Home About Browse Search
Svenska


Lucci, Gina, 2007. Element balances and retention for wetlands in the forest environment : case study Bohyttan fen. SLU, Dept. of Forest Soils, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Soils

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The importance of water quality, protection of watersheds and restoration of aquatic ecosystems has steadily been gaining attention. Wetlands perform many functions that are beneficial to water quality, and also play an important role in forested landscapes. Peatlands in forested catchments act as both sinks and sources for different nutrients. The effects of leached nutrients from a forested catchment on a fen and the retention properties of the fen were investigated using data collected from the Bohyttan fen in the commune of Nora, Sweden. In addition, the effects of forestry management on nutrient loading and how the fen affects the flow of nutrients into the nearby lake were also investigated.

Runoff measurements into and out of the fen were calculated using v-notch weirs and water level recorders. Water samples were collected monthly and used to calculate nutrient balances and retention of different elements. The effects of different forest management practices on nutrient leaching were investigated using the calibration period and control area technique.

The peatland retention was obvious for nitrate (34%), ammonium (6%) phosphate (5%), potassium (8%) and sulfate (7%). Nitrate retention is beneficial for water quality and helps to mitigate the effects of nutrient leaching, however the peatland exported organic nitrogen (-6.5%) and iron (-9%). Results show that the effects of forestry practices like clear-cutting increased the transport of nitrate and potassium even six years after it was carried out. Ditching of a cleared forest stand lowered the groundwater and also caused a rise in the pH of nearby stream water.

Leaching from forest land showed a correlation between high water color, DOC and iron concentrations. These conditions furnish additional organic matter and lead to a deterioration in water quality.

,

Betydelsen av vattenkvalitet, skydd av vattentäkter och restaurering av
akvatiska ekosystem har fått ökad uppmärksamhet. Våtmarker bidrar till många viktiga
funktioner som är välgörande för vattenkvalitet och de spelar en viktig roll i skogslandskapet.
Torvmarker i beskogade avrinningsområden fungerar både som näringsfällor och näringskällor.
Effekterna av näringsläckage från skog på ett kärr och retentionsegenskaper av kärret
undersöks med hjälp av data samlat från Bohyttekärret i Nora kommun. Dessutom har
skogsbrukets effekter på näringsläckage samt hur kärret påverkar utflödet av näring till en
intilliggande sjö undersökts.
Vattenflödet till och från kärret beräknades med vattenföringsstationer. Vattenprover togs
varje månad och användes för att beräkna närningsbalanser och retention av olika ämnen.
Effekterna av skogsbruket på närningsutlakning undersöktes med kalibrering och
kontrollmetoden.
Torvmarkens retention var uppenbar för nitrat (34%), ammonium (6%), fosfat (5%), kalium
(8%) och sulfat (7%). Nitrat retention förbättrar vattenkvalitet och bidrar till att minska
näringsbelastningen, däremot exporterade våtmarken organiskt kväve (-6.5%) och järn (-9%).
Resultat visade också att effekterna av avverkning ökade transporten av nitrat och kalium upp
till sex år efter åtgärd. Dikning av en avverkad skogsmark sänkte grundvattennivån och
orsakade en höjning av pH i närliggande bäckvatten.
För utlakning från skogsmark noterades samband mellan hög vattenfärg, DOC och
järnkoncentrationer. Detta visar på ökad mängd organiskt material och leder till försämrad
vattenkvalitet.

Main title:Element balances and retention for wetlands in the forest environment
Subtitle:case study Bohyttan fen
Authors:Lucci, Gina
Supervisor:Lundin, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:MSc thesis at the Department of Forest Soils, SLU
Volume/Sequential designation:17
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MOMMP Soil and Environmental Sciences Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Soils
Keywords:retention, element balances, wetlands, peatland, water quality, forestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9073
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils
Aquatic ecology
Language:English
Deposited On:23 Nov 2017 12:20
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 12:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics