Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Emma, 2007. Indirekt blodtrycksmätning på katt : påverkan av metod, miljö och ålder. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
463kB

Abstract

The purpose of the present study was to study if the systemic blood pressure in cats
significant increases due to stress associated with a visit to a veterinarian clinic. We
also wanted to investigate the clinical utility of two different methods for indirect
blood pressure measurements in cats by assessing how easy they were to use and how
reliable measurements they provided. The methods that were used were oscillometric
(Memo Diagnostic) and ultrasound-doppler technique (Minidop). The blood pressure
was measured in both clinical environment and home environment. Fifty cats were
used in the study, from which measurements were impossible to obtain in one cat.
Twelve cats were uncooperative and it was not possible to obtain five measurements
with each device in these cats. However, These cats were included in the statistic
analyses, because only three readings were stipulated in the study protocol.
The blood pressure in cats was systematically higher at the clinic compared to values
obtained at home. The difference was most prominent for the systolic blood pressure
obtained with the oscillometric device (P=0,02). This difference was, presumably, not
great enough to be of clinical importance (MV osc clinic 137/75 mmHg, doppler
clinic 119; MV osc home 131/71, doppler home 114). A significant difference
between systolic blood-pressure measurements was found between the two different
methods. The doppler-technique showed significantly lower values.
A statistic significant association between age and raised systolic blood pressure was
found (P<0,0001). The blood pressure increased with increasing age.
Environment, equipment and age had significant effect on the blood pressure in cats.
The doppler device were considered more difficult to use and more frequently
provided unrealistic measurements. Presumably, this was caused by operator
inexperience and lack of training. The oscillometric method was considered easier to
use and was generally tolerated better by the cats.

,

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det systemiska blodtrycket
hos katter stiger signifikant med den stress som ett klinikbesök innebär. Vi ville även
utvärdera två olika metoder för indirekt blodtrycksmätning för att se vilken metod
som praktiskt och tekniskt är enklast att utföra. Metoderna som användes var
oscillometri (osc) (Memo Diagnostic) och ultraljudsdopplerteknik (Minidop).
Blodtrycket mättes både i klinikmiljö och i hemmiljö. Femtio katter ingick i studien,
varav en katt inte gick att få mätvärden från. Tolv stycken var mindre
samarbetsvilliga och en fullständig undersökning med fem blodtrycksmätningar
kunde inte genomföras hos dessa katter. De inkluderas dock i den statistiska analysen
då endast tre mätningar krävdes för detta. Blodtrycket hos katter var generellt högre
vid besök på klinik jämfört med värden uppmätta i hemmiljö. Tydligast sågs detta på
det systoliska trycket uppmätt med oscillometri (P=0,02). Ökningen bedömdes dock
vara av sådan grad att den förmodligen inte var kliniskt relevant (MV osc klinik
137/75 mmHg, doppler klinik 119; MV osc hem 131/71, doppler hem 114). En tydlig
skillnad mellan uppmätta systoliska blodtryck sågs vid jämförelse av de två
metoderna. Dopplertekniken gav signifikant lägre värden. Ett statistiskt signifikant
samband mellan ökat systemiskt blodtryck och ålder kunde påvisas (P <0,0001).
Blodtrycket steg med ökad ålder. Dopplertekniken bedömdes i jämförelse med
oscillometri vara svårare att använda då metoden kräver mer tålamod och teknik. Den
oscillometriska apparaten bedömdes vara lättare att hantera och tolererades generellt
bättre av katterna.
Blodtrycket påverkades signifikant av miljö, utrustning och ålder. Den
oscillometriska metoden bedömdes i denna studie vara enklare att använda och gav
för en otränad operatör oftare realistiska blodtrycksvärden, vilket indikerar att
metoden är kliniskt mer användbar inom smådjurssjukvården.

Main title:Indirekt blodtrycksmätning på katt
Subtitle:påverkan av metod, miljö och ålder
Authors:Andersson, Emma
Supervisor:Häggström, Jens
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:25
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:blodtryck, blodtrycksmätning, katt, oscillometri, oscillometer, doppler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7248
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 07:52
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 07:52

Repository Staff Only: item control page