Home About Browse Search
Svenska


Öhman, Maja, 2007. Fodrets inverkan på resultatet vid undersökning av förekomst av ockult blod i avföringen hos hund. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
123kB

Abstract

Hemoplus® (Sarstedt, Nümbrecht, Tyskland) is a guaiac-based fecal occult blood test developed for human medicine. Guaiac-based tests make use of the pseudoperoxidase activity of hemoglobin so the test is not specific for human hemoglobin and can therefore be used in veterinary medicine. Peroxidase-containing foods such as meat (hemoglobin and myoglobin) can cause false-positive results of the test. To ensure that a positive result is not caused by diet, it has been suggested that canine patients should be fed a meatless diet for a few days prior to fecal occult blood testing. The aim of this study was to evaluate the effect of commercial dog food on guaiac-based tests.

In this study fecal samples from healthy dogs were analyzed with Hemoplus®. The dogs were either fed only dry food diet for four days or a dry food mixed with canned food for three days prior to testing. Three other dogs were fed raw minced meat or black-pudding for two days. Fecal samples were allowed to dry after they had been applied to the Hemoplus-test.

All samples were analyzed according to the Hemoplus® test-instructions by adding only the reagent and all samples, except samples of 23 dogs fed the dry food diet, were analyzed by adding water to the samples before the reagent was added. Wetting the feces with water (rehydrating) increases the sensitivity of guaiac-based tests but reduces specificity. All but one fecal samples from dogs fed minced meat or black-pudding were positive both rehydrated and non-rehydrated. One sample was positive only when rehydrated. When hemolysed blood was mixed with feces, a positive result was obtained only when the sample had been rehydrated. All 43 samples from dogs fed the dry food diet were negative. Different types of dry food diets have been used in the study, the majority having chicken as protein-source. Two different types of canned food have been used. One of them, containing beef and liver, resulted in samples from all 16 dogs being negative upon analyzing. The other, containing lamb and rice, resulted in all 16 samples but one being negative when non-rehydrated prior to analyzing them but positive when rehydrated. Different protein-sources or differences in processing the diets may explain the varying results between the diets.

To reduce the risk of having false-negative results, we recommend that samples from patients should be analyzed both rehydrated and non-rehydrated. This study suggests that feeding only dry food diet for four days prior to the test is sufficient to reduce the risk of false-positive results.

Additional studies on dogs are required to evaluate the sensitivity and specificity of the Hemoplus-test for dogs feces. One should evaluate dry food diets with other protein-sources than chicken.

,

HemoplusÒ (Sarstedt, Nümbrecht, Tyskland) är ett så kallat guajakbaserat
peroxidastest för påvisande av ockult blod i avföring som är utvecklat för
humanmedicinskt bruk. Testet kan användas även inom veterinärmedicinen då det
inte är specifikt för detektion av hemoglobin från människa. Principen för testet
bygger på hemoglobinets pseudoperoxidasaktivitet. Eftersom vissa födoämnen,
som t.ex. kött, också har peroxidasaktivitet kan dessa orsaka ett falskt positivt
resultat. Rekommendationen har därför varit att sätta hundar på en helt köttfri diet
inför ett sådant test. Syftet med denna studie var att undersöka om kommersiellt
hundfoder kan ge falskt positivt utslag på HemoplusÒ.
Avföringsprover togs från friska hundar efter att de stått på enbart sitt vanliga
torrfoder i minst fyra dagar, alternativt fått burkmat inblandat i torrfoder i minst
tre dagar. Tre hundar fick rå köttfärs eller blodpudding inblandat i sitt foder.
Avföring ströks ut på Hemoplustestet och fick torka in. Alla proverna
analyserades enligt bruksanvisning genom att bara tillsätta reagens och alla utom
23 prover i torrfodergruppen analyserades även efter att provet fuktats med vatten
innan reagenset tillsattes. Rehydrering av proven ökar känsligheten hos
guajakbaserade test medan specificiteten minskar. Samtliga avföringsprover utom
ett från hundarna som fått köttfärs eller blodpudding i sitt foder var positiva både
med och utan vattentillsats. Ett prov blev endast positivt efter tillsats av vatten.
Även vid inblandning av hemolyserat blod i avföring gavs positivt resultat endast
efter att vatten tillsats innan reagens. I torrfodergruppen var samtliga 43 tester
negativa. Många olika typer av torrfoder har använts i studien, majoriteten av
dessa har haft kyckling som proteinkälla. Två typer av burkmat användes i
studien. Den ena, innehållande oxkött och lever, resulterade i enbart negativa
prover hos 16 hundar. Den andra burkmaten, som innehöll lamm och ris,
resulterade i att alla 16 prover utom ett var negativa utan tillsats av vatten, men
positiva då vatten tillsattes innan reagens vid analys. Skillnaden i resultat efter
intag av de olika dieterna kan bero på att dessa innehöll olika proteinkällor eller
vara en följd av skillnader i framställningen av de olika fodren.
För att minska risken för falskt negativa resultat bör prover från patienter helst
analyseras både med och utan tillsats av vatten innan reagens. Denna studie tyder
på att det sannolikt är tillräckligt att utfodra med enbart torrfoder i minst fyra
dagar innan testet genomförs för att minska risken för falskt positiva resultat med
HemoplusÒ.
Ytterligare studier skulle behöva göras för att utvärdera Hemoplustestets
känslighet på hund och även undersöka om utfodring med torrfoder baserat på
annan proteinkälla än kyckling ger samma resultat.

Main title:Fodrets inverkan på resultatet vid undersökning av förekomst av ockult blod i avföringen hos hund
Authors:Öhman, Maja
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:76
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:ockult blod, avföring, peroxidastest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 12:34
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 12:34

Repository Staff Only: item control page