Home About Browse Search
Svenska


Haby, Lena, 2006. Kombisådd utan separata gödselbillar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Kombisådd av vårspannmål ökar mer och mer i södra Sverige. Därför är det intressant att
undersöka om ny kombisåteknik som dyker upp på marknaden är lika bra som mer traditionell
kombisåteknik. Detta examensarbete består av en litteraturpresentation om gödselplacering
samt ett fältförsök som jämför sådd av maltkorn med separata gödsel- och utsädesbillar med
sådd med kombinerade billar. I jämförelsen tas hänsyn både till avkastning samt kvalitet. Tre
lantbrukare som har erfarenhet av sådd med kombinerade billar intervjuades också.
När gödsel placeras nära eller tillsammans med utsädet finns det en stor risk att utsädet
eller plantorna skadas av salter från gödningen. Dessa skador orsakas framför allt av kväve
och kalium, men risken beror på olika faktorer som markfuktighet, gödseltyp, organiskt
material i marken m.m. Korn och havre anses inte vara särskilt känsliga mot höga
saltkoncentrationer medan raps är extremt känslig.
Växternas fosforupptag gynnas ofta av en placering nära rötterna eftersom fosfor är
relativt immobilt i marken. Detta gäller framför allt då rottillväxten tidigt på våren är långsam,
när marken är kall samt när markens växttillgängliga fosfor är lågt.
Fältförsöket visade att det är en signifikant skillnad i avkastning mellan sådd med
separata gödsel- och utsädesbillar (Väderstad Rapid C användes) och gemensamma billar
(Tume Nova Combi användes). Det var även en signifikant skillnad mellan maskinerna när
utsädesmängden ökades med 25 % för Tume Nova Combi. Tume Nova Combi visade också
ett signifikant lägre plantantal än Väderstad Rapid C efter uppkomst. Fältförsöken visar också
att när jorden blev våt efter sådd, uppstod inga saltskador för Tume Nova Combi, eftersom det
inte fanns någon reduktion i antalet uppkomna plantor jämfört med ogödslade kontrollrutor.
Sammanfattningen av detta examensarbete är att sådd med kombinerade billar utgör en
större risk för att saltskador ska uppstå på grödan om det är en torrt vår och om stora
konstgödselgivor läggs vid sådden. Genom att placera gödseln en bit bort från utsädet, som
med konventionella kombisåmaskiner, så undviks risken för saltskador.
Litteraturstudier samt försök i västra Sverige med sammyllning och kombisådd tyder på
att en lägre NPK giva vid sådden, i kombination med mer kväve och eventuellt även kalium
efter uppkomst, kan vara en framkomlig väg för att lyckas med kombisådd med kombinerade
billar. Dvs. delade givor är en bra väg till högre skörd.

,

Combi drilling of spring sown cereal crops in southern Sweden increases more and more.
Therefore it is interesting to find out if new combi drilling techniques that appear on the
market are as good as more traditional combi drilling techniques. This thesis consist of a
literature presentation concerning fertilizer placement and a field trial comparing combi
drilling of malting barley with separate fertilizer and seeding coulters vs. combined coulters.
The comparison takes both yield and quality into account. Three farmers that have experience
in sowing with combined coulters were also interviewed.
When fertilizer is placed near or together with the seed there is a large risk that the seed
or plants will be damaged by the salts from the fertilizer. These damages are especially caused
by nitrogen and potassium, but the risk depends on different factors like moisture content of
the soil, the type of fertilizer, soil organic matter and others. Barley and oats are considered to
not be very sensitive toward high salt concentrations whereas rapeseed is extremely sensitive.
The uptake of phosphorous by pants is often favored by a placement close to the roots as
phosphorous is rather immobile in the soil. This is the case especially when root growth is
slow early in the spring, when the soil is cold and when the content of plant available
phosphorous in the soil is low.
The field trial showed that there is a significant difference in yield between sowing with
separate fertilizer and seeding coulters (using the machine Väderstad Rapid C) and combined
coulters (using Tume Nova Combi). There was even a significant difference between the
machines when the seed rate was increased by 25 % for Tume Nova Combi. Tume Nova
Combi also showed significantly lower plant densities than Väderstad Rapid C after
emergence. The trials also shows that when the soil got wet after sowing, no salt injuries
occurred for Tume Nova Combi, as there were no reduction in the number of emerged plants
compared with unfertilized control plots.
The conclusion of this thesis is that sowing with combined coulters exceeds a large risk
of causing salt injuries of the crop if it is a dry spring and if a large amount of fertilizer is
added at sowing. By placing the fertilizer some distance away from the seed, as with
conventional combi drilling machines, the risk of getting salt injuries is avoided.
The literature review as well as trials in western Sweden shows that a lower amount of
NPK at sowing, in combination with more nitrogen and maybe even potassium after
emergence, can be a successful way for combi drilling with combined coulters. This means
that split fertilizer rates is a successful solution to get higher yields.

Main title:Kombisådd utan separata gödselbillar
Authors:Haby, Lena
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport / Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik
Volume/Sequential designation:Institu
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gödselplacering, kombisådd, sammyllning, saltskador, skörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7343
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 09:59
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 09:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics