Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Henrik, 2002. Skogsbruksplanens betydelse för aktiviteten hos privata skogsägare i Älvdalen. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
390kB

Abstract

The purpose of Älvdalens besparingsskog is to develop the district and most of all the forestry in Älvdalen. It's owned by about 2 300 private forest owners who's landed properties are located in Älvdalen. Every year the besparingsskogen gives out a lot of its profit in form different types of subsidies for agriculture and forestry. The owners can apply for subsidies for several of the costs that occur in forestry. During the period 2000-2003 the owners are offered forest management plans and pcSKOG-gård at no cost for their private forest properties.
The purpose of this master's thesis was to find out if the activity in the forestry changed when the forest owners got new forest management plans and the computer program pcSKOG-gård. The activities that have been studied are clearing of a felling area, regeneration felling, soil scarification, planting, precommercial thinning, thinning, and change of ownership.
This study has been done as a master's thesis for a master of scince in forestry at the Swedish University of Agriculture Sciences during the academic year 2001/2002.
The method that has been used is a quantitative inquiry based on qualitative interviews.
The result shows a great change in activity. The forest management plan has changed all the activities from a low level up to a very high level. For instances have thinning and
precommercial thinning have increased with nearly 115 percent respective 320 percent and
regeneration felling has increased with 145 percent. Even the other investigated activities have increased. One out of four forest owners say that they have thought of, or already have carried through a change of ownership as a result of the new plan. If they will carry through a change of ownership of all there landed properties, 26 percent of the investigated area will get new owners.
The program pcSKOG-gård has been given to eight out of ten of the investigated forest
owners, but unfortunately not all of them use it. Today the forest owners have access to
support by telephone, but still many of them think that the program is difficult to use.
Although many think that the program is difficult to use, 70 % of the program units are used in some way. The forest owners have access to support by telephone or direct help when they visit the office of pcSKOG AB, but a lot of the forest owners want more classroom lectures similar to what they already got. In the long run the goal of pcSKOG AB is that the computer program will be used in a higher degree for both silviculture, hunting and outdoor life.
The forest management plan and the computer program pcSKOG-gård and the education
program that are paid for by the besparingsskogen have during a very short period of time
increased the forest owner's activities. The study shows that this increase will continue during the period of 2002-2006.

,

Älvdalens besparingsskogs övergripande syfte är att utveckla bygden och framförallt
skogsbruket i Älvdalen. Den ägs av ungefär 2 300 privata skogsägare vars fastigheter ligger i
Älvdalen. Varje år delar besparingsskogen ut en stor del av vinsten till delägarna i form av
olika bidrag för jord- och skogsbruk. Delägarna kan söka bidrag för ett flertal av de
skogsvårdskostnader som uppstår vid skogsbruk. Under perioden 2000-2003 erbjuds
delägarna att kostnadsfritt få nya gröna skogsbruksplaner och dataprogrammet pcSKOG-gård
till sina privata skogsfastigheter.
Syftet med arbetet har varit att undersöka om den skogliga aktiviteten förändrats när ägarna
fått tillgång till nya gröna skogsbruksplaner och pcSKOG-gård. De aktiviteter som undersökts
är hyggesrensning, föryngringsavverkning, markberedning, föryngring, röjning, gallring,
ägarbyte samt skyddsdikning.
Undersökningen har genomförts som ett examensarbete för en skoglig magisterexamen vid
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala under läsåret 2001/2002. Den metod som använts är
en kvantitativ enkätundersökning baserad på kvalitativa intervjuer.
Resultatet visar en stor förändring i skoglig aktivitet. Skogsägarna hade tidigare en låg
aktivitet i skogen, men planerna har resulterat i en omfattande ökning av alla aktiviteter som
undersökts. Till exempel har gallring och röjning har ökat med 115 % respektive 320 % och
föryngringsavverkningen har ökat med 145 %. Även de andra aktiviteterna som undersökts
har ökat. En fjärdedel av alla skogsägare i undersökningen säger att de funderar på att
genomföra, eller redan har genomfört ett ägarskifte som ett resultat av den nya planen. Om
dessa skogsägare genomför ägarbyte på alla sina fastigheter kommer 26 % av den undersökta
arealen att få nya ägare.
Programmet pcSKOG-gård finns hos åtta av tio skogsägare som ingår i undersökningen. Trots
att många anser att programmet är svårt att använda används 70 % av alla program i någon
form. De har tillgång till support via telefon eller möjlighet till hjälp genom att besöka
pcSKOG AB: s kontor, men en stor del av användarna vill ha ytterligare klassvis undervisning
liknande den de redan har fått. Skogsägarnas målsättning är att programmet på sikt ska
användas i stor omfattning för skogsbruk såväl som för jakt- och friluftsändamål.
Skogsbruksplanerna, pcSKOG-gård och utbildningarna som bekostas av Älvdalens
besparingsskog har på kort tid ökat skogsägarnas aktivitet. Undersökningen visar att denna
ökning kommer att bestå under perioden 2002-2006.

Main title:Skogsbruksplanens betydelse för aktiviteten hos privata skogsägare i Älvdalen
Authors:Svensson, Henrik
Supervisor:Eriksson, Lennart
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:2
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsbruksplan, privata skogsägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 09:33
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 09:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics