Home About Browse Search
Svenska


Tjernberg, Beatrice, 2008. Naturlig förekomst av arsenik och avskiljning av arsenik från grundvatten : test av olika filtertekniker avsedda för enskilda brunnar. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

During the last few years the presence of high arsenic (As) concentrations in ground water has been of major concern both internationally and in Sweden. Much evidence has been reported about toxic effects caused by arsenic. The carcinogenic effects and the possibility to measure the toxic impacts at low concentrations made the World Health Organisation (WHO) to reduce the guideline value from 50 to 10 μg l-1 in 1993. In Sweden the corresponding reduction was implemented in 2003.

Several surveys in Sweden have shown that high arsenic concentrations may occur in ground water. The National Board of Health and Welfare is responsible for guidance and supervision of health protection. This responsibility covers privately owned wells and drinking water facilities that produce less than 10 m3 drinking water per day or support less than 50 people. In 2006 the National Board published a report in which they stated that the existing knowledge was limited concerning As removal from ground water. The objective of this master's thesis is to test some of the current commercially available filter techniques that are used to remove As from ground water. In addition, the national geographic distribution of arsenic and factors governing that distribution are discussed.

Experiments regarding As removal by different filter techniques were carried out in a small water purification plant in the village of Lästringe, located 40 km NE of the city of Nyköping. Only ground water is used in the purification plant. In the experiments, As(III) was added to the water as NaAsO2. Seven different filters of varying size were tested, three of which were based on adsorption to titanium oxide or iron hydroxide, while another two were based on a strong base ion exchanger (SBA) combined with iron or aluminium (hydr)oxide. Finally, two filters were based on reversed osmosis.

The filter experiment was set up in two rounds of 30 days each, and no firm conclusions can therefore be made about the endurance of the filters. The incoming water contained 26-40,5 μg As l-1 during the first round and 125-142 μg As l-1during the second round. After the first round the five most efficient filters were selected for the second round. Magnetic valves and timers were used to adjust the daily volume of water put through the filters in order to simulate the water consumption pattern of a household during 24 hours. A chemical analysis of existing As species revealed that almost all As(III) had been oxidized to As(V). The oxidation could have been catalyzed by manganese oxides together with bacteria. Consequently the filters were supplied with water containing both As(III) and As(V).

The filters containing TiO2 and Fe(OH)3 granulates and the Fe(OH)3 impregnated anion exchanger had the highest As removal efficiency (³ 97,3 %), resulting in As concentrations well below the guideline value of 10 ug As l-1. The rather large reverse osmosis filter showed a smaller percentage of As removal and the As concentration in the water that had passed the filter was mostly higher than the guideline value whenever the incoming water had an As concentration ³ 125 μg l-1. However, the reverse osmosis filter removed many other substances to a large extent. The lower extent of As removal can probably be explained by a high fraction of As (III) occurring as arsenite.

Before choosing the filter technique, it is important to analyse the groundwater with respect to existing As species, total concentration of As and other elements forming oxyanions, dissolved organic carbon (DOC) and pH. Silica (H2SiO40) can compete with arsenic for adsorption sites in filters based on metal (hydr)oxides. Sulphate (SO42-) can be a competitor through anion exchange in filters based on SBA.

,

Under senare år har naturlig förekomst av höga halter arsenik (As) i grundvatten upp-märksammats
både internationellt och i Sverige. Flera bevis har lagts fram för arsenikens toxiska effekter i
dricksvatten. Den cancerogena effekten och nya möjligheter att mäta låga halter gjorde att WHO
1993 sänkte det rekommenderade gränsvärdet från 50 till 10 μg As l-1. I Sverige genomfördes
motsvarande sänkning 2003.
Flera undersökningar har visat att höga As-halter kan förekomma i grundvatten. I Sverige har
Socialstyrelsen ansvaret för tillsynsvägledning rörande hälsoskydd. Det innebär bland annat ett
ansvar för dricksvatten producerat i enskilda brunnar samt dricksvattenanläggningar och vattenverk
som i genomsnitt använder mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer mindre än 50
personer. Socialstyrelsen publicerade 2006 en rapport där man bland annat redogör för befintlig
kunskap om rening av arsenikhaltigt grundvatten och drar slutsatsen att kunskapen är begränsad.
Detta examensarbete syftade till att genomföra en undersökning av avskiljningsgraden hos de på
marknaden existerande filtertyperna för rening av arsenikhaltigt grundvatten och dricksvatten.
Dessutom har arsenikens geografiska fördelning i Sverige samt de faktorer som är viktiga för dess
förekomst och spridning sammanfattats i en litteratur-studie.
Undersökningen av arsenikavskiljning genomfördes i Lästringe vattenverk cirka 4 mil NO om
Nyköping. Råvattnet ifrån vattenverket var ett naturligt grundvatten som genomgick viss
förbehandling innan uttag till testet utfördes. As (III) tillsattes därefter i form av en nyberedd
NaAsO2-lösning. Sju olika filter med varierande storlek testades. Tre filter var baserade på
adsorption till titanoxid eller järnhydroxid och ytterligare två filter hade en starkt basisk
jonbytarmassa (SBA) i kombination med järn- eller aluminiumoxid. De återstående två filtren
byggde på omvänd osmos. Filtertestet lades upp i två omgångar om vardera 30 dagar. Inga säkra
slutsatser kan därför dras om deras uthållighet. Ingående As-halt var 26-40,5 μg As l-1 under den
första omgången och 125-142 μg As l-1 under den andra omgången. Efter första omgången valdes de
fem mest effektiva filtren ut till andra omgången. Med hjälp av magnet-ventiler och tidur reglerades
volymen vatten genom filtren per dygn så att flödet skulle efterlikna ett hushålls
konsumtionsmönster över dygnet. En analys av vilka As-former som förekom i ingående vatten
visade att i princip all As (III) hade oxiderats till As (V). Oxidationen kan ha påskyndats av
förekommande Mn-oxider och mikroorganismer. Därmed antas att filtren försågs med ett vatten
innehållande både As (III) och As (V).
Filtren med TiO2 - och Fe(OH)3 -granulat, samt Fe(OH)3 -impregnerad anjonbytare visade
tillfredställande avskiljning av As (³ 97,3 %) med halter väl under riktvärdet (10 ug l-1).
Det stora filtret med omvänd osmos visade en lägre reningsgrad av As. Utgående As-halt var i
flertalet fall högre än riktvärdet då den ingående As-halten var ³125 μg l-1. Detta filter av-skiljde
däremot flera andra ämnen i hög grad. Det sämre resultatet berodde sannolikt på att As tillsattes i
trevärd form.
Det är viktigt att analysera grundvatten eller råvatten som ska användas som dricksvatten med
avseende på förekommande As-former, total As-halt, halter av andra ämnen i anjonform, såsom
DOC samt pH värdet inför valet av filterteknik. Kisel kan vara en konkurrent till As i filter baserade
på adsorption till (hydr)oxider, och sulfat kan utgöra en konkurrent i anjonbytesfilter som bygger på
SBA.

Main title:Naturlig förekomst av arsenik och avskiljning av arsenik från grundvatten
Subtitle:test av olika filtertekniker avsedda för enskilda brunnar
Authors:Tjernberg, Beatrice
Supervisor:Berggren Kleja, Dan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examens- och seminariearbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för markkemi och jordmånslära
Volume/Sequential designation:87
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:arsenik, geologi, grundvatten, mobilisering, enskilda brunnar, filterteknik, avskiljningsgrad, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7911
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 10:37
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 10:37

Repository Staff Only: item control page