Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Johan, 2003. Köpare av skogsfastigheter i Småland år 2000-2001 : en undersökning hur den privata ägarstrukturen ser ut i Sverige. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The aim of this thesis is to study the private owner structure in the Swedish forestry. This will be done with both a investigation of forest owners in Småland the year 2000 and 2001 and also a statistic research for the private forest owners in Sweden right now and over the years. In Sweden more than half of the total forest area is owned by private forest owner, witch is approximately 22 600 000 ha. Private forestry includes the owner categories private person, ordinary partnership and the estate of deceased persons. The main part of the private forestry is to be found in Norrland but also in the rest of Sweden private forestry constitute a large part of the forestry area. Forest statistics shows that since 1951 the share of private forestry owners is quite the same. In the beginning of the 1970 the share was as low as 46% of the total forestry area. That is approximately 5% less than the year 2000. This is according to the fact that state owned forestry areas decreased at expense for stock companies. In 1994 the government sold out their forest to two state companies, Assi Domän AB and Sveaskog. These two companies counts as stock companies and that is why the share of forest owned by stock companies has increased. The investigation was based on an inquiry. A questionnaire were send to 74 forest owners, 53 (71.6%) of them answered through telephone interviews. Most of the people that were a part of the investigated group were men. The investigation has a central point in the reason why the person chose to invest in forest property. The main reason was the forest owners´ interest in forest and its nature. Other reasons were hunting and fishing interests and that they thought that the bought of the forest property was a good capital investment. Other things the investigation showed were that the most of the interviewed persons had good financial position and many of them own forest properties before this investment.

,

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur den privata, enskilda ägarstrukturen ser ut
inom det svenska skogsbruket. Detta har skett dels genom en grundläggande ststistisk
redovisning av hur ägarstrukturen utvecklats genom åren och hur den ser ut i dag, dels genom
en enkätundersökning som undersöker vilka orsaker som avgör att privatpersoner investerar i
skogsfastigheter i Småland.
I Sverige äger privata skogsägare drygt hälften av den totala skogsarealen som är cirka
22 600 000 ha. Med privata skogsägare menas kategorierna enskild person, enkelt bolag och
dödsbo. Den största delen av den privatägda skogen finns i Norrland (ca 5 000 000 ha,
ungefär 43 %), i Götaland är den privatägda delen av skogen cirka 24 % och i Svealand
ungefär 33 %. Detta gör de enskilda privatpersonerna till viktiga kuggar inom svenskt
skogsbruk.
Skoglig statistik visar att sedan 1951 är den privata andelen skogsägare ganska oförändrad. I
början av 1970 var andelen privata skogsägare så låg som cirka 46 % vilket är ungefär 5 %
mindre än år 2000. I stort sett är skillnaden mellan åren 1951 och 2000 att den allmänna
andelen skogsägare har minskat på bekostnad av andelen ägd av aktiebolag. Det har sin
största förklaring i att 1994 sålde staten ut sina kronoskogar till två då nybildade bolag som
heter Assi Domän AB och Sveaskog. Dessa bolag räknas till aktiebolag och därför har
andelen aktiebolagsägd skog ökat markant.
Efter att den totala privatägda skogsarealen minskat under flera år, så har den ökat de senaste
två decennierna. Mellan åren 1981 och 1988 har storleksklasserna upp till 100 ha minskat,
medan de större klasserna ökat. Den senaste undersökningen av skogsarealens fördelning på
de olika storleksklasserna visar att den totala privatägda skogsarealen har ökat. Arealen har
ökat i klasserna upp till och med 400 ha. Däremot har det skett en kraftig minskning på 95
000 ha (9 %) i storleksklasserna som är större än 400 ha.
Enkätundersökningen har en svarsfrekvens på 71,6 % och motsvarar det uppsatta målet på
70 %. De flesta personer som deltog i undersökningen är män. Enkätundersökningen har en
central punkt i anledningen till att privatpersonen har valt att investera i skogsfastigheten. Den
främsta anledningen är att den vederbörande är intresserad av skog och skogsmark. Men även
andra anledningar som att de är jakt- och/eller fiskeintresserade och att de tyckte att det var en
bra investering av kapital var populära anledningar. Vidare så har en övervägande andel av de
personer som deltog i undersökningen goda ekonomiska förutsättningar och många äger skog
sedan tidigare.
Medelpersonen som investerar i skogsfastigheter i Småland år 2000 och 2001 ser ut så här
(grundar sig på de vanligaste svaren från enkätundersökningen):
• Manligt kön.
• Investerar ensam utan partner.
• Han är 50 år gammal.
• Han har ett stort skogsintresse men har även andra anledningar till investeringen i
skogsfastigheten som t.ex. jakt- och/eller fiskeintresse och att han anser att
investeringen i skog är en bra placering av kapital.
• Skogsarealen han köper är 28,5 ha.
• Han har skogsinnehav sedan tidigare.
• Han har bostad på annan ort och har ej för avsikt att bosätta sig på skogsfastigheten.
• Han har på ett eller annat sätt en stark anknytning till skog.
• Hushållet har en inkomst på 300-500 000 kronor/år och hushållets samlade
marknadsvärde av sina tillgångar (exklusive den nyinköpta skogsfastigheten) är över 2
miljoner kronor.

Main title:Köpare av skogsfastigheter i Småland år 2000-2001
Subtitle:en undersökning hur den privata ägarstrukturen ser ut i Sverige
Authors:Jansson, Johan
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogslandskap, privat ägarskap, mänskligt beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7593
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7593
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 09:41
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 09:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics