Home About Browse Search
Svenska


Månsson, Anton and Skyggeson, Per, 2017. Mjölkavkastningens betydelse för lönsamheten hos mjölkföretagare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
323kB

Abstract

Mjölkproduktionen är en gren inom lantbruket som under de senaste åren haft en ansträngd lönsamhet. En strategi till ökad lönsamhet är en hög mjölkavkastning, men en hög avkastning kräver höga insatser. För att beskriva mjölkproduktionens lönsamhet kan gårdens totala lönsamhet användas. Den totala lönsamheten kan dock påverkas av andra eventuella produktionsgrenar. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att utifrån bokföringsmaterial beskriva hur mjölkavkastningen påverkar gårdens totala lönsamhet, eller om det finns övriga faktorer som påverkar lönsamheten mer.
För att svara på hur mjölkavkastningen påverkar gårdens totala lönsamhet har 28 gårdar använts som referens där materialet är hämtat från Växa Sveriges mjölkprisanalys som är gjord på respektive gård. Analysen är gjord på kalenderår 2015 och 50 % av gårdarna gick det året med vinst. Medelavkastningen bland besättningarna var 10 600 kg ECM med 135 kor i medeltal. Resultatet visar ett tydligt samband mellan hög avkastning och ökad lönsamhet mätt i mjölk minus foder per ko. Däremot fanns inget samband mellan avkastningen och den totala lönsamheten på gården. Detta kan förklaras genom att mjölkintäkten i medel var 57 % av de totala intäkterna och andra produktionsgrenar påverkar gårdens totala lönsamhet.
Svårigheter finns att särskilja mjölkproduktionen från gårdens andra produktionsgrenar och definiera vilka poster som hör till respektive gren. Det gör det svårt att bestämma hur mjölkavkastningen påverkar den totala lönsamheten. Utan mer specificerade poster för detta kommer därför sambandet mellan mjölkavkastning och gårdens totala lönsamhet kunna ifrågasättas i eventuella liknande studier.
Studien visar ett behov av att utvärdera vilket eller vilka lönsamhetsmått som beskriver lönsamheten på ett bra sätt.

,

A strategy for increased profitability is a high milk yield, but a high milk yield requires high inputs. To describe the profitability of the milk production the farms total profitability can be used. Total profitability may be affected by other eventual production lines. The purpose of the study is therefore to investigate the possibility of describing how the milk yield affects the farms overall profitability, or if there are other factors that affect profitability.
In response to this, 28 farms have been used as a reference where the material is captured from Växa Sverige´s milk price analysis, which is made on each farm. The analysis is based on the year 2015 and 50% of the farms had a profit. The average milk yield among the herds where 10 600 kg ECM with 135 cows in average. The result shows a clear correlation between high milk yield and increased profitability measured in income over feed cost. There where no correlation between the milk yield and the overall profitability of the farm. That can be explained by the fact that the income from milk production in average was 57% of total income and other production lines were affecting the farms overall profitability.
The difficulty of distinguishing milk production from the farms other production lines and defining which incomes and costs belong to each line makes it difficult to determine how milk yield is affecting overall profitability. Without more specified incomes and costs for this the correlation between milk yield and the farms overall profitability may be questioned in similar studies.
The study shows the need to evaluate which measurement for profitability that describes the profitability in a good way.

Main title:Mjölkavkastningens betydelse för lönsamheten hos mjölkföretagare
Authors:Månsson, Anton and Skyggeson, Per
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:mjölkavkastning, lönsamhet, mjölk minus foder, mjölkpris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7817
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 10:39
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics