Home About Browse Search
Svenska


Wintenby, Christian, 2005. Funktion och upplevelse : faktorer för en god boendemiljö applicerade på en plats i Tierp. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
9MB

Abstract

This thesis is a study of residential environments and a design concept for a proposed housing area in Tierp.

The industrial era created a need for the central planning of housing. The confined environments that arised in cities during the 19th century, together with modernistic and democratic ideas, led to regulations in planning and housing. Though the overall goal has been the same: to create a good standard in living, the ideas of how to achieve that have varied. The starting point for following generations has been to attend to the insufficiencies of the earlier planning periods. The ideal has led from the strict grid pattern city, through the garden city to early and late modernism and in the 1970's back to the traditional city once again. Today a kind of market oriented pluralism prevails, where different ideals take on their own directions side by side.

The small scale, well-defined borders between the private and public as well as closeness to nature, are factors that people covet in their living environment. Privacy and possibility to affect the shape of their own home, strongly contribute to peoples choice of a separate housing. At the same time, people want closeness to public spots, where they can meet their neighbours in casual circumstances, with no need to invite them to their own homes.

Space has often been discussed in planning literature from different perspectives. The different physical elements that form the space in our housing environments create different social and functional conditions. The shape of the space and its content is important for our orientation, for the possibility to identify different social borders and for what we associate the place with. A well-defined spatial structure with a pleasant grade of variation and distinct borders between the private and the public areas, are good starting points for a functional living environment with possibilities of positive visual experiences.

Tierp is situated in northern Uppland between Uppsala and Gävle. The origin of the village, you can find in the northern-upplandic agrarian culture and the iron industry. When the railroad between Uppsala and Gävle was constructed at the end of the 19th century, a station was built where central Tierp today lies. There a small "station-village" grew up. The small community was soon given a grand grid patterned city plan, based on the ideal of that time. It was soon changed after more "sittean" ideas that made the plan based on the actual needs and the existing surroundings. A uniform small-scale town was to be the character of Tierp until the arrival of the modernistic era, when traffic planning and housing areas shattered this assembled characteristic. Today Tierp offers a cheap, close-to-nature living and good public service. It makes the community attractive for families. A positive annual immigration has made the municipal authorities investigate possible options for new housing areas. Vallskoga in the northern border of central Tierp, is one of the places under study. Vallskoga consists of a stretched field and is bordered by Sjukarby, one of the old villages that once constituted Tierp before the appearance of the railroad.

This thesis finishes with a concept for a proposed housing area in Vallskoga. The concept programme is based on the idea of a living suited for the scale and structure of Tierp. The area is built around central spaces and well defined streets. The surrounding landscape is present through views and crossing natural thoroughfares. The built environment consists of a variation of small scale housing, semidetached and terraced housing. The design of the area derives from a mixture of function and experience.

,

Detta examensarbete är en studie kring boendemiljöer samt ett gestaltningsprogram för ett tänkt bostadsområde i Tierp.
Genom industrialismen uppstod ett behov av att centralt planera för människans boende. De trångbodda miljöer som kom till i städerna under 1800-talet tillsammans med den modernistiska tanken och demokratiseringsprocessen ledde till allt högre grad av reglering av bebyggelsens utformning. Även om det övergripande målet har varit detsamma: att skapa det goda boendet, så har samhällets idé om hur man ska nå dit, skiftat. Utgångspunkten för varje epok har varit att åtgärda de brister som tidigare period gett upphov till. Idealet har lett från den strikta rutnätsstaden, genom trädgårdsstad och småskalighet, fram till tidig och sen funktionalism för att i slutet av 1970 – talet åter utgöras av den traditionella staden. Idag råder en sorts marknadsanpassad pluralism där olika idéer får sitt utlopp, sida vid sida.
Småskalighet, väldefinierade gränser mellan privat och offentligt och närhet till natur är faktorer som människor eftertraktar i sin livsmiljö. Avskildhet och möjlighet att påverka utformningen av sitt hem, är starkt bidragande faktorer till att man väljer enskilt boende. Samtidigt vill man ha närhet till offentliga platser där man kravlöst kan träffa sina grannar.
Rummet har ofta behandlats i stadsplaneringslitteraturen utifrån olika perspektiv. De element som bygger upp rummen i våra boendemiljöer skapar tillsammans olika sociala och funktionella förutsättningar. Rummets utformning och innehåll är betydelsefullt för vår förmåga att orientera oss, för att vi ska kunna identifiera olika sociala gränser och för vad vi associerar platsen med. En väldefinierad rumslig struktur med lagom variation och tydliga gränser mellan det privat och det offentliga är en bra utgångspunkt för ett funktionellt och upplevelserikt område.
Tierp är beläget i norra Uppland mellan Uppsala och Gävle. Ortens ursprung finner man i det norduppländska jordbrukslandskapet och järnbruken. När järnvägen mellan Uppsala och Gävle drogs fram under slutet av 1800-talet byggdes en station där Tierps centralort idag ligger och ett stationssamhälle växte fram. Samhället fick snart en tilltagen rutnätsmönstrad stadsplan efter tidens ideal. Denna ändrades senare efter Sitteanska idéer som innebar högre grad av anpassning till det befintliga landskapet. En lantlig småstadskaraktär präglade Tierp fram till funktionalismen, då trafikplanering och nya bostadsområden splittrade stadsbilden. Tierp erbjuder idag ett billigt naturnära boende och bra service, vilket gör orten attraktiv för exempelvis barnfamiljer. En årlig inflyttning sker till Tierp, och kommunen studerar möjliga alternativ för utbyggnad. Vallskoga i centralortens norra utkant är ett av dessa.Vallskoga består av ett avlångt åkerfält och gränsar till Sjukarby, som är en av de bondbyar som utgjorde Tierp innan järnvägens tillkomst.
Detta arbete avslutas med ett gestaltningsprogram för ett eventuellt bostadsområde i Vallskoga. Gestaltningsprogrammet utgår ifrån ett boende som är anpassat till Tierps skala och struktur. Området är uppbyggt kring centrala platser och väldefinierade gaturum. Det omgivande landskapet är närvarande i utblickar och tvärgående naturstråk. Bebyggelsen består av en variation av småhus, parhus och kedjehus. Områdets gestaltning utgår ifrån en blandning av funktion och upplevelse.

Main title:Funktion och upplevelse
Subtitle:faktorer för en god boendemiljö applicerade på en plats i Tierp
Authors:Wintenby, Christian
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsområde, Tierp, trädgårdsstad, planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7664
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7664
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 08:15
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 08:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics