Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Lina, 2006. Den svenska varmblodiga hästens avelsmål : en enkätundersökning och analys av genetiska trender. SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
396kB

Abstract

As the quality of internationally competing horses is increasing, a debate concerning the breeding goal of the Swedish Warmblood horse has arisen. Some people claim that the breeding goal should be divided into two separate goals in the future; one for show jumping horses and another one for dressage horses. At the same time others claim that since the largest group of people using the Swedish Warmblood horse today is amateur riders, the needs of these riders should be taken into a larger consideration in the breeding program. The largest emphasis in this matter is on the horses' temperament.

The objective of the study was to investigate what the majority of the Swedish horse people think about a variety of questions concerning today's breeding goal of the Swedish Warmblood horse. The questions regarded how future changes of the breeding goal should look like, what conformation qualities that are wanted and what the best height of the horse is considered to be. The questionnaire also had as an objective to determine what temperament features that are wanted by different categories of horse people, and if different views, what differences were. To analyze if separate breeding goal is necessary to meet high demands of progeny in the future, a study of genetic trends was conducted. In the study the best quarter out of all evaluated horses for each year, was used for visualizing the genetic trends of the best horses in the traits show jumping, dressage and conformation.

The opinions of the horse-related people in Sweden, regarding the future breeding objective of the Swedish Warmblood horse were investigated in a questionnaire. The study included 1183 randomly chosen persons within the four groups: trainers, riders, breeders and riding school head coaches. The response frequency of the questionnaire was 50 %. The study of genetic trends was conducted on BLUP- values and grades from the Riding Horse Quality Event (RHQE), for horses evaluated in the years 1974-2005.

The results of the analyses of genetic trends indicated that there are good possibilities to specialize horses to a specific trait, within the multi-purpose breeding goal of today. In the questionnaire only 21 % out of all participants wanted separate breeding goals of the Swedish Warmblood horse in the future. Many of Swedish horse people, i.e. 41 % of all participants, think that the consideration of temperament in the genetic evaluation of today is inadequate. The request for a better consideration of temperament was high in all groups of horse people, especially among dressage riders. The ideal height of a Swedish Warmblood horse was 166,7 cm, with only a difference of less than 2,5 cm in average height between different groups of horse people. The results of this study show that the breeding goal for the Swedish Warmblood horse should remain as a multi-purpose goal. It is not of current interest to further separate the breeding goal for different disciplines more than the present specialization. In the future it is proposed that horse evaluations should include temperament and hoof quality to a lager extent. The best alternative would probably be to include temperament tests to a larger extent into the station- and field tests of young horses and stallions.

,

I takt med hårdare internationell konkurrens inom ridsporten, har en debatt
angående avelsmålet för Svenska Varmblodiga Hästen, även kallad
halvblodshästen, startats upp. En del anser att dagens avelsmål bör delas upp i två
nya, separata mål; ett för hopphästar och ett annat för dressyrhästar. Samtidigt
anser andra att man istället bör se mer till fritidsryttarens behov i avelsarbetet,
huvudsakligen med betoning på hästens temperament.
Syftet med arbetet var att undersöka var majoriteten av svenskt hästfolk står i
frågan om separata avelsmål i framtiden. Dessutom undersöktes vilka
temperamentsegenskaper och storlek på varmblodshästar som är önskvärda bland
olika kategorier av hästfolk. Eventuellt skulle man kunna påvisa vilka skillnader
som finns beroende på personers utövningsnivå. För att analysera om separata
avelsmål är nödvändigt genomfördes även en analys av genetiska trender på den
bästa fjärdedelen av alla hästar för varje år i egenskaperna hoppförmåga,
gångarter och exteriör.
Hästnäringens ställningstaganden i frågor om dagens avelsvärdering undersöktes i
en enkätstudie. Det var 1183 st. deltagare i studien vilka valdes ut genom ett
slumpurval inom kategorierna tränare, ryttare, uppfödare och ridskolechefer.
Svarsfrekvensen var 50 %. Analysen av genetiska trender genomfördes på
befintliga BLUP-värden och kvalitetsbedömningsbetyg från hästar testade under
åren 1974-2005.
Analysen av genetiska trender visade att det finns goda möjligheter att
specialisera hästar till en specifik gren, i det redan befintliga ”multipurpose” målet
för den Svenska varmblodiga ridhästen. Enkätundersökningen visade att endast 21
% av samtliga enkätdeltagare vill ha separata avelsmål för rasen i framtiden. En
stor andel av hästnäringen, 41 % av samtliga enkätdeltagare, anser att dagens
hänsyn till temperament i avelsvärderingen är otillräcklig. Önskan om en större
hänsyn till temperament var ungefär lika stor för alla kategorier inom
hästnäringen, men speciellt stor var den hos dressyrryttarna. Uppfattningen om
vilka temperament som är önskvärda respektive inte önskvärda hos hästen var lika
oberoende av utövningsnivå eller gren. De viktigaste egenskaperna var en
samarbetsvillig häst som är lyhörd och ”cool”, medan spända och nervösa hästar
och hästar med aggressivt temperament inte var önskvärda. Den idealiska
mankhöjden för den Svenska varmblodiga hästen är enligt enkätdeltagarna 167
cm i medeltal. Skillnaden i önskad mankhöjd mellan olika utövningsgrupper var
som mest knappt 2,5 cm. Enkätresultaten visade även att bra hovar är den absolut
viktigaste exteriöra kvalitén, följt av bra benkvalitet och benställningar, som bör
beaktas i avelsarbetet.
Med hänsyn till resultaten i detta arbete bör Svenska Varmblodiga Hästen behålla
dagens avelsmål. Separata grenspecifika avelsmål utöver dagens specialisering är
inte aktuellt. Däremot bör avelsvärderingen i framtiden inkludera
temperamentsegenskaper och hovkvalitet i större utsträckning. Förslagsvis bör
man prova någon form av temperamentstester i samband med
unghästbedömningar och bruksprov.

Main title:Den svenska varmblodiga hästens avelsmål
Subtitle:en enkätundersökning och analys av genetiska trender
Authors:Jönsson, Lina
Supervisor:Ohlsson, Elisabeth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:285
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:svenska varmblodiga hästen, avelsmål, genetiska trender
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7031 ??
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 07:21
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 07:21

Repository Staff Only: item control page