Home About Browse Search
Svenska


Claesson, Christian, 2006. Mångbruk på Bäcksjö : förslag på framdita skötsel på fastigheterna Bäcksjön 1:1, Bäcksjön 2:1 samt Mångbyn 1:1 i Umeå kommun. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Då de tre fastigheterna 1940 kom i Skogsvårdsstyrelsens ägo fanns här inte annat än ung- och restskog. Det konsortium som tidigare stått för ägandet hade tagit ut allt värdefullt timmer. 47 % av skogsmarken omfattades av kalmark och virkesförrådet uppgick till endast 26,7 m3/ha. Restskogen rensningshöggs och i mitten på 50-talet var samtliga av de gamla hyggena återbeskogade. Idag, dryga 50 år senare, står här 147 m3/ha och det totala virkesförrådet uppgår till 96 800 m3sk.

1909 bodde bara på Mångbyn 25 personer, men under första världskriget avfolkades området snabbt. Då den sista personen flyttade från Norra Bäcksjön 1949, hade de tre fastigheterna hyst bofasta i 150 år. Än kom dock många människor att vistas på området då Skogsvårdsstyrelsen här fram till mitten på 60-talet höll undervisning. I och med anläggandet av fler vägar till och på området upptäcktes det också av allmänheten.

Om du besöker Bäcksjöområdet är sannolikheten att du träffar andra besökare stor. Här är det näst intill alltid någon oavsett väder, vind och årstid. Några besöker området för att vandra eller springa, plocka bär och svamp eller för att åka skidor. Andra uppehåller sig vid Bäcksjön och fiskar, badar eller helt enkelt bara njuter av stillheten. Stigarna till de mest populära platserna vid sjön är också handikappanpassade.

Inte bara med hänsyn till friluftslivet, utan även ur naturvärdesaspekt, är skogen invid sjön värd att vårda. Avdelning 55 utgör nyckelbiotop, och skog utmed Bäcksjöbäcken och Romsmyrbäcken samt de sumpskogar som finns skyddas mot ingrepp. I övrigt tas givetvis även hänsyn till impediment genom lämnade buffertzoner. Föresatsen har varit att spara större sammanhängande områden för fri utveckling.

Tre planer – en produktionsinriktad, en med ökad hänsyn till naturvärden och en med ökad hänsyn till friluftslivet – har tagits fram för att sedan sammanställas till en mångbruksplan. Målet har varit att skapa en plan med en ekonomiskt lönsam och en ur naturvärdesaspekt ändamålsenlig fördelning mellan produktion och miljö där även de rekreativa värdena ses som en värdefull tillgång.

Ingen ny inventering har här utförts, utan 1999 års plan utgör underlag för detta arbete. Tillståndet i respektive avdelning har skrivits fram med en funktion från början framtagen för att kunna prediktera skogens tillväxtprocent.

Skillnaden mellan de fyra planerna ligger främst i vilken målklass respektive avdelning tilldelats. För två av planerna, den produktionsinriktade planen och mångbruksplanen, presenteras åtgärdsförslagen avdelningsvis medan de andra två endast sammanfattas.
Sist presenteras här även en enkel analys på vad det skulle kosta att öka lövandelen eller andelen gammal skog, samt vilket pris ett krav på jämnhet i uttagen volym har.

,

When the three estates in the year 1940 became the property of Regional Board of
Forestry there was almost no old forest left. Practically every tree of any value had been
harvested by the previous owner, a syndicate. 47 % of the productive area consisted of
clearings and the wood stock amounted to no more than 26.7 m3 per hectare. The trees
remaining at the cleared sites were harvested and sold as firewood, resulting in quite a
considerable profit, and the sites were rejuvenated. Today the wood stock is 147 fm3 per
hectare and the total stock amounts to 96 800 fm3.
In 1909, 25 people lived at Mångbyn, but during world war one the area was quickly
depopulated. When the last resident moved away from the Bäcksjö area, people had lived
here for 150 years. For all that the area was not abandoned. Regional Board of Forestry
located educational activities here, and as new roads were constructed, which made the
area more accessible, the public started to discover the place.
If you visit the Bäcksjö area there’s a great probability that you will run into someone
else. Whether it’s raining or the sun is shining, all the year round people are coming here.
Some visitors come here to hike or run, or to gather berries and mushrooms. Some come
to the lake to fish, swim or for nothing else than to sit down and listen to the sound of the
peaceful nature.
Preserving the forest by the lake on account of the visitors is not the only reason. It’s also
of advantage of the environmental protection. The forest along the brooks Bäcksjöbäcken
and Romsmyrbäcken as well as swampy forests are left untouched to preserve the
environments and protective zones are made against mires and rocks.
Three different plans were created - one with the production of timber in focus, one with
increased consideration to the visitors and one with increased consideration to the
environmental protection. These plans were then put together to create a profitable plan
with a well adapted distribution between production and environmental preservation, as
the recreational values were considered to be an asset.
The forest data from the plan made in 1999 was used. The data was how ever updated
with a mathematical function created intended for prediction of forest growth.
The difference between the four plans is mainly the objective classes assigned to the
stands. The production plan and the main plan are detailed concerning the next proposed
action, while the other two plans are summarized. In the end of this work a trade off
analysis is presented to show the costs of the assigned restrictions.

Main title:Mångbruk på Bäcksjö
Subtitle:förslag på framdita skötsel på fastigheterna Bäcksjön 1:1, Bäcksjön 2:1 samt Mångbyn 1:1 i Umeå kommun
Authors:Claesson, Christian
Supervisor:Eriksson Ljusk, Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:155
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:biodiversitet, linjär Programmering, optimering, planering, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8853
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8853
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 12:42
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 12:42

Repository Staff Only: item control page