Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Jakob, 2003. Förändrad aptering av massaved från 3- till 4-meterslängder vid gallring inom Södra : en systemanalys av effekter från avverkning till levererad virkesråvara. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
405kB

Abstract

The costs of logging and of transportation with truck are dominating the total cost of wood delivered at industry. To support the profitability for the members' forestry the processing and handling with the timber has to be as efficient as possible. Increased length of pulpwood in thinning is one conduct that can result in higher productivity and/or lower costs. The study is scaled as a system analysis with the aim to exemplify the differences between working with 3- and 4-meter as standard length of pulpwood, related to biological aspects, timber receipts, cost of logging and cost of transportation with truck. Important aspects are if the change is technically and biologically feasible and economically profitable. The logging analyses in forest show how the timber receipts and cost of logging varying for the different lengths. Out of these effects a different profit before truck road was calculated. The study is based on two monitory stands, one first time thinning and one second time thinning. The thinning grade is about 50 m3fub per ha each. The stands were cross-cut according to price-list of assortment range for the alternatives sawlogs & pulp wood as well as for sawlogs, sawlogs of standard lengths & pulp wood. The transportation with truck, from upper terminal to industry has been studied at varying transport distances as regards capacity and costs in SEK per m3fub. To ensure that the change is technical feasible, a machine operator (harvester and forwarder) and a truck has been operating with 4-meter lengths. The Timber Measurement Association at Mörrum's pulp mill has delivered their point of view of the change. The results show that cross-cut of 4-meter lengths increase the profit before truck road by 135-338 SEK per ha. The 3-meter alternative gives however higher yield and as a result of that higher timber receipts, while 4-meter lengths result in lower logging costs. The lower logging costs with 4-meter lengths are so high that they exceed the increasing timber receipts for the 3-meter lengths. In spite of smaller space (3- instead of 5 loads) the capacity of the transportation with truck is increasing as a result of more efficient loading and unloading. The biological effects are of miner importance. The conclusion out of this study is that using 4-meter as standard length in thinning is economically profitable.

,

Drivnings- och transportkostnader står för en stor del av råvarukostnaden vid industri.
För att stödja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk måste upparbetning och hantering
av virke ske så effektivt som möjligt. Ökad vedlängd i gallring är en åtgärd som kan
tänkas bidra till höjd produktivitet och/eller sänkt avverknings- och transportskostnad.
Studien är upplagd som en systemanalys där syftet har varit att belysa skillnader mellan
att arbeta med 3- resp. 4-meter som standardlängd på massved i gallring med avseende på
biologiska aspekter, virkesintäkter, drivningskostnader och transportkostnader. Viktiga
aspekter är huruvida förändringen är tekniskt och biologiskt genomförbar, samt
ekonomiskt lönsam.
Avverkningsanalysen visar hur virkesintäkter och drivningskostnader varierar vid resp.
längdalternativ. Ur dessa effekter beräknades en nettoskillnad vid bilväg. Studien är
baserad på två analysbestånd, ett 1:a gallrings- och ett 2:a gallringsbestånd, med uttag på
omkring 50 m3fub per ha. Bestånden apterades mot sortimentsprislistor enligt
alternativen timmer & massaved resp. timmer, kubb & massaved. Vidaretransporten från
avlägg till industri har studerats vid varierande transportavstånd, dels med avseende på
prestation, dels på kostnader uttryckt i SEK per m3fub. För att säkerställa att förändringen
är tekniskt genomförbar har en maskingrupp (skördare och skotare) och en lastbil varit
verksam och arbetat med 4-meters längder. Virkesmätningsföreningen vid Mörrums bruk
har lämnat synpunkter på förändringen av massavedsapteringen.
Resultaten visar att aptering av 4-meters längder ökar nettot med 135-338 SEK per ha
beroende på vilka sortiment som apteras. 3-meters alternativet ger emellertid bättre utbyte
av råvaran och till följd därav högre virkesintäkter, medan 4-meters längder resulterar i
lägre drivningskostnader. De sänkta drivningskostnaderna är dock så stora att de
överstiger de ökade virkesintäkterna för 3-metersveden. Trots mindre utrymme på
lastbilen (3 stuvar istället för 5) höjs prestationen i vidaretransportledet vid 4-metersved
till följd av effektivare lastning och lossning. De biologiska effekterna är begränsade.
Slutsatsen av studien är således att det är ekonomiskt lönsamt att i gallringsbestånd
använda sig av 4-meter som standardlängd.

Main title:Förändrad aptering av massaved från 3- till 4-meterslängder vid gallring inom Södra
Subtitle:en systemanalys av effekter från avverkning till levererad virkesråvara
Authors:Henriksson, Jakob
Supervisor:Eriksson, Lennart
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:12
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:aptering, massaved, gallring, södra Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7609
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7609
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 07:32
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 07:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics