Home About Browse Search
Svenska


Tenow, Eva, 2006. Bellevue : en studie av verksamhet och småindustri i stadslandskapet. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Gothenburg. Gothenburg: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

How can we plan so that smallscale industry and businesses can become an integrated part of the city?
The densifying process in search of new housing areas that is going on in most swedish cities threatens to undermine the diversity and complex make up of central parts of many cities. To sustain industrial activities in central locations is critical to this diversity.
This thesis discusses how to reach a sustainable city planning with Bellevue, a small industry and business area in central Gothenburg, as an example.

,

Flera fynd visar att Bellevue varit bebott sedan forntiden.
På området stod ända till början av 1900-talet
flera landeribyggnader tillhörande Kvibergs landeri.
De flesta byggnader som finns i Bellevue nu är från
40- och 50-talet.
Bellevue ligger mellan Gamlestaden och Kviberg i
Säveåns dalgång, och innehåller till största delen
verksamheter och småskalig industri och saknar helt
bostäder. Området står i stort sett folktomt på kvällar
och nätter men lockar människor från stora delar av
Göteborg under helger. Det är nära till kollektivtrafik
med snabba kommunikationer till centrum.
När Göteborg växer ökar efterfrågan på byggbar
mark. Områden med centrala lägen och ett utbyggt
kollektivtrafiknät är attraktiva.
Bellevue ingår som en del i en fördjupad översiktsplan
med mål att knyta ihop de nordöstra stadsdelarna
med innerstaden.
När omkringliggande området förtätas står Bellevue
under högt tryck för att integreras i stadsbebyggelsen.
I området finns en bred variation av verksamheter och
småindustri som numera är ovanlig i centrala delar
av staden men som är en viktig del i blandstaden. En
utflyttning av centralt belägen småindustri utarmar
inte bara ett vitalt och mångsidigt stadslandskap utan
hotar en hållbar utveckling av staden.
Flera av verksamheterna är beroende av de låga
hyror och flexibla lokaler som Bellevue kan erbjuda
men även av det centrala läget, bra kommunikationer
och service.
För att uppnå en blandstad i dess rätta bemärkelse,
som även ger utrymme för de typer av verksamheter
som inte kan konkurrera med ekonomiskt starkare
företag i nybyggda områden, måste den här typen av
områden få finnas kvar i staden. Verksamheterna har
dessutom en stor social betydelse för livet i området
och är en viktig mötesplats som bidrar till en ökad
förståelse och integration.
Området uppfattas idag som nedgånget och skräpigt,
och det finns en rädsla för kriminalitet. Detta har gett
området låg status och dåligt rykte. Både utemiljön
och flera av byggnaderna är i stort behov av upprustning.
Men det är inte bara de fysiska förutsättningarna
som är viktiga vid en förändring, både sociala och
ekonomiska förutsättningar påverkar området och
spelar en minst lika viktig roll.
Bellevue kommer på sikt att omgärdas av nya bostadsområden
och få ett mer centralt läge i stadsdelen
när SKF:s gamla fabriker öppnas för allmänheten.
Detta leder till större genomströmning av människor
och sannorlikt ett högre exploateringstryck.
För att befästa och utveckla Bellevue som ett fungerande
verksamhetsområde integrerat i stadsbebyggelsen
krävs en upprustning och en lösning på otrygghetsproblemen.
Men det är viktigt att den småskaliga
struktur som är grunden för en levande och urban
stadsdel bevaras.
Följande utgångspunkter och riktlinjer för en positiv
utveckling av Bellevue föreslås:
• Befäst Bellevue som verksamhets- och småindustriområde
• Gör Bellevue till en integrerad del av Gamlestaden
• Förändra den negativa stämpeln som Bellevue har
fått som skräpigt och otryggt med illegal verksamhet
• Bevara småskaligheten både för bebyggelse och
verksamheter
Det största problemet i Bellevue är områdets dåliga
rykte och låga status. Ett problem som måste åtgärdas
för att skapa ett attraktivt område. Skräpigheten
och byggnadernas låga standard bidrar till den provisoriska
karaktären men det är viktigt att göra skillnad
på verksamheterna och deras lokaler. En bidragande
orsak till att verksamheterna uppfattas som provisoriska
är att den gällande planen bara tillåter industri
på området, vilket lett till att många verksamheter har
tillfälliga bygglov.
En förutsättning för en positiv utveckling är ett långsiktigt
samarbete mellan fastighetsägare, kommun och
verksamma i området en dialog där alla berörda kan
komma till tals.
Ett kontrakt där de olika parterna åtar sig att åtgärda
respektive ansvarsområde kan fungera som säkerhet.
I en första etapp bör handelsträdgården flyttas till
ny tomt och en förbättring av stråket längs Säveån
genomföras. Båtklubben har stor betydelse för livet i
området och bör skyddas mot störningar.
Fler stråk, som en förbättrad koppling till hållplatsen
och en förbindelse med handelsstråket som planeras
i SKF:s gamla lokaler, ökar tillgängligheten ytterligare.
Även kopplingarna över ån bör förbättras.
Senare bör viss byggnadskomplettering och renovering
genomföras. Förutsättningen är en bibehållen
variation och bevarande av den småföretagskultur
som finns idag.
Några av byggnaderna är i så dåligt skick att de inom
en snar framtid bör ersättas med nya eller renoveras.
Marknadens och det sunnimuslimska centrets byggnader
är exempel på sådana.
Nya byggnader bör passa in i området och bygga
vidare på befintliga strukturer.
Beroende på hur området utvecklas kan bostäder
integreras i vissa kvarter. I ett senare skede kan
antalet bostäder utökas. Bostäder är ett sätt att lösa
trygghetsproblemen leder till att människor rör sig i
området även på kvällar.
Ytterligare byggnader renoveras eller ersätts och
entrépunkterna till området accentueras.

Main title:Bellevue
Subtitle:en studie av verksamhet och småindustri i stadslandskapet
Authors:Tenow, Eva
Supervisor:Caldenby, Claes
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:12
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsplanering, industri, integration, Göteborg, småföretag, Bellevue
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7322
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 07:39
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 07:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics