Home About Browse Search
Svenska


Dässman, Ellinor, 2008. Avskiljning av uran från dricksvatten med reaktiva filter. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
582kB

Abstract

Water is our most important provision and its quality is above all dependent on the
geological conditions in the area from where it is extracted. Due to geological
properties there are certain areas with an elevated risk of high uranium levels in the
ground water, which in turn constitutes a risk for human health. Consumption of water
that contains a high concentration of uranium implies a health risk due to the chemical
characteristics of uranium. Livsmedelsverket (The National Food Administration) and
Socialstyrelsen (The National Board of Health and Welfare) therefore recommend that
precautionary measures should be taken when the uranium concentration in ground
water exceeds 15 micrograms per litre. In particular, drinking water collected from
wells in areas with uranium-rich bedrock may have a harmfully high level of uranium.
One of the wells of the Ärla water purification plant, located near Eskilstuna, Sweden,
contains water that exceeds the guideline of 15 micrograms per litre.
One interesting technique for removing uranium from drinking water is adsorption to
reactive filter materials. Reactive filters represent a kind of low-cost technology that is intended to utilise a minimum of energy and chemicals. The filters may have specific
physical and chemical properties that make them suitable for removing unwanted
substances from the water. The aim of this thesis was to investigate the potential of
two different reactive filters for uranium removal, i.e. iron-oxide-coated olivine
(IOCO) and an anion exchange resin (Purolite).

The study included batch experiments with artificial water, from the Ärla water
purification plant, and water from a stream near the Stripa mine, both sites having
uranium levels higher than 15 micrograms per litre. The results that were obtained by
using iron oxide coated olivine filters were further analysed using the chemical
equilibrium model Visual Minteq 2.52. The model used was then optimised for
uranium removal. The study also included a column experiment with the two filter
materials, using water from the Ärla water purification plant. The goal was to provide
a more realistic picture of how efficient the filters really were concerning uranium
removal.

Results from the batch and column experiments showed that the iron oxide coated
olivine filter efficiently removed uranium. The two filter columns showed different
results, but both of them were able to reduce the uranium concentration to less than 11
micrograms per litre, i.e. significantly lower than the guideline mentioned above. The
ion exchange did not work as planned as the filtering efficiency gradually declined
during the latter part of the experiment. Presumably this was due more to technical
problems than to chemical ones. It seems likely that channels may have formed in the
filter material, causing a lower uranium removal efficiency.

In conclusion, it can be established that iron oxide coated olivine is a potentially
interesting filter material for the removal of uranium from drinking water, but further
research and development is needed.

,

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och dess kvalitet är framförallt beroende av de
geologiska förutsättningarna där det utvinns. På grund av geologiska omständigheter
finns det i vissa områden en förhöjd risk för höga koncentrationer av uran i
grundvattnet, vilket i sin tur utgör en risk för människors hälsa. Att dricka uranhaltigt
vatten kan vara en hälsorisk på grund av uranets kemiska egenskaper.
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar därför att åtgärder vidtas när
dricksvattnet innehåller en högre koncentration av uran än 15 mikrogram per liter.
Kartläggningar gjorda av SSI och SGU visar att det är framförallt bergborrande
brunnar i områden med en uranrik berggrund som kan innebära skadliga
koncentrationer uran i dricksvatten. I samhället Ärla, utanför Eskilstuna, ligger Ärla
vattenverk där man i en av vattenverkets brunnar har koncentrationer av löst uran som
överstiger riktvärdet.
En intressant teknik att utveckla för uranavskiljning i brunnar är adsorption till
reaktiva filtermaterial. Ett syfte med reaktiva filter är att kunna avskilja ämnen genom
att använda ett minimum av energi och kemikalier. Reaktiva filter måste ha specifika
fysikalisk-kemiska egenskaper för att kunna avskilja oönskade ämnen i vatten.
Examensarbetets övergripande syfte var att undersöka två reaktiva filters potential för
uranavskiljning; en järnoxidtäckt olivinsand samt en anjonbytarmassa.
Examensarbetet innefattade skakförsök med konstgjorda vatten, vatten från Ärla
vattenverk i Eskilstuna och vatten från en bäck nära Stripa Gruva, samtliga med lösta
urankoncentrationer högre än 15 μg/l. Resultaten från skakförsöken med
järnoxidtäckt olivinsand som filtermaterial tolkades med hjälp av det kemiska
jämviktsprogrammet Visual MINTEQ 2.52. Modellen optimerades darefter för
uranavskiljning. Studien innefattade även kolonnförsök med de två reaktiva
filtermaterialen för vattnet i Ärla, detta för att få en mer verklig bild av hur effektiva
filtren är gällande uranavskiljning.
Resultat från skak- och kolonnförsöken visade att den järnoxidtäckta olivinsanden
avskiljde uran effektivt. Kolonnerna innehållande järnoxidtäckt olivinsand skiljde sig
åt men båda förmådde reducera urankoncentrationerna till mindre än 11 μg/l, vilket är
klart lägre än gränsvärdet på 15 μg/l. Jonbytarmassan fungerade inte som önskat då
avskiljningseffektiviteten gradvis försämrades under den senare delen av försöket.
Förmodligen var problemet mer tekniskt än kemiskt då det med stor sannolikhet hade
bildats kanalgångar som förorsakade en sämre avskiljning.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de resultat som erhållits i min studie visar
att järnoxidtäckt olivinsand är potentiellt intressant som filtermaterial för avskiljning
av uran i dricksvatten men att ytterligare forskning och utveckling krävs.

Main title:Avskiljning av uran från dricksvatten med reaktiva filter
Authors:Dässman, Ellinor
Supervisor:Berggren Kleja, Dan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examens- och seminariearbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för markkemi och jordmånslära
Volume/Sequential designation:89
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:uran, reaktiva filter, järnoxid, bergsborrade brunnar, jämviktsmodellering, Visual Minteq
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7909
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7909
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 10:27
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics