Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Carina, 2008. Utvärtes behandling av sarkoider på häst med Aldara TM eller Xxterra TM : en jämförande pilotstudie. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
883kB

Abstract

Sarcoid is the most common tumor in horses all over the world. The sarcoid is a benign, locally invasive, usually fibroblastic proliferative skin neoplasm. Even if the etiology is not completley verified, the epidemiology and clinical behavior suggest a infectious intervention, probably BPV type 1 or type 2. However, it is known that the cause is multifactorial. A genetic prepdispositon has been identified associated to genes within the Major Histocompatibility Complex (MHC), but also to breed, age and perhaps gender. There is also a proved connection between skin-trauma and development of sarcoids. This type of neoplasm tend to develop in areas of thin skin, such as the face, distal limbs and ventral parts of thorax, abdomen and genital areas. There are six saroid types identified makroscopically; occult, nodular, verrucous, fibroblastic, mixed sarcoid and malevolent. However a biopsy for histopathology is needed to verify the diagnosis. There are several treatment options available (surgery, cryosurgery, hyperthermia, radiation, chemotherapy and immunotherapy), but their use may be limited depending on the type of sarcoid, size, area affected, localization, available equipment and environmental safety. Sarcoids are also known for a high reoccurence rate after treatment.

This study compares and analysis the effects of Aldara™ and Xxterra™. Aldara™ is a verified immunotherapy, whereas the exact mechanism of action for Xxterra™ is not verified, though according to the producer Xxterra™ is also an immunotherapy. With this type of treatment the local immune system will be stimulated to reduce tumour cells and virus. The purpose of this study was to find a simple and effective treatment with a low rate of reoccurency. The study enrolled 19 horses with a total of 130 tumours. Of these tumors, 41 where treated and the rest were used as untreated controls. Seventeen horses with 30 tumours were treated with Aldara™ and 10 horses with 15 tumours were treated with Xxterra™. Eight of the horses with multiple sarcoids were treated with both ointments.

Of the 30 tumors treated with Aldara™ 27 tumors (90%) has so far responded with size reduction or total regression. The 3 tumors that didn´t respond to treatment were all fibroblastic sarcoids localized to the distal limbs on one horse. Of the 15 tumors treated with Xxterra™ 14 tumors (93%) has so far responded with size reduction or total regression. The tumor that didn´t respond to treatment was an occult sarcoid localized to the shoulder. In all the tumors that didn´t respond to treatment a change of medicine was made, after a treatment free period of at least 12 weeks, which immedately lead to a reduction in size. All the tumors has so far responded to at least one of the treatments.

The preliminary results of these two types of treatments are encouraging, though the number of horses included in the study is small. An extended study, comprising more horses and longer periods of follow-up, is required to be able to corroborate these conclusions.

,

Sarkoid utgör den vanligaste tumören världen över hos häst i klinisk verksamhet.
Tumören är en benign, lokalt infiltrativ, proliferativ och inte sällan fibroblastisk
hudneoplasm. Etiologin är inte helt klarlagd även om epidemiologin och tumörens
kliniska beteende starkt indikerar en infektiös inblandning av bovint papillomvirus
(BPV typ 1 eller 2). Dock krävs flera faktorer för att tumörerna skall kunna
utvecklas. En genetisk predisposition, kopplat till gener inom major
histocompability antigen complex (MHC), har identifierats, men även en ras-,
ålders- och eventuellt könspredilektion. Ett bevisat samband mellan hudskada och
uppkomst av sarkoider har även beskrivits. Hudtumörerna är ofta lokaliserade till
områden där huden är tunnare, såsom ansikte, distala ben samt ventrala delarna av
thorax och buk. Makroskopiskt finns 6 sarkoidtyper; ockult, nodulär, verrukös,
fibroblastisk, blandad och malevolent. För att säkerställa diagnosen krävs dock en
biopsi för histologisk undersökning. Utbudet av behandlingsmetoder är stort
(kirurgi, kryokirurgi, hypertermi, strålning, cytostatika samt immunoterapi), men
metoderna måste anpassas till tumörtyp, storlek, utbredning, lokalisation,
tillgänglig utrustning samt omgivningens säkerhet. Sarkoider är även ökända för
hög recidivrisk efter behandling.
Föreliggande studie jämför och analyserar effekterna av Aldara™ och Xxterra™.
Aldara™ är ett immunomodulerande läkemedel medan den exakta verkningsmekanismen
för Xxterra™ ej är helt klarlagd. Tillverkarna av Xxterra™ menar
dock att även detta läkemedel har en immunomodulerande verkan. Vid denna typ
av behandlig stimuleras immunförsvaret lokalt för att få en reduktion av
tumörceller samt virus. Syftet med studien är att hitta en enkel och effektiv
behandlingsmetod med låg recidiv risk. I studien ingår 19 hästar med totalt 130
tumörer, varav 41 behandlas och resterande tumörer utgjorde obehandlade
kontroller. Sjutton hästar med totalt 30 sarkoider behandlades med Aldara™ och
10 hästar med 15 sarkoider behandlades med Xxterra™. Åtta hästar med multipla
sarkoider behandlades med båda preparaten.
Av de 30 tumörer som behandlades med Aldara™ svarade 27 av tumörerna
(90%), med storleksminskning eller total regression. De 3 tumörer som inte
minskade i storlek var alla fibroblastiska sarkoider och lokaliserade till distala ben
på en häst. Av de 15 tumörer som behandlades med Xxterra™ svarade 14 tumörer
(93%) med storleksminskning eller total regression. Den tumör som inte svarade
på behandling var en ockult sarkoid lokaliserad till bogen. Efter ett uppehåll på
minst 12 veckor byttes preparat på de tumörer som inte svarade på behandling,
vilket omgående ledde till storleksminskning. Alla tumörer har än så länge således
svarat på minst en av behandlingarna.
De preliminära resultaten för dessa typer av behandling verkar lovande, även om
antalet inkluderade hästar är lågt. En mer omfattande studie med fler antal hästar
och längre uppföljningsperiod krävs för att styrka slutsatserna.

Main title:Utvärtes behandling av sarkoider på häst med Aldara TM eller Xxterra TM
Subtitle:en jämförande pilotstudie
Authors:Pettersson, Carina
Supervisor:Broström, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:16
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:ink, sarkoid, tumör, häst, aldara, xxterra
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7930
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 11:39
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics