Home About Browse Search
Svenska


Bauer, Magnus, 2003. Den geografiska, funktionella och processorienterade organisationen : en fallstudie av Holmen Skog, SCA Skog och Sydkraft Vattenkraft. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This thesis reports on a case study of two different organisational forms in the Swedish
forest industry; the geographic and the functional organisation. The work in the
geographic organisation is carried out within districts under the supervision of an overall responible district manager, where as in the functional organisation the work has been divided into functions headed by function managers. Forest magement, logging and wood
purchases are examples of such functions. The general idea of the functional organisation
is having the functions working over a larger geographic unit, without subdividing
district boundaries of the region. Also a third organisational form of current interest for the forest industry; the process orientated organisation, is analyzed in the case study.

Here, a company outside the forest industry has been analyzed, since no forest company
was considered to have made as much progress of changing organisation to process
orientation.

In the report I present the results from qualitative interviews, where I give the reader a
picture of the motives behind each organisational form, what the form implies for some
of the company's interested parties and the organisations' views on future organisational
development. I point out differences and similarities between the different organisational
forms and analyse their strengths and weaknesses.

The results of the case study show among other things that there are varieties of the
geographic and the functional organisations in the studied companies. Holmen Skog
(Holmen) has an essentially geographic organisation but has made a grouping by function
of the work on the district level. In SCA Skog's (SCA) functional organisation there
exists a geographic division of the region for some of the functions and there is a
variation in the functions' degree of specialisation. SCA also performs activities for
implementing process orientation in its' operations. The motives for grouping by function
are similar between Holmen and SCA, despite the difference in the subjected level of the
organisation. Here SCA has chosen the region level for the grouping by function whereas
Holmen has chosen the district level. Both companies mention among other things a
greater focus on the flow of products as well as the opportunity of handling greater
demands on competence as important factors in favour of grouping by function, and
thereby a higher degree of specialisation for their employees. Holmen though, advocate
to keep its' districts as an organisational unit, arguing that they facilitate necessary
communication among the staff as well as providing material for high quality internal
benchmarking in the purpose of generating beneficial internal competition between
different districts. In general the management control of the forest companies are
dominated by goals while in the process orientated organisation, Sydkraft Vattenkraft, an
additional set of fixed and deliberately applied values are used as an important tool of
control. At Sydkraft Vattenkraft the strengths of increased process orientation are said to be a greater opportunity for employees to obtain an overall view of the work conducted
by the firm as well as that it points out what activities that are essential for the success of operations. These statements are indeed recognisable from SCA's experiences of work aiming for increased process orientation. Both companies apply the same model for
organisational development but Sydkraft Vattenkraft has chosen to introduce an organisational structure with a new set of roles, in the purpose of supporting the process
orientation. As a consequence, Sydkraft Vattenkraft's organisation constitutes an
interesting case worth studying for any company that strive for its' processes to be the
guideline of its' operations.

,

I det här examensarbetet har jag i en fallstudie undersökt två olika typer av organisationer
inom den svenska skogsbranschen; den geografiska och den funktionella organisationen.
I den geografiska organisationen är verksamheten indelad i distrikt med en
helhetsansvarig distriktschef medan det i den funktionella organisationen har skett en
funktionsindelning av arbetsuppgifterna där man har skapat funktionschefer ansvariga för
till exempel skogsskötsel, avverkning eller virkesköp. Tanken med den funktionella
organisationen är att varje funktion ska kunna vara verksam över en större geografisk
enhet än distriktet, här definierad som regionen/förvaltningen. En för skogsbranschen
tredje aktuell organisationsform; den processorienterade organisationen, analyseras också
i min fallstudie. Här har dock ett företag utanför skogen fått stå som modell, eftersom
inget skogsföretag ansågs ha kommit lika långt i denna utveckling.
Med hjälp av resultaten från kvalitativa intervjuer ger jag i denna rapport en bild av de
bakomliggande motiven till de olika organisationsformerna, vad de innebär för några av
företagets olika intressenter och hur man inom respektive organisationsform ser på
framtida verksamhetsutveckling. Jag visar på skillnader och likheter mellan
organisationsformerna och analyserar deras styrkor och svagheter.
Resultaten av studien visar bland annat att det i verkligheten finns variationer av den
geografiska och den funktionella organisationen på de studerade företagen. Holmen Skog
(Holmen) har en i huvudsak geografisk organisation men har gjort en funktionsindelning
av arbetsuppgifterna på distriktsnivån. I SCA Skogs (SCA) funktionella organisation
förekommer för några av funktionerna en geografisk indelning av förvaltningen och det
finns en variation i funktionernas grad av specialisering. SCA arbetar dessutom aktivt för
att införa en ökad processorientering i sin organisation. Motiven till att funktionsindela
arbetsuppgifterna är liknande inom Holmen och SCA, trots skillnaden i nivå på
funktionsindelningen, där SCA valt regionnivån till skillnad från Holmens distriktsnivå.
Båda företagen nämner till exempel en ökad fokus på virkesflödet och möjligheten att
kunna möta högre krav på kompetens i befattningarna som faktorer som talar för en
funktionsindelning och därmed mer specialiserade arbetsuppgifter för medarbetarna.
Holmen är dock förespråkare av att behålla sina distrikt som organisatorisk enhet.
Förekomsten av distrikt sägs bland annat underlätta nödvändig kommunikation mellan
medarbetarna och även vara viktigt för möjligheten till god inbördes jämförelse, i syfte
att främja nyttig konkurrens mellan olika distrikt. Generellt kan man säga att styrningen i
de båda skogsbolagen präglas av mål medan det i den processorienterade organisationen,
Sydkraft Vattenkraft, tillkommer en uppsättning av medvetet tillämpade värderingar som
viktigt styrmedel. På Sydkraft Vattenkraft sägs styrkorna med en ökad processorientering
vara en ökad möjlighet till helhetssyn på arbetet i företaget samt att det blir tydligt vad
som är väsentligt för verksamhetens framgång. Dessa uttalanden går att känna igen från
SCAs erfarenheter av arbete med processorientering. Båda företagen tillämpar samma
modell för verksamhetsutveckling men Sydkraft Vattenkraft har valt att införa en
organisationsstruktur med nya roller som ska stödja det processorienterade arbetssättet.
Därför borde Sydkraft Vattenkrafts organisation vara intressant för alla företag som
eftersträvar att låta sina processer vara vägledande för verksamheten.

Main title:Den geografiska, funktionella och processorienterade organisationen
Subtitle:en fallstudie av Holmen Skog, SCA Skog och Sydkraft Vattenkraft
Authors:Bauer, Magnus
Supervisor:Lindgren, Jan Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:29
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:processorienterad organisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 07:54
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 07:54

Repository Staff Only: item control page