Home About Browse Search
Svenska


Axberg, Saga, 2017. Att stärka identitet : en studie av landskapsarkitekters tolkningar och konkretisering av visioner på Tenstaterrassen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Järvalyftet i Stockholm är en utvecklingssatsning för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. I Vision Järva 2030 uttrycks bland annat att stadsmiljön i området ska förbätt-ras, samt att områdenas identitet ska stärkas. Ten-staterrassen är ett projekt inom satsningen som innebär byggandet av bostäder ovanpå en över-däckning av motorvägen norr om Tensta.
Syftet med det här arbetet är att, med Tenstater-rassen som exempel, undersöka hur landskapsar-kitekter arbetar med platsidentitet. Frågan som arbetet sökt svar på är hur de landskapsarkitekter som arbetat med Tenstaterrassens offentliga ytor ser på identitet kopplat till plats, och hur deras synsätt visar sig i gestaltningen.
Metoden som används i studien är kvalitativa in-tervjuer med landskapsarkitekter och planerare som arbetar med projektet. Dessutom studeras själva förslagshandlingen för Tenstaterrassen. Främst används forskning om plats och identitet inom urbansociologi och kulturgeografi i stu-dien. Utifrån teorin utvecklas ett antal identitets-skapande aspekter som används för analysen av materialet.
Studien visar att landskapsarkitekternas tolkning av identitet handlat om att se den sociala poten-tialen i sitt arbete. De har genom en platspecifik gestaltning av Tenstaterrassen velat stärka männ-iskors känslor av tillhörighet på platsen. Studien visar också att tolkningen skiljt sig från hur deras beställare sett på platsidentitet.

,

Järvalyftet is a development initiative designed to improve living conditions within the neigh-borhoods surrounding Järvafältet in Stockholm. Vision Järva 2030 expresses the desire not just to improve the urban environment of the area but also to strengthen the identities of the areas themselves. Tensta terrace is a project that in-volves the construction of housing on top of the over-decking of the highway north of Tensta.
The purpose of this thesis is, with Tensta terrace as an example, to examine how landscape archi-tects work with place identity. The question that this work seeks to answer is how the landscape architects who worked with the Tensta terrace project interpret the word identity and how their approach to it is reflected in the design of the site.
The method used in this study is qualitative; utili-zing interviews with the landscape architects and planners involved in the project. Also the propo-sal document for Tensta terrace is studied. Re-search on place and identity in urban sociology and human geography is used in the study. Using these theories, this thesis identifies and develops a number of aspects of identity; which are used in the analysis of the material.
The study shows that landscape architects’ in-terpretation of identity relates to seeing the so-cial potential of their work. They have, through a site specific design of Tensta terrace, tried to strengthen people’s feelings of belonging to the place. The study also shows that the client had different idea of the concept of place identity.

Main title:Att stärka identitet
Subtitle:en studie av landskapsarkitekters tolkningar och konkretisering av visioner på Tenstaterrassen
Authors:Axberg, Saga
Supervisor:Paget, Susan and Dahlman, Ylva
Examiner:Wingren, Carola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:platsidentitet, gestaltning, miljonprogrammet, Tensta, Tenstaterrassen, landskapsarkitekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7837
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7837
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 07:28
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 07:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics