Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Mattias, 2005. Sveaskogs möjligheter att utveckla trädbränsleverksamheten i Västerbotten och södra Norrland. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
570kB

Abstract

This final thesis is initiated by the wood fuel department at the Swedish forest company Sveaskog as part of a project which also involves two other final thesises. The overall goal of the project is to investigate Sveaskog´s possibilities to produce and sell different wood fuel assortments in Västerbotten and the southern parts of Norrland. The aim of this thesis is to investigate how much wood fuel Sveaskog can produce in the area during the next five years and what that would cost. Furthermore the thesis will investigate the total possible supply of wood fuel from all other possible producers in the area. Treated assortments are forest residues from final fellings, whole trees from direct wood fuel thinnings, non industrial wood and industrial by-products from sawmills.

The main effort to investigate Sveaskog´s production possibilities has been made to calculate the possible annual amount of forest residues and fuel from wood fuel thinnings that can be produced. New functions have been developed that estimate the biomass of branches and needles from stand variables. The new functions have been applied on a selection from Sveaskog´s inventory together with a model that estimates the amount of fuel collected in different terrain types in order to calculate the approximate wood fuel potential. Compartments that were selected from the inventory are either planned for final felling during the next five years or suitable for direct wood fuel thinning. Information about the amount of non industrial wood and by-products from Sveaskog´s sawmill were collected directly from the company. Sveaskog´s total potential to produce the studied assortments in the area amounts to 1084 GWh annually. In round figures the production in Västerbotten will be 690 GWh and 394 GWh in southern Norrland. Forest residues make 72 % of the total potential, whole trees from wood fuel thinnings 13 %, by-products from the sawmill in Malå 12 % and non industrial wood 3 %.

The investigation of the total wood fuel potential from all possible wood fuel producers in the area was made by putting together and reworking data from earlier investigations. SKA 99 was used to estimate the potential of forest residues and whole trees from wood fuel thinnings, Såg 2000 to calculate the amount of by-products and statistics from SIKA to estimate the overseas import of wood fuel to the coastal line between Haparanda and Gävle. The total easily available wood fuel potential in the area amounts to12,9 TWh annually, import and fuel from wood fuel thinnings excluded. Forest residues make 82 % of the total potential, by-products from sawmills 16 % and non industrial wood 2 %. The import of different assortments that may be used as wood fuel amounts to ca 2-4 TWh per year.

,

Föreliggande arbete är en del i ett projekt om tre examensarbeten som har till
övergripande mål att utreda möjligheterna för Sveaskog att producera och sälja olika
biobränslesortiment i Västerbotten och södra Norrland. Syftet med detta
examensarbete är att inom det berörda området utreda vilka kvantiteter och till vilka
kostnader Sveaskog har möjlighet att producera olika trädbränslesortiment de
närmaste fem åren, samt att undersöka det totala utbudet av dessa. Sortiment som
behandlas är avverkningsrester från slutavverkningar, träddelar från
bränsleavverkningar, virke utan industriell användning samt biprodukter från
sågverksindustrin.
I utredningen av Sveaskogs produktionsmöjligheter har tyngdpunkten lagts på
beräkningar av den årliga potentialen grot från slutavverkningar och potentialen
träddelar som kan tas tillvara från bränsleavverkningar. För att kunna beräkna dessa
storheter utvecklades nya funktioner som skattar biomassan av grenar och barr utifrån
beståndsvariabler och en matris som skattar utfallet vid biobränsleuttag. Uppgifter om
drivningskostnader inhämtades muntligen från Sveaskog. Biomassafunktionerna
tillämpades på avdelningar som är planerade att slutavverkas under de närmaste fem
åren eller som utifrån vissa kriterier antas vara lämpliga för bränsleavverkning för att
skatta skogsbränslepotentialen. Uppgifter om rötvedens volym och mängden
biprodukter som faller ut från Sveaskogs sågverk inhämtades muntligen från
Sveaskog. Företagets potential att producera de undersökta sortimenten uppgår till ca
1084 GWh årligen varav ca 690 GWh i Västerbotten och ca 394 GWh i södra
Norrland. Av denna potential utgör grot från slutavverkningar ca 72 %, träddelar från
bränsleavverkningar ca 13 %, biprodukter från sågverksindustrin ca 12 % och rötved
ca 3 %. Samtliga biprodukter från sågverksindustrin härstammar från Malå, där
företaget äger sitt enda sågverk i området. Produktionen av biprodukter sker utan
några extrakostnader.
Undersökningen av det totala utbudet inom området är främst utförd genom studier av
och omarbetning av data från tidigare gjorda undersökningar. Rapporten SKA 99 har
använts för att skatta mängden grot och träddelar, data från Såg 2000 för mängden
biprodukter och statistik från SIKA för att belysa importen av tänkbara
bränslesortiment. Den totala produktionspotentialen som är direkt tillgänglig som
bränsle i området uppgår till 12,9 TWh/år, import och träddelar från
röjningsgallringar oräknade. Av denna potential utgör grot ca 82 %, biprodukter ca 16
% och rötved ca 2 %.Till detta kommer mellan 2 TWh och 4 TWh flis-, trä-, och
sågavfall som årligen importeras till kuststräckan Haparanda-Gävle och sannolikt
används som bränsle till stor del.

Main title:Sveaskogs möjligheter att utveckla trädbränsleverksamheten i Västerbotten och södra Norrland
Authors:Eriksson, Mattias
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:47
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:trädbränsleverksamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7425
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 09:58
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 09:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics