Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Sebastian Kreymann, 2017. Grå-gröna lösningar : för en hållbar dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om grå-gröna lösningar för en hållbar dagvattenhantering. Arbetet är skrivet för dem som är intresserad av dagvattenhantering och har ett intresse angående hur dagvatten kan användas för att bidra till hållbara städer.
Experter och forskare förutspår ett förändrat klimat vilket innebär en ökad mängd nederbörd samt ett varmare klimat. Samtidigt som mer nederbörd är att vänta växer våra städer och vi omvandlar naturlig mark till hårdgjorda ytor. Vattnets naturliga kretslopp förändras vilket gör att ökade mängder dagvattnet måste tas om hand genom ledningsnät. Dessa ledningsnät i städer är ofta föråldrade vilket innebär att ledningarna är underdimensionerade. Ledningsnäten kan inte möta de nya förväntade flödena vilket kan resultera i översvämningar som kan göra upphov till stora skador. Synsättet på hur dagvatten skall hanteras har förändrats under 1900-talet där det först förespråkades att tänka enbart på att avleda vatten snabbt utan att ta hänsyn till miljön. Idag finns tydliga regler som styr i form av Rio-deklarationen, agenda 21 och Ramdirektivet för Europa. Regelverken har inneburit ett förändrat synsätt där det idag eftersträvas en hållbar dagvattenhantering.
Detta examensarbete utgår från en litteraturstudie för att ta reda på vad det finns för hållbara lösningar för att hantera dagvatten och hur dessa kan användas för en hållbar utveckling. Hållbara alternativ som undersöks i denna studie är regnbäddar, genomsläppliga beläggningar, svackdiken, infiltration över gräsytor, stenfyllnadsmagasin, brunnsfilter, gröna tak och växtbäddar. Dessa lösningar kommer att benämnas som grå-gröna lösningar för en hållbar dagvattenhantering. Samlingsbegreppet grå-gröna innefattar lösningar som renar, fördröjer och magasinerar dagvattnet på liknande sätt som sker i vattnets naturliga kretslopp med hjälp av fysikaliska, biologiska och kemiska processer i växtmaterialet och i marken. Studiens grå-gröna konstruktioner implementeras i en fallstudie som berör Hälsostaden i Ängelholm där det undersöks vilka hållbara lösningar som kan användas på platsen. En dagvattenberäkning utförs på ett 10-års regn baserat på platsens nuvarande förutsättningar. Idag finns ett dagvattenflöde på 238 l/s vilket släpps ut till närmaste recipient som är Rönne å. En beräkning där hållbara lösningar används som en systemlösning reducerar dagvattenflödet på platsen till 151,8 l/s, vilket medför en reducering med 36,2%. Detta ger en minskad avrinning samt renare dagvatten till recipienten Rönne å. Via litteraturstudien och fallstudien visas ett resultat som innebär hur dessa grå-gröna lösningar kan användas för att bidra till en hållbar utveckling och hur detta kan implementeras på projektet Hälsostaden i Ängelholm.

Main title:Grå-gröna lösningar
Subtitle:för en hållbar dagvattenhantering
Authors:Eriksson, Sebastian Kreymann
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grå-gröna dagvattenlösningar, hållbart dagvatten, dagvattenhantering, gröna tak, genomsläppliga beläggningar, regnbädd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7308
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7308
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 06:35
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 06:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics