Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Emma, 2006. Landskapskaraktärsanalys : ett försök i Sverige. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

As the European Landscape Convention is brought into action, planning in Sweden has got to become increasingly considerate of the landscape and its character. To render this possible, a basic requirement is that we find a functional method for analysis.

The Landscape is a synthesis of the interplay between place and man. It is made up of our physical environment and shows the result of our actions throughout history. Our surroundings affect us in many ways, financially as well as emotionally. This is why an analysis of the landscape has to be inclusive of many types of information.

I have performed a landscape analysis, according to the British Landscape Character Assessment-method, in Svedala kommun. The purpose of this work is to see and illustrate the landscape character areas within the area, through inventory, compilation and description. The resulting material is then available to local planning, to facilitate a development which is durable from a landscape point of view.

,

Den europeiska landskapskonventionen trädde i kraft 2004. I skrivande
stund har Sverige inte ännu skriftligen ratificerat konventionen, men
förväntas göra det under 2007. Det innebär att planeringsarbetet i Sverige
måste ta hänsyn till landskapet och dess karaktär. Grundläggande för att det
ska vara möjligt är att man finner en fungerande analysmetod.
Landskapet är en syntes, resultatet av samspelet mellan plats och
människa. Det utgörs av vår fysiska omgivning och uppvisar resultatet av
våra handlingar genom historien. Vår omgivning påverkar oss på många
olika sätt, ekonomiskt såväl som emotionellt. Därför är det viktigt att en
analys av landskapet är mycket omfattande och åtminstone försöker ta
in all tillgänglig information. För att ge ett rättvisande resultat krävs att
analysen även behandlar den information som kommer från våra sinnen.
Den metod för landskapskaraktärsanalys som använts i det här arbetet
försöker vara ett sådant heltäckande tillvägagångssätt. Idag saknas en
metod för landskapsanalys som dels är anpassad till landsbygdens speciella
förutsättningar och som dels inte tar sin utgångspunkt i ett specifikt
utvecklingsförslag, i Sverige.
Arbetet i Svedala kommun består av en landskapskaraktärsanalys enligt
den engelska Landscape Character Assessment-modellen. Det syftar till att
genom inventering, sammanställning och beskrivning ge en helhetsbild av
kommunens landskapskaraktärsområden.
Arbetet inleds med definition av omfattningen, därpå följer en litteraturoch
kartstudie med syfte att skapa en bild av undersökningsområdet.
Tidigare eller mer storskaliga beskrivningar ger sammanhang åt området.
Därefter pekas kandiderande karaktärsområden ut och gränser markeras. En
fältstudie där dessa bekräftas eller ändras, med hjälp av sensoriska intryck,
följer. Vid den sammanfattande skrivbordsstudien utförs klassificering
och beskrivning av fastslagna områden. Slutligen kan bedömningar göras
av områdena, baserade på deras landskapskaraktär. I arbetet med Svedala
kommun har två samlade bedömningar gjorts. De behandlar Kvaliteter och
karaktär samt Funktion och känslighet.
Karaktärsområdena har värderats även i ett europeiskt perspektiv. Unikt för
Sverige är att landsbygdsbebyggelsen är utspridd och ej koncentrerad i byar. Det
har utvecklat ett välförgrenat nät av småvägar som gör landskapet tillgängligt och
synligt.
Målet med att uppmärksamma landskapets karaktär är att möjliggöra en
hållbar utveckling och en hänsynsfull exploatering av landsbygden. För att
åstadkomma det är det nödvändigt att metoden och resulterande information
är lätta att placera i dagens system. Den kommunala planeringen består i
Svedala och säkert i många andra kommuner, nästan helt av planerings- och
tillståndsärenden. Utvecklingsförslag kommer utifrån och kommunen, med stöd i
Översiktsplan och Grönplan, avvisar eller godkänner förslaget. Informationen om
landskapskaraktärsområden kan i framtiden utvecklas till ett dokument med samma
funktion som grönplanen.
För att den metod som använts i det här arbetet skall kunna användas nationellt, på
kommunal nivå, måste den utvecklas. Vid utvecklingen av det nationella systemet
LANDMAP i Wales, använde man sig av de yrkesverksamma landskapsarkitekternas
erfarenhet, för att skapa ett register av landskapselement och typer. De är vana att
betrakta och beskriva landskapet och känner dess olika kännetecken. Det tycker jag
är ett bra sätt att utnyttja en stor resurs.

Main title:Landskapskaraktärsanalys
Subtitle:ett försök i Sverige
Authors:Jansson, Emma
Supervisor:Skärbäck, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapskaraktär, landskapskaraktärsanalys, landskapsanalys, Landscape Character Assessment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7307
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7307
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 11:20
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics