Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Miriam Frida, 2006. Bekämpning av vita flygare (Aleurotrachelus socialis) i kassava (Manihot esculenta) : fysikaliskt verkande insektsmedel : mortalitet och appliceringsteknik. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

The study was performed in southwest of Colombia in close collaboration with the interna-tional centre of tropical agriculture, CIAT and supervised from the university of Valle, Uni-valle, Cali, Colombia and from the Department of Landscape Management and Horticultural Technology, SLU, Alnarp, Sweden. The main purpose of this thesis was to evaluate six different non-conventional insecticides and their ability to control whitefly Aleurotrachelus socialis in cassava Manihot esculenta. The aim was also to evaluate the most appropriate application technique for these products which were: Agronim, Biomel, Bioneem, EcoSwing, Coco soap + chilli and L´Ecomix. The products are mainly based on vegetable oil, soap and plant extract and cause primarily a physical contact effect which affirm that it is fundamental to obtain a high coverage of the underside of the leaves, where A. socialis is present. Initial greenhouse trials were made, comparing four different stages of A. socialis; eggs, nymphs of first and second instars and adults. Mortality for each stage was measured for three concentrations of each product, by dipping leaves into the treatments. Additionally two spray equipments and four different nozzles were evaluated, measuring per-centage coverage of the lower surfaces of the leaves and calculating the dispersion in three levels in the foliage of cassava, in relation to the liquid amount used by the spray equipment and the nozzles. The differences in the coverage between the four nozzles were not signifi-cant; ~60% coverage was obtained in all three levels in the foliage. However, the flow rate (l/min) for the traditional nozzle was approximately three times higher than for Albuz ATR (size: lilac), Goizper 50/0,2/3 and TX SS 3, which also differ in droplet size. The different products were observed to reduce the number of A. socialis, especially in the nymphal stages. It was observed that oil in combination with soap probably could be used as a control method for A. socialis. Treatments with Biomel and Coco soap + Chilli had the high-est mortality for the four stages. Eventually a field trial was conducted with Biomel 5ml/l and Coco soap 7g/l + Chilli 10g/l simultaneously with two different nozzles. The differences in number of A. socialis between the different treatments, in the field trial, were not significant due to a low incursion in the field, in combination with an exceptionally high precipitation. The results show potential for reducing the amount of spray required by using nozzles produc-ing fine droplets and in the same time obtain a good coverage of the products to control A. socialis in cassava.

SPANISH ABSTRACT:
ABSTRACTO
Términos claves: Aleurotrachelus socialis, Manihot esculenta, insecticidas con efecto físico, técnicas de aplicación, boquillas

La presente investigación de Tesis de Maestría fue realizada en el sur occidente de Colombia en colaboración con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, el Departamento de Biología de la Universidad del Valle, Cali, Colombia y el Departamento de Manejo de Paisajes y Tecnologías de Horticultura, SLU, Alnarp, Suecia.
El propósito principal fue evaluar la efectividad de seis diferentes insecticidas no convencionales en el control de la mosca blanca Aleurotrachelus socialis en el cultivo de yuca Manihot esculenta. Adicionalmente se buscó determinar la técnica de aplicación más apropiada para los productos evaluados: Agronim, Biomel, Bioneem, EcoSwing, Jabón de coco + ají y L´Ecomix. Los productos están basados de aceites vegetales, jabones y extractos de plantas y causan principalmente un efecto físico de contacto lo cual implica que es fundamental obtener una cobertura alta en el envés de las hojas, donde se encuentra la mosca blanca.
Inicialmente, se realizaron ensayos en invernadero comparando cuatro estados de A. socialis; (huevos, adultos y ninfas del primer y segundo instar) para evaluar la mortalidad de cada estado frente a tres concentraciones de cada producto.

Se observó que los diferentes productos redujeron en forma estadísticamente significativa el número de A. socialis, especialmente en el estado de ninfas. Los tratamientos Biomel y Jabón de coco + ají causaron mortalidades encima de 75% en el primer estado. Las concentraciones recomendadas de Biomel (5 cc/l) y de Jabón de coco + ají (7 g/l + 10 g/l) causaron mortalidades más altas en los cuatro estados, mientras otros productos tuvo un efecto bajo, especialmente en control de huevos. La combinación aceite y jabón desplegó posibilidades para control de A. socialis.

Al comparar dos equipos de aplicación y cuatro boquillas, midiendo el porcentaje de la cobertura en el envés de las hojas y calculando la dispersión en tres niveles del follaje de yuca, de acuerdo con el caudal no se registraron diferencias significativas en cobertura entre las cuatro boquillas, obteniendo alrededor de 60% de cobertura en los tres niveles. El caudal de la boquilla tradicional fue tres veces mayor que con las boquillas Albuz ATR (tamaño: lila), Goizper HC50/0,2/3) y TX SS 3, diferenciándose también en el tamaño de las gotas. Se pudo constatar que es posible mantener la misma cobertura disminuyendo el volumen asperjado con la bomba de espalda al cambiar la boquilla tradicional con una boquilla de gotas finas y flujo menor.

Finalmente, al realizar un ensayo de campo con Biomel 5ml/l y Jabón de coco 7g/l + ají 10g/l en tratamientos cruzados con dos boquillas diferentes, no se registraron diferencias significativas entre los tratamientos en cuanto a las poblaciones de A. socialis, probablemente a causa de una incursión baja y una precipitación alta.

,

För att öka odlingssäkerheten, förbättra kvalitet och minska miljöbelastningen krävs det att användningen av syntetiska pesticider i lantbruket minskar. Detta gäller främst i grödor där användningen av pesticider är hög och speciellt i bekämpning där resistens utvecklats och pesticiderna har låg verkan.
Fysikaliskt verkande insektsmedel baserade på oljor och såpor bekämpar insekter främst genom att täppa till spirakler och/eller bryta ned kutikulan. Dessa medel kan i vissa fall även ha andra effekter, speciellt med tillsats av växtextrakt som ger avstötande effekt eller tillväxtstörningar. Det krävs mer kunskap om appliceringstekniken (duschkvalitet, täckning etc.) för nämnda produkter för att uppnå en tillförlitlig och godtagbar bekämpningsnivå. På olika håll bedrivs forskning inom de två områdena, fysikaliskt verkande insektsmedel för bekämpning av vita flygare samt appliceringsteknik.
Det finns hundratals arter av vita flygare, men endast ett fåtal är skadeinsekter, främst i varmare klimat och i växthus. Vita flygare Aleurotrachelus socialis är en av de dominerande skadeinsekterna i kassava i Colombia, Ecuador och Venezuela. Skördebortfallet kan bli upp till 90 % vid långvariga attacker som påbörjats på unga plantor. I Colombias kassavaodlande distrikt bekämpas för närvarande vita flygare med, i huvudsak, syntetiska insektsmedel. Alternativ tas nu fram och bland dem kan nämnas resistenta sorter, predatorer, parasitoider samt biologiska- (svampar, bakterier) och fysikaliskt verkande insektsmedel, de senare ofta med tillsats av växtextrakt.
Detta examensarbete strävar att sammanfoga dessa områden för att skapa en gemensam lösning; en fungerande appliceringsteknik för ett effektivt fysikaliskt verkande insektsmedel mot vita flygare.
Produkter som undersöktes var: Agronim, Biomel, Bioneem, EcoSwing, L´Ecomix och Kokossåpa+Chili, son i huvudsak är baserade på oljor och såpor med tillsats av växtextrakt. Inledningsvis jämfördes tre koncentrationer av varje produkt på fyra stadier av A. socialis; ägg, första och andra nymfstadiet samt vuxenstadiet. Försöken genomfördes i växthus på CIAT, Cali, Colombia.
Växthusförsöken visade att det finns fysikaliskt verkande insektsmedel med växtextrakt som orsakar hög mortalitet av vita flygare A. socialis. Det kommersiella insektsmedlet Biomel med koncentrationen 5 ml/l gav en mortalitet omkring 90 % för nymf- och vuxenstadierna då de doppades i sprutvätskan. Kokossåpa orsakade hög mortalitet i flera stadier; kring 80 % i nymf- och vuxenstadierna med koncentrationen 3,5 g/l observerades. Agronim var den produkt som gav högst mortalitet i äggstadiet och visade även en ökad mortalitet med ökande koncentration i detta stadium. Även i första nymfstadiet observerades hög mortalitet med Agronim. Ett par av produkterna, EcoSwing och L´Ecomix, visade mycket låg mortalitet och Bioneem visade en hög mortalitet endast i andra nymfstadiet.
För fysikaliskt verkande insektsmedel är hög täckningsgrad och en jämn spridning viktig. Bekämpning av vita flygare kräver en täckning av bladens undersidor på de nivåer i bladverket där de befinner sig. Täckningsförsök genomfördes, med hjälp av vattenkänsligt papper, i fält för att jämföra avsättningen för ett urval av spridare. Parametrar som mättes var vätskefördelningen på undersidan av bladen i ett etablerat bestånd av kassava samt vätskemängd och inträngning i bladverket. Försöket genomfördes med en hydraulisk ryggspruta och en roterande spridare.
Även ett fältförsök genomfördes med syftet att avgöra om de observerade effekterna från växthuset även kunde observeras i fält, om produkterna tolererade en utomhusmiljö med stark sol och värme och samtidigt kunde ge upphov till hög mortalitet. Intentionen var också attjämföra om effekten var beroende av de olika spridarna genom att observera populationen av vita flygare i fält. Fältförsöket genomfördes i kassava med de två produkter som visat högst mortalitet, Biomel och Kokossåpa+Chili i kombination med två spridare anslutna till en rygg-spruta. Försöksmodellen som användes var ett traditionellt blockförsök med fyra upprepning-ar. Två kontrolled ingick, ett med ett kemiskt insektsmedel (tiametoxan) och ett obehandlat led. Utvärderingen i fält skedde visuellt genom att skatta antalet vuxna individer, nymfer och puppor som urskiljdes i olika nivåer i bladverket. Dessutom bedömdes graden av skada orsa-kad av vita flygare. Dessvärre var skillnaderna mellan kontrolled och de olika behandlingarna inte signifikanta, detta beroende av låg inflygning av A. socialis i kombination med onormalt hög nederbörd. Om dödligheten i fält liknar mortaliteten i växthusen kan man emellertid för-vänta sig en relativt hög dödlighet även i fält. Täckningen i växthusförsöken var 100% till följd av att bladen doppades fullständigt och i fält bedömdes att med spridare som bildar fina droppar; mindre än 100μm och det traditionella munstycket som bildar grova droppar, uppnådde en täckning över 60%. Genom att använda det traditionella munstycket används 2-3 gånger större volym än vid användning av ett munstycke med små droppar (<100μm) men med de olika munstyckena uppnåddes ändå en liknande täckningsgrad.
Fysikaliskt verkande insektsmedel med växtextrakt har potential att användas för bekämpning av vita flygare. De moderna spridarna förmodas ge en tillräcklig täckning, möjliggöra användning av en lägre vätskemängd och kunna användas vid applicering av exempelvis Biomel och Kokossåpa+Chili vid bekämpning av vita flygare i kassava.

Main title:Bekämpning av vita flygare (Aleurotrachelus socialis) i kassava (Manihot esculenta)
Subtitle:fysikaliskt verkande insektsmedel : mortalitet och appliceringsteknik
Authors:Karlsson, Miriam Frida
Supervisor:Svensson, Sven Axel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
Volume/Sequential designation:2005:2
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Aleurotrachelus socialis, Manihot esculenta, kontaktverkande insekticider, appliceringsteknik, munstycken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7341
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Protection of plants - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 09:48
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 09:48

Repository Staff Only: item control page