Home About Browse Search
Svenska


Moll, Erik, 2006. Upptagningskvalité på sockerbetor. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
84kB

Abstract

Sockerbetsodlingen i Sverige står inför stora förändringar. Europeiska Unionen kommer i juli 2006 att införa en ny marknadsordning för socker som innebär sänkta betpriser på cirka 44 % i Sverige. Lönsamheten i odlingen kommer att minska drastiskt. För att bibehålla lönsamheten i odlingen krävs sänkta kostnader och ökade skördar. SBU startade 2003 ett projekt, Team 20/20 som syftar till att höja avkastningen i sockerbetsodlingen och sänka kostnaderna. Sju referensgårdar i Skåne med mycket god historisk avkastning valdes ut. Som ett led att öka skörden utfördes hösten 2005 studie av gårdarnas upptagningskvalité.

Ett relativt enkelt sätt att öka nettot i sockerbetsodlingen är att minska förluster vid upptagning och lagring. För dålig blastning, rotspetsbrott, jordförekomst, och ytskador/sprickskador är alla parametrar som årligen kostar de svenska sockerbetsodlarna stora summor pengar i form av sockerförluster. Genom att förbättra upptagningskvalitén och minska upptagningsförlusterna kan odlaren med relativt enkla medel spara in uppemot 1500 kr per hektar. Svenska försök utförda av SBU under 2002 visar tydligt att skadade betor har dubbelt så höga sockerförluster som friska betor.

Genom att tillämpa en tysk metod för bedömning av upptagningskvalité skapar odlaren sig snabbt en bild av läget. Metoden som tillämpas är den så kallade LIZ-metoden som är hämtad från det tyska Land Wirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe.
Metoden bygger på att man testar 100 betor per stuka, tio betor per provplats och tio provplatser jämnt fördelade över stukan. Betorna bedöms varje provplats för sig. Av tio betor får endast 2 vara underkända för att stukan ska godkännas. Parametrarna som bedöms är: för liten, för hård, sned blastning, jordförekomst, yt/sprickskador samt rotspetsbrott.

För att kontrollera om metoden lämpade sig väl i svensk sockerbetsodling samt jämföra normal odlaren med Team 20/20-odlarna utförde SBU i november 2005 ett omfattande undersökning på 40 stukor i främst mellersta och norra Skåne. Undersökningen visade att stora summor pengar finns att spara in på att minska upptagningsförlusterna samt öka upptagningskvalitén. Team 20/20-gårdarna visade bättre upptagningskvalité jämfört med medelgården enligt de tyska kriterierna på LIZ-konceptet. Dock finns mycket kvar att göra även på dessa gårdar.

,

The sugarbeet growing in Sweden are standing into big changes. The European Union
will introduce a new sugarmarket in July 2006 with mean basically that the sugarbeet
price in Sweden will be 44 % lower. The profitability in sugarbeet-growing will reduce
drastically. To keep the big profit in the crop it has to be lower costs and higher yields.
SBU(The Swedish Sugar beet research organisation) started 2003 a project called Team
20/20 with purpose was to raise the yields and reduce the costs. Seven reference farms
in south of Sweden with historical good yields were picked. As a part of lifting up the
yields autumn 2005 a study of the seven farms beet harvesting quality carried through.
A relativity easy way to increase the net profit in the sugarbeet growing is to reduce
losses connection to harvesting and storing. To bad removing of green tops, rootpoint
brake, to much soil and mechanical injuries are al parameters with annually costs the
Swedish sugarbeet-growers a big sum of money in form of losses of sugar. Through
make the harvesting quality better and reduce harvesting losses the grower can in an
easy way save almost 1500 Swedish kronor per hectar. Swedish research clearly shows
that sugarbeets which are damaged have the double sugar losses as fresh beets.
Through apply a German method to judge the harvesting quality the grower easily make
himself a good opinion of the situation. The method which is applied is called the Lizmethod
(Land wirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe). The method largely
based on testing of 100 beets per sugarbeet clamp. Ten beets per test place and ten test
places smooth placed in the beet clamp. The beets will be judged every test place fore
once. Of ten beets only two can have the judge not in order, other way the clamp will be
unacceptable. The parameters as judged are to much green tops, to much of the beet top
cut of, not straight cut top, to much soil in the beetfurrow, mechanical injuries and
rootpointbrakes.
To check if the method were suitable fore the Swedish sugarbeet growers and compare
the normal growers with the growers in Team 20/20 performance SBU in November
2005 an extensive research based on 40 clamp in the south of Sweden. The research
showed that the harvesting quality on Team 20/20 farms were better on al parameters
accept of two but there are still a lot to do on the best farms.

Main title:Upptagningskvalité på sockerbetor
Authors:Moll, Erik
Supervisor:Andersson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:sockerbetor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7775
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 11:42
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics