Home About Browse Search
Svenska


Grape, Sofia, 2007. Inverkan av nederbörd, temperatur och frost på årsringens egenskaper hos boreal tall (Pinus sylvestris L.). SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
623kB

Abstract

The wide distribution range of our boreal pine (Pinus sylvestris L.) provides a great variation in growing conditions and climate/weather factors that influence the wood development of the trees. A great number of extensive studies have been conducted over the years in order to clarify growth trends of this and other species over more or less wide-ranging areas.

In this thesis effects of weather factors were instead compared between different forest stands from the about same geographical location. The effects of precipitation, temperature and frost on the year ring characteristics of pine were studied in the research forest of Svartberget Vindeln, in northern Sweden. The stands differed in site index and silvicultural treatment; fertile – high stem density, fertile – low stem density, poor – high stem density and poor – low stem density. Drill cores (4 mm) were taken from ten trees in each stand and analysed using X-ray densitometry. Ring width, latewood density, ring density and latewood proportion were compared to weather data from the years 1980 to 1998.

The following hypotheses were tested in the stands:
i. Precipitation during the summer months does not influence any of the parameters ring width, latewood density, ring density or latewood proportion.
ii. Temperature sum after cessation of shoot elongation has a positive effect on latewood density.
iii. Frost during the growth period does not influence the development of ring width, latewood density, ring density and latewood proportion.

The simple relationships were then analysed with multiple regression analysis. The precipitation sum for the period June – August was found to have a negative effect on latewood density as well as ring density in all four stands. The temperature sum, totally and specifically for the second half of the vegetation period, had a positive impact on latewood density in three stands out of four. The effects on latewood density demonstrated the best concurrent trends between the stands in general; however, in some stands other ring parameters showed a stronger correlation to weather data. Ring width and ring density seemed to be the best indicators of weather effects, while latewood proportion was of less importance (except in one of the dense stands). Frost was found to influence ring development, though it can be assumed that the stand characteristics probably is of great importance regarding if/how frost affects the different ring parameters.

,

Vår boreala tall (Pinus sylvestris L.) har ett vidsträckt utbredningsområde med varierande
växtförutsättningar och ett flertal väder-/klimatfaktorer som påverkar vedbildningen. Ett stort
antal extensiva studier har under åren gjorts för att klargöra tallens och andra arters
tillväxttrender över mer eller mindre vidsträckta områden.
Detta examensarbete är istället inriktat på att undersöka överensstämmelse mellan olika
bestånd från ungefär samma geografiska plats. Därför studerades inverkan av nederbörd,
temperatur och frost på årsringens egenskaper i fyra typbestånd av tall inom SLU Vindelns
försökspark Svartberget. Bestånden skilde sig åt avseende bonitet och skötselregim; bördigtät,
bördig-gles, mager-tät och mager-gles. Borrkärnor (4 mm) togs från tio träd i varje
bestånd och analyserades med hjälp av röntgenanalys. Årsringsbredd, sommarvedsdensitet,
årsrings-densitet samt sommarvedsandel jämfördes mot väderdata från åren 1980 - 1998.
Följande hypoteser testades i typbestånden:
i. Nederbörden under sommarmånaderna påverkar inte någon av parametrarna
årsringsbredd, årsringsdensitet, sommarvedsdensitet eller sommarvedsandel.
ii. Temperatursumman efter skottsträckningen har positiv inverkan på
sommarvedsdensiteten.
iii. Frost under tillväxtperioden påverkar utvecklingen hos årsringsbredd, årsringsdensitet,
sommarvedsdensitet samt andel sommarved negativt.
Enkla samband togs fram med hjälp av multipel regressionsanalys. Med ökande
nederbördssumman under perioden juni – augusti påvisades en minskande
sommarvedsdensitet och årsringsdensitet i samtliga fyra bestånd. Sommarvedsdensiteten
ökade med ökande temperatursumman under vegetationsperiodens senare hälft såväl som
totalt i tre av fyra bestånd. Generellt var påverkan på sommarvedsdensiteten det som visade
mest överensstämmelse bestånden emellan, men i de enskilda bestånden visade i vissa fall
andra årsringsparametrar starkare korrelation till väderdata. Detta gällde främst årsringsbredd
och årsringsdensitet, medan sommarvedsandelen visade liten påverkan utom i det mycket
stamtäta av de fyra bestånden. Frost fanns ha inverkan, men man kan anta att beståndens
egenskaper förmodligen är starkt bidragande till om/hur frost påverkar olika
årsringsparametrar.

Main title:Inverkan av nederbörd, temperatur och frost på årsringens egenskaper hos boreal tall (Pinus sylvestris L.)
Authors:Grape, Sofia
Supervisor:Lindeberg, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2007:8
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pinus sylvestris, årsring, nederbörd, temperatur, sommarfrost
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8779
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 10:00
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics