Home About Browse Search
Svenska


Thörnevall, Dan, 2007. Metod för användning av Geografiska Informations System vid långsiktig vägplanering : en studie genomförd på Sveaskogs marker i Norrbotten. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The forest industry is one of the most important industry branches in Sweden. Since the demand of high precision wood deliveries has increased, the demand on a well constructed forest road net also has increased. A good road net gives the wood-supplier competition advantages and also increases its service level towards its customers, lumber-mills and pulp-mills. In some parts of Norrbotten, the road net is still insufficient and not yet built out enough, and that is why it is important to know how to act and where to improve the road net in these areas.
The purpose of this thesis was to create a work-model for long term road planning in areas with no road net or a not yet complete road net. The model has been created in an ArcGis environment, where a long chain of tools has been tied together with the program "Model builder". High stock concentration in combination with long terrain transport distance means great necessity of roads. The areas with the biggest necessities get the highest prior for road-building, and a road proposal is drawn to every such area.
A road proposal is drawn to every area that is considered to be in great need of roads. The ground characteristics rule the choice of where the road building should be done to reach the actual area to the lowest cost. The ground characteristics that are considered are carrying capacity, ground moist and slope. The road building that is totally the best considered to the different ground characteristics is the one that will be drawn. The road proposals are not allowed to cross nature reserves, national parks or any other forest that are kept for ecological purposes.
The model was tested on three areas: Älvsbyn, Harads-Jokkmokk and Kalix inland. The tests showed that the model suggests more road-building in less built-out areas. The results also showed a few types of errors in the output data. The most important error that occurred was that roads could be drawn to areas that in fact were difficult to build roads in, for example steep slopes. That is because the model is forced to draw a road proposal to every area in need of a road, even if the terrain does not allow a road.
The model is assumed to best fit estimations of need of road buildings in a long term, on large areas i.e. a forest company district. The plan horizon should be between 5 – 10 years. The usefulness in detail planning of road proposals is considered to be small. The greatest advantages with the model are that it shows where the need of roads is biggest and gives a proposal of a road building to that area.

,

Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. I takt med ökade krav på leveransprecision och tillgänglighet på virke har kraven på ett väl utbyggt vägnät ökat. Ett bra vägnät ger virkesleverantören konkurrensfördelar och höjer leverantörens servicenivå gentemot dess kunder. I vissa delar av Norrbotten är vägnätet fortfarande bristfälligt och därför vill man veta hur och var man ska förbättra vägnätet i dessa områden.
Syftet med det här examensarbetet var att med hjälp av geografiska informationssystem skapa en arbetsmodell för långsiktig vägplanering i områden där vägnätet ännu inte är utbyggt eller bara delvis utbyggt. Modellen har skapats i ArcGIS miljö, där en lång kedja av verktyg har knutits samman med programmet ”Model Builder”. Höga virkeskoncentrationer i samband med långa skotningsavstånd från väg ger ett stort behov av väg. De områden med störst behov av väg får störst prioritet för vägbyggnad, och ett vägförslag ritas ut till varje sådant område.
Markens egenskaper styr valet av vägsträckning till det aktuella området. De markegenskaper som tagits i beaktande är bärighet, markfuktighet och lutning. Den vägsträckning som är den sammantaget bästa med hänsyn till de olika markegenskaperna är den som ritas ut. Vägförslagen tillåts inte korsa naturreservat, nationalparker eller annan mark som avsatts för naturvårdsändamål.
Modellen testades på tre testområden: Älvsbyn, Harads-Jokkmokk och Kalix inland. Testkörningarna visade att modellen föreslår mer vägutbyggnad i områden där vägnätet är glesare. I resultaten kunde man också se några olika typer av felritningar. Det viktigaste felet som uppstod berodde på att modellen var tvingad att dra ett vägförslag till varje behovsområde. Det kunde leda till att vägar drogs till områden som normalt är mycket svårutbyggda, t.ex. bergsbranter.
Modellen antas passa bäst för skattning av vägutbyggnad på lång sikt på distriktsnivå eller på delar av distrikt. Planeringshorisonten bör lämpligen ligga mellan 5 – 10 år. Modellens värde i detaljplanering av vägförslag bedöms vara liten. Modellens största fördelar är att den visar var behovet av väg är störst och ger förslag på vägsträckning till dessa områden.

Main title:Metod för användning av Geografiska Informations System vid långsiktig vägplanering
Subtitle:en studie genomförd på Sveaskogs marker i Norrbotten
Authors:Thörnevall, Dan
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:176
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsbilsväg, vägnät, GIS, transport, planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8798
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8798
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 13:50
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics