition shows, similar to other studies, an overestimation of pine percentage. Standing volume according to the stand register, based on interpreted values, is underestimated in some areas and overestimated in others. Mean diameter, also calculated in the stand register, is averagely underestimated.

The evaluation of silvicultural management suggestions were based on the management guidelines of Bergvik Skog. Interpreted management suggestions were compared to management suggestions according to those guidelines. Number of years to thinning was calculated using upper height development functions.

Between 60 and 80 % of all silvicultural management suggestions are correct, depending on management action type and method of comparison. Proposed, interpreted number of years to thinning is often some years too late. Faulty management suggestions are often correlated with faulty interpretation of stand data.

The results of the aerial photo interpretation are generally what could be expected concerning previous studies.

,

På Korsnäs distrikt Dala Väst fanns problem med att deras ungskogar var indelade i stora, heterogena avdelningar med ofta inaktuella uppgifter. År 2006 flygbildstolkades därför ungskogen i digitala IR-färgbilder. Informationsbehovet utifrån flygbildstolkningen var åtgärdsförslag, nyindelning samt beskrivande data om bestånden. Föreliggande examensarbete utvärderar kvaliteten på samt användbarheten av de data som har tillhandahållits efter flygbildstolkningen.
För att utvärdera flygbildstolkningen gjordes en objektiv kontrollinventering med klavning respektive stamräkning i 60 avdelningar. Höjd, stamantal, trädslagsfördelning samt vid klavning även medeldiameter och virkesförråd registrerades. Kontrollinventerade värden jämfördes med flygbildstolkade eller utifrån tolkade parametrar beräknade värden på samma variabler och differenser dem emellan bildades. Differensens medelvärde, spridningsmått samt samband med oberoende variabler undersöktes.
Höjden är genomsnittligen vältolkad, med avvikelser i nivå med tidigare studier. Stamantalet är generellt underskattat och har större avvikelser i denna studie än i övriga, vilka dock sällan är inriktade på ungskog. Tallandelen är, liksom i flera tidigare studier, överskattad. Virkesförrådet, beräknat i beståndsregistret, är underskattat i vissa delområden och överskattat i andra. Medeldiametern, beräknad i beståndsregistret, är genomsnittligen underskattad.
Utvärderingen av åtgärdsförslag baserades på Bergvik Skogs skötselriktlinjer, och flygbildstolkade åtgärdsförslag jämfördes med åtgärder enligt dessa riktlinjer. Antal år till gallring beräknades genom framskrivning av beståndets övre höjd till önskad gallringstidpunkt.
Mellan 60 och 80 % av alla föreslagna åtgärder är korrekta, beroende på åtgärdstyp och jämförelsemetod. Flygbildstolkad gallringstidpunkt är ofta något år för sen. Fel i åtgärderna är ofta korrelerade med fel i flygbildstolkade data.
Resultaten av flygbildstolkningen är sammanfattningsvis i linje med vad som kunde förväntas utifrån tidigare studier.

Main title:Utvärdering av flygbildstolkning för uppskattning av beståndsvariabler och åtgärdsförslag i ungskogar
Subtitle:en studie på Korsnäs Skog och Bergvik Skog AB i västra Dalarna
Authors:Andersson, Lars
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:210
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:beståndsdata, flygbildstolkning, gallring, inventering, röjning, åtgärdsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8683
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8683
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 08:18
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 08:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics