Home About Browse Search
Svenska


Brorsson, Jens, 2006. Rekreationsanpassade skogsskötselplaner för friluftsområdena Mellsta och Skräddarbacken i Borlänge. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This Master thesis is performed at the request of the forest company Mellanskog and the local municipality of Borlänge in Sweden and aims to establish recreational adjusted forest management plan for the areas of Mellsta and Skräddarbacken in Borlänge.

In all types of urban forestry it is very important that the management plan are accepted by the general public. To make sure that also these plans of future measures, pass in the public, interview studies have been performed in which the public wishes and interests have been examined and applied in the management plan.

To make sure that future measures in the forest may be accepted by the public when the forest harvester enters the woods, it is very important that a well functional work of information has been made. The people living close by the forest shall have been informed a couple of weeks before the time of measures and it must also be good information available that explains what is to be done and why.

The forest in Mellsta is very popular among the citizens of Borlänge and many tenth of kilometres of paths and jogging tracks crowd in the area that reach an amount of total 37.5 hectare. Mellsta is visited by people from all parts of Borlänge and they come in most cases to exercise. The forest contains exclusively of trees older than 65 years old and mostly of pine. To make sure that the good qualities, concerning recreation, is secured for all future the management plan aim to, over many years, create a more divers mixture of age among the stands without destroying the forests important qualities from a enjoyment pint of view. In the plan two rejuvenationcuttings and a number of thinning measures has been proposed during the upcoming 10 years.

The forest in Skräddarbacken is a less used urban forest. The area is about 30 hectares big and is mostly used by the citizens of Skräddarbacken and Stora Tuna spots association. The forest varies much concerning both age and treespices but the characteristic of the is much based on the rather large areas of old spruce which during the following years ought to be regenerated. During the following 10 years a number of management measures have been suggested in the area that will change the character of the present forest. But hopefully the measures wont change the recreational qualities in large extent.

,

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Mellanskog och Borlänge kommun och syftar till att
upprätta rekreationsanpassade skogsskötselplaner för två friluftsområden i Mellsta och
Skräddarbacken i Borlänge.
I alla former av tätortsnära skogsbruk är det mycket viktigt att skogens skötsel kan accepteras av
allmänheten. För att även dessa skötselplaner skall vinna acceptans och förståelse har
intervjustudier utförts i de båda områdena där allmänhetens önskemål och intressen har
undersökts och implementerats i planeringen av skötseln.
För att kommande åtgärder skall kunna vinna acceptans även när skogmaskinerna rullar in i
skogen krävs det att ett väl fungerande informationsarbete har utförts. De närboende skall ha
underrättats ett par veckor innan tidpunkten för åtgärden och det skall även finnas god
information att tillgå i området som berättar vad som skall göras och varför.
Mellstaskogen är ett mycket populärt motions och rekreationsområde där många mil stigar och
motionsspår trängs i ett skogsområde på 37.5 hektar. Området besöks av människor från hela
Borlänge vilka kommer för att träna eller motionera. Att motion och träning är besökarnas
främsta syfte med besöket var tydligt i intervjustudien, där spårsystemet och dess kvaliteter
visade sig vara mycket mer betydelsefulla för besökarna än skogen och naturen som i de flesta
fall ansågs bra som den är. Skogstillståndet består idag enbart av skog äldre än 65 år med
övervägande tallskog. För att säkerställa att Mellstaskogen förblir ett attraktivt område även i
framtiden syftar skötselplanen till att, på lång sikt, skapa en mer varierad åldersfördelning på
skogen utan att skogens viktigaste kvaliteter ur ett upplevelseperspektiv förstörs. I planen föreslås
två föryngringsavverkningar och ett flertal gallringar under den kommande 10 års perioden som
en början på den långsiktiga förändringen av Mellstaskogen.
Skräddarbacksskogen är en mindre utnyttjad tätortsnära skog i stadsdelen Skräddarbacken.
Området som är ca 30 ha stort används främst av Skräddarbackens invånare och Stora Tuna
idrottsförening. Att området främst används av närboende som besöker skogen regelbundet
innebär för Skräddarbacksskogen, precis som för många andra tätortsnära skogar, att åsikterna
kring områdets skötsel är starka. Åsikterna varierar dock stort mellan de som bor direkt inpå
skogen eller en bit därifrån. Skogen är mycket varierande men karakteristiskt är den procentuellt
sett stora arealen med gammal granskog som under de närmsta åren bör föryngras. Skogen är
annars mycket variationsrik vad gäller både ålder och trädslagsblandning. Under den kommande
10 års perioden har en rad skötselåtgärder föreslagits i skogsskötselplanen vilken kommer att
förändra områdets karaktär men förhoppningsvis inte påverka dess rekreationskvaliteter i för stor
utsträckning.

Main title:Rekreationsanpassade skogsskötselplaner för friluftsområdena Mellsta och Skräddarbacken i Borlänge
Authors:Brorsson, Jens
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:72
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:rekreationsanpassade skogsskötselplaner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7760
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 10:20
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 10:20

Repository Staff Only: item control page